Preguntes freqüents: prestació extraordinària per cessament d'activitat COVID-19

En relació a la prestació prestació extraordinària per cessament d’activitat regulada a l’article 17 del Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, resolem els dubtes més freqüents.

Preguntes freqüents

Aquells autònoms que hagin vist suspesa o afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19, ja sigui persona física, soci d’una societat, administradors, soci de cooperativa, soci de comunitat de béns, familiar col·laborador, etc.

Poden sol·licitar la pensió extraordinària tots els treballadors en alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms que compleixin els requisits per a demanar la prestació, inclosos els autònoms societaris.

La prestació serà equivalent al 70% de la base reguladora. S’aplicaran els mateixos criteris que en els supòsits generals pel que fa a les quanties mínimes i màximes (IPREM).

La durada d’aquesta prestació és d’un mes, amb possibilitat de prorrogar-se tàcitament fins que finalitzi l’estat d’alarma.

Constar afiliat i en alta en la Seguretat Social en la data de la declaració de l’estat d’alarma, 14 de març de 2020, a més d’estar al corrent de pagament de les quotes d’autònom. De no estar-ho, es realitzarà la invitació.

Sí, es podrà accedir a la prestació, però la quantia pel càlcul de la prestació es realitzarà amb la base mínima de cotització de l’activitat exercida pel treballador autònom en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Sí, es podrà sol·licitar igualment la prestació sempre que el motiu de la sol·licitud de la prestació sigui per suspensió de l’activitat. Si el motiu és per reducció de la facturació, s’haurà de mantenir d’alta en el règim.

La situació de pluriactivitat és compatible amb la sol·licitud de la prestació, tret que el treballador es trobi afectat per un ERTE percebent prestació per desocupació, al tractar-se d’una situació incompatible.

En principi, sí. Tot dependrà del CNAE en el que figuri en alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social respecte de la seva activitat principal.

En el moment de la sol·licitud de la prestació. No obstant això, si a la data en què se suspèn l’activitat o es redueix la facturació no es complís aquest requisit, el treballador autònom tindrà 30 dies per abonar  les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per l’adquisició del dret a la protecció.

L’autònom no haurà de continuar abonant les cotitzacions i s’entendrà com cotitzat tant per contingències comunes com per contingències professionals, així com per cessament d’activitat per als qui ho fessin en el moment de sol·licitar la prestació.

No hi ha cotització dels autònoms mentre duri aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat.

Es gestiona automàticament des de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Si s’ha abonat la quota mensual s’haurà de sol·licitar la devolució de la part corresponent a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S’haurà de pagar, en tot cas, la cotització corresponent als dies previs a la declaració de l’estat d’alarma. Si s’ha concedit la prestació extraordinària, automàticament no es facturarà la resta de la quota.

En principi sí, aquesta prestació és extraordinària i no farà variar la situació actual de l’autònom.

El temps de percepció d’aquesta prestació extraordinària no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pogués tenir dret en un futur.

Sí, la percepció d’aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social (Art. 17.4  del Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març).

El Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març estableix que serà incompatible amb altres prestacions de la Seguretat Social; l’ajuda de la Generalitat no la proporciona la Seguretat Social.

No és un requisit per accedir a la prestació extraordinària que l’autònom doni de baixa als seus treballadors per compte d’altri, és a dir, no és necessari realitzar un ERTE per accedir a la prestació.

No, en aquest sentit, el decret indica que durant la percepció d’aquesta prestació extraordinària computarà com efectivament cotitzada, per la qual cosa podran sol·licitar-la els autònoms que estiguin rebent aquestes ajudes i no perdran les bonificacions condicionades al manteniment de l’activitat.

En els casos de ‘suspensió d’activitat’ no és obligatori donar-se de baixa del règim. En els casos de reducció del 75% de la facturació, és obligatori mantenir-se en situació d’alta.

Haurà d’aportar la informació comptable que ho justifiqui: còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, llibre diari d’ingressos i despeses, llibre de registre de vendes i ingressos, llibre de compres  i despeses, o qualsevol altre mitjà de prova admès a Dret per acreditar aquesta reducció en la facturació.

Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social han habilitat formularis en les seves pàgines webs per descarregar la sol·licitud i adjuntar la documentació corresponent per a la realització de la gestió de manera telemàtica.

El termini per sol·licitar la prestació és d’un mes des de l’entrada en vigor, per tant, finalitza el 14 d’abril de 2020, sense perjudici que s’acordés la pròrroga de l’estat d’alarma pel Govern.

A partir del dia de la publicació del BOE del Reial decret 463/2020, això és, 14 de març de 2020.

Donada la consideració excepcional i canviant de la situació, mantindrem informats als nostres grups d’interès de qualsevol canvi que es produeixi a la regulació o desenvolupament reglamentari de la normativa relativa a aquesta prestació extraordinària.