La imprudència temerària i professional en els accidents de treball

Els conceptes d’imprudència professional i temerària es troben pròxims al que es coneix com a “concepte jurídic indeterminat”.

La inexistència d’una definició jurídica de tots dos conceptes i el fet que s’apliquin a les jurisdiccions socials, jurídic-administrativa i penal amb diferents significacions dificulta la seva definició unívoca.

Davant un accident de treball amb imprudència per part del treballador, resulta necessari que aquesta sigui qualificada de professional o temerària. En el quadre annex veurem les diferències entre tots dos conceptes, tant en la seva definició com en les seves conseqüències.

La doctrina i la jurisprudència s’han manifestat de diferent manera, a vegades, contraposada davant casos semblants, per la qual cosa resulta molt difícil establir la frontera entre tots dos conceptes. Seran els tribunals qui, en última instància, valoraran cada cas en particular.

 

IMPRUDÈNCIA TEMERÀRIA

 

IMPRUDÈNCIA PROFESSIONAL

És la que es pressuposa un evident i clar menyspreu del risc i de la prudència més elemental exigible almenys previsor.

És conseqüència de l’exercici habitual d’un treball i es deriva de la confiança que aquest inspira.

Conducta que excedeix de la normal d’una persona, patint de manera voluntària un risc innecessari que posa en perill la vida o els béns.

Deriva de la repetició d’uns mateixos actes o monotonia del treball.

El treballador se sotmet de manera immotivada, capritxosa i conscient a un perill cert.

Comporten pèrdues momentànies d’atenció susceptibles de causar l’accident.

Existeix dol: plena consciència de la infracció o voluntat intencional de la conducta.

No existeix dol en la seva conducta.

No tindran la consideració d’accident de treball.

No impedeix la seva classificació com a accident de treball.

S’ha separat el nexe causal entre el treball i l’accident.

Es considera que existeix nexe causal entre el treball i l’accident.

El treballador haurà de responsabilitzar-se de la seva conducta.

El treballador es troba protegit i no se li responsabilitza de la seva conducta.

Exonera a l’empresa del recàrrec de prestacions.

 

Procedeix, de complir condicions, recàrrec de prestacions.

 

“Indubio pro operari”: interpretació restrictiva del concepte imprudència temerària.

“Ius resistentiae”: no ha d’exercir-se per part del treballador per  considerar-lo imprudència professional.

L’empresari té la càrrega de la prova  de la imprudència temerària.

“Ius Vigilandi”: responsabilitat de l’empresari de vetllar pel correcte compliment dels seus treballadors.

Ramón Matabosch  Grifoll

Productes i Serveis
Direcció Gestió del Mutualista