Preguntes i respostes sobre les noves ajudes a treballadors autònoms

Arran l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha elaborat recentment una guia que recull totes les preguntes i respostes sobre les noves mesures dirigides a treballadors autònoms.

Preguntes freqüents

Sí. A partir de l’1 de juliol els autònoms i autònomes que vinguessin percebent la prestació extraordinària per cessament d’activitat es beneficiaran automàticament d’una exoneració en les quotes a la Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre.

Al juliol, els beneficiaris de la prestació extraordinària per cessament d’activitat no pagaran quota de Seguretat Social perquè l’exoneració serà del 100%. A l’agost, es pagarà la meitat, ja que l’exoneració assolirà el 50% en la quota, i en la quota del mes de setembre, pagaran un 25% menys que en la quota ordinària.

L’efectuarà d’ofici la Tresoreria General de la Seguretat Social a tots els autònoms i autònomes que deixin de percebre la prestació extraordinària, mantinguin l’alta en el règim corresponent i no sol·licitin la prestació ordinària (tant la compatible amb l’activitat com la de cessament d’activitat ordinari).

Els/les autònoms/es que mantinguin l’activitat però vegin reduïda la seva facturació al tercer trimestre en un 75% respecte al mateix període en 2019 (i sempre que els seus rendiments nets siguin inferiors en 1,75 vegades el SMI) podran sol·licitar una prestació ordinària compatible amb l’activitat.

Com a novetat, els qui treballin com a autònoms/es de temporada podran accedir a una prestació extraordinària fins al 30 de setembre sempre que els seus ingressos en 2020 siguin inferiors en 1,75 vegades el SMI.

La prestació serà el 70% de la base reguladora, és a dir, uns 660 euros per a un treballador autònom que cotitzi per la base mínima. A això cal sumar l’abonament de la part de la quota corresponent a contingències comunes, per la qual cosa el benefici econòmic pot arribar als 930 euros mensuals.

La prestació ordinària per cessament d’activitat compatible amb el treball sí que computarà com a dret consumit, per la qual cosa el període consumit serà descomptat.

  • Cal estar afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, en el seu cas, i estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social. Si això últim no es compleix, l’autònom té 30 dies naturals per ingressar les quotes corresponents.

  • És necessari haver cotitzat per cessament d’activitat com a mínim durant 12 mesos immediatament anteriors de forma continuada.

  • A més, cal acreditar una reducció de la facturació durant el tercer trimestre de 2020 d’almenys el 75% en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros (1,75 vegades el SMI).

Pot sol·licitar-se a partir de l’1 de juliol de 2020, però només tindrà  efectes econòmics des d’aquesta data en el cas que se sol·liciti abans del 15 de juliol. Si se sol·licita després tindrà efectes des de l’endemà al de la sol·licitud.

En principi, per acreditar la reducció de la facturació, és suficient amb una declaració responsable del treballador autònom.

No obstant això, a partir d’1 d’octubre de 2020 i de l’1 de febrer de 2021,  les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social,  o l’Institut Social de la Marina, en el seu cas, recaptaran del Ministeri d’Hisenda les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al  seguiment i control de les prestacions reconegudes.

Només en el cas que les citades entitats no puguin tenir accés a les dades que consten en les administracions tributàries, els treballadors hauran d’aportar, en el termini dels 10 dies següents al seu requeriment:

  • Còpia del model 303 d’autoliquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), corresponent a les declaracions del segon i tercer trimestre dels anys 2019 i 2020.

  • Còpia del model 130 corresponent a l’autoliquidació en pagament fraccionat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del segon i tercer trimestre dels anys 2019 i 2020 a l’efecte de poder determinar el que correspon al tercer i quart trimestre d’aquests anys.

  • Els treballadors autònoms que tributin en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d’aportar la documentació necessària o qualsevol altre mitjà de prova que serveixi per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.

De la mateixa manera que en el cas de la prestació extraordinària, la sol·licitud cal fer-la a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que hagi triat el treballador/a autònom.

Es començarà a percebre amb efectes des de l’1 de juliol, sempre que la sol·licitud es presenti abans del dia 15 de juliol. Si es presenta més tard, els efectes es generaran des de l’endemà al de la presentació.

El model de sol·licitud que posi a disposició cada mútua. En aquest model es podrà autoritzar la mútua a consultar les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i control de les prestacions reconegudes.

