Claus per implementar el teletreball en l'empresa

Les noves tecnologies tenen un impacte directe en el nostre dia a dia. Si fa uns anys semblava pràcticament impossible parlar del teletreball en les empreses, ara, gràcies a la digitalització i a la infinitat d’eines que ens ofereixen les noves tecnologies, és cada vegada més freqüent implementar aquesta modalitat que consisteix bàsicament a “treballar a distància”.

Has pensant en alguna ocasió en implementar el teletreball a la teva empresa? A continuació et facilitem un model en forma de check list amb els criteris previs base que hauria de complir una organització per poder desenvolupar un programa de teletreball amb èxit, abordant les situacions descrites abans que puguin derivar en diferents tipologies de riscos laborals, ja siguin econòmics, psicosocials, de seguretat o de vigilància de la salut.

Recordem que la modalitat de teletreball està subjecte a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, per la qual cosa les parts hauran de complir-la. Per aquest motiu, es recorda la necessitat de prestar especial atenció als articles 14.1, 29.1 i 29.6.

Els criteris per a la metodologia check list a continuació  descrita es divideixen en necessitats del perfil del teletreballador i en aspectes organitzatius de l’empresa. El compliment de tots els punts, indica que ens trobem en una posició òptima pel desenvolupament de la modalitat de teletreball.

En cas de no donar compliment a la majoria o a alguns dels criteris base descrits, es plantejarà la necessitat de revaluar la viabilitat per part de l’empresa de la implantació de la modalitat de treball a distància o teletreball.

Perfil del treballador

CARACTERÍSTIQUES PERSONALS

 • Capacitat de treballar sense supervisió i habilitat resolutiva.

 • Ser autònom, organitzat i orientat a resultats.

 • Amb iniciativa i capacitat per prioritzar tasques.

 • Autocontrol i disciplina per treballar per objectius.

 • Coneixement de l’organització.

 • Bon comunicador.

 • Desig de teletreballar.

VALORAR QUE LA SITUACIÓ SIGUI LA IDÒNIA

 • Espai adequat a casa.

 • Entorn familiar positiu

NECESSITATS D’INFORMACIÓ I FORMACIÓ COBERTES

 • Domini de les tasques relacionades amb el lloc de treball.

 • Domini de l’equipament informàtic.

 • Coneixements en matèria de Prevenció de Riscos Laborals del seu lloc de treball.

DRETS I RESPONSABILITATS DEL TELETREBALL

 • Pel que fa a la LOPD, protecció de dades.

 • Deure de col·laboració en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

 • Trobar-se en situació de poder desenvolupar els mateixos drets que el treballador en modalitat presencial.

PROCEDIMENTS DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

 • Conèixer el protocol establert d’actuació per actuar en casos d’haver anomalies en matèria de PRL.

Aspectes organizatius
 • Definició de posicions i departaments que formen part del projecte de teletreball.

 • Funcions a desenvolupar i objectius.

 • Establir les tasques funcionals en les que existeixi vinculació amb altres departaments.

 • Disposar de contracte per escrit amb la ubicació del teletreballador, horari, voluntarietat de les parts i altres clàusules que es considerin oportunes.

 • Disposar de canals de comunicació i protocols d’actuació.

 • Les comunicacions hauran de resultar protegides amb independència del seu contingut.

 • Ús de programes informàtics per garantir l’honor i la intimitat personal i familiar.

 • Relació de programes TIC necessaris pel desenvolupament del treball.

 • Tenir establert el control de cessió d’equipament i material  necessari perquè l’empresa compleixi amb la Llei 31/1995.

 • Establir la tipologia d’avaluació acordada per a l’avaluació de riscos laborals segons les característiques de la llar. Per a aquest punt, cal disposar del consentiment d’entrada al domicili per avaluar les condicions de prevenció de riscos laborals, sinó s’hagués establert un altre mecanisme per realitzar l’avaluació.

Una vegada realitzada la primera valoració en funció de les dues variables establertes i, sempre que aquestes siguin correctes, es procedirà a plantejar la prova pilot en l’empresa començar a implantar de manera correcta la modalitat de teletreball.

Adoptar i implementar el model de teletreball en les organitzacions requereix de canvis organitzatius i l’adopció de noves maneres de treballar, que comporten un nou vincle entre l’empresa i els treballadors.

Equip de Gestió Preventiva

Direcció de Gestió del Mutualista