Si no s’autoritzés aquesta consulta de dades o la mútua no pogués tenir accés a ells, el treballador haurà d’aportar una còpia del model 303 d’autoliquidació de l’IVA del segon i tercer trimestres dels anys 2019 i 2020 i còpia del model 130 corresponent a l’autoliquidació en pagament fraccionat de l’IRPF dels mateixos períodes.

Els treballadors autònoms que tributin en el IRPF per estimació objectiva hauran d’aportar la documentació necessària o qualsevol altre mitjà de prova que serveixi per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.

Com a màxim fins al 30 de setembre de 2020. A partir d’aquesta data únicament es podrà continuar percebent si compleixen tots els requisits que estableix la Llei General de la Seguretat.

Les quotes a la Seguretat Social s’hauran de continuar abonant mentre es percebi aquesta prestació. No obstant això, els autònoms que percebin aquesta prestació, rebran, a més de l’import d’aquesta, l’import de les cotitzacions corresponent a les contingències comunes.

En cas de tancament es manté el dret a prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball que es tingui reconeguda fins al dia en què faci efecte la baixa al règim. A partir d’aquest moment, i amb la finalitat de percebre’s la prestació per cessament d’activitat ordinària, hauran d’acreditar-se els requisits establerts a l’article 330 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Sí, cal pagar l’IRPF perquè cap d’aquestes dues prestacions figura a la llista de rendes exemptes d’aquest impost.

Per renunciar a la prestació ha de dirigir-se a la mútua col·laboradora de la Seguretat Social que va reconèixer el dret a aquesta, o davant l’Institut Social de la Marina, si va ser aquesta entitat gestora la que va reconèixer el dret.

Per retornar les quantitats percebudes indegudament, haurà de dirigir-se  igualment a la mútua col·laboradora o, en el seu cas, a l’Institut Social de la Marina.

Durant aquests tres mesos s’aplicarà la reducció de quotes sobre la tarifa plana o reduïda que correspongui al treballador en cada cas, sense que en cap cas la reducció pugui superar la quota a abonar.

Tenen dret a percebre aquesta prestació tots els autònoms societaris que hagin percebut fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat i que compleixin els requisits exigits.

Treballadors autònoms de temporada

Sí, com a novetat, els autònoms de temporada tenen dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat. Per aquest motiu, han d’haver estat donats d’alta i cotitzant com a tal durant almenys 5 mesos entre els mesos de març i octubre en els dos exercicis anteriors (2018 i 2019).

A més d’estar al corrent de pagament, cal complir altres requisits, com no haver estat treballador per compte d’altri durant més de 120 dies entre l’1 de març de 2018 i l’1 de març de 2020.

A més:

  • No haver estat d’alta o assimilat a l’alta a cap règim durant els mesos de març a juny de 2020.
  • No haver percebut cap prestació de la seguretat social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que la mateixa fos compatible amb el treball autònom.
  • No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
  • Si no s’està al corrent de pagament, l’autònom tindrà 30 dies naturals per a l’ingrés de les quotes degudes).

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui.

Amb efectes de l’1 de juny de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que es presenti la sol·licitud entre l’1 i el 15 de juliol. En cas contrari, els efectes queden fixats a l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

També podrà sol·licitar-se en qualsevol moment durant el període comprès entre el 27 de juny de 2020 i el mes d’octubre de 2020.

Com venia passant amb la prestació extraordinària, durant la percepció de la prestació no serà obligatori cotitzar, romanent el treballador autònom en situació d’alta.

La prestació serà incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de la Seguretat Social que no fos compatible amb la seva alta com a treballador autònom.

La prestació serà incompatible amb el treball autònom o per compte propi si els ingressos que es percebin durant l’any 2020 superen els 23.275 euros.

Els treballadors autònoms que sol·licitin aquesta prestació podran renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d’agost de 2020. També poden retornar per iniciativa pròpia la prestació quan considerin que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre de 2020 superaran els llindars indicats.

El model de sol·licitud que posi a disposició cada mútua en el qual podràs autoritzar la mútua la consulta de les dades tributàries corresponents al segon semestre de l’any 2020.

Si no s’autoritzés o la mútua no pogués tenir accés a ells hauran d’aportar una còpia del model 390 de declaració resumeixen anual IVA de l’any 2020 i una còpia del model 130 corresponent a l’autoliquidació en pagament fraccionat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del quart trimestres de l’any 2020.

Els autònoms que tributin en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva hauran d’aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.

Donada la consideració excepcional i canviant de la situació, la informació proporcionada es troba subjecta a possibles canvis normatius.