Prestació extraordinària cessament d'activitat COVID-19

El Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 amplia les mesures ja preses amb un paquet econòmic i social, amb l’objectiu de contribuir a evitar un impacte econòmic prolongat més enllà de la crisi sanitària.

L’article 17 del citat marc normatiu posa l’accent en la casuística dels autònoms, particularment afectats per la situació actual, creant una prestació extraordinària per cessament d’activitat, que cobreix la finalització de l’activitat provocada per una situació en tot cas involuntària.

Situació protegida

La suspensió de l’activitat de treballadors per compte propi o autònoms, en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març especificades en l’Annex, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o, en un altre cas, la reducció de la seva facturació en el mes anterior al que se sol·liciti la prestació, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Àmbit subjectiu

Treballadors pertanyents al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Requisits

Estar afiliats i en situació d’alta en la data de la declaració de l’estat d’alarma, 14 de març de 2020.

Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Si en la data del cessament no compleix aquest requisit, es convidarà a l’autònom al fet que, en el termini improrrogable de 30 dies naturals, ingressi les quotes.

Durada de la prestació

La prestació extraordinària per cessament d’activitat regulada en aquest RDL tindrà una durada d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes.

Quantia de la prestació 

La quantia de la prestació regulada en aquest article es determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que es preveu en l’article 339 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per a tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Situació legal de cessament                                     

Es trobessin en situació legal de cessament, a l’efecte d’aquesta prestació extraordinària, aquells treballadors autònoms que es trobin en algun dels següents suposats:

Que realitzin activitats suspeses, en virtut del que es preveu en l’Annex del Reial decret 463/2020 de 14 de març.

Quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior. En tot cas, haurà de transcórrer un període mínim d’un mes entre l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i la data de la sol·licitud per aquest motiu.

Acreditació de la situació legal de cessament           

En el cas que la seva activitat estigui directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant l’aportació del Model Alta Fiscal (Mod. 036-037) acreditatiu de l’activitat desenvolupada.

En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març i, a fi d’acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior, hauran d’aportar-se els documents comptables i de registre necessaris que acreditin la facturació emesa.

Incompatibilitats

La percepció d’aquesta prestació econòmica és incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

Procediment per a la sol·licitud de la prestació      

La sol·licitud d’aquesta prestació extraordinària haurà de presentar-se al correu catacovid@egarsat.es mitjançant l’emplenament del model disponible en la nostra secció web «Documentació», degudament signat, i a la qual hauran d’adjuntar-se els documents que acreditin cadascun dels requisits.

Els mantindrem informats de qualsevol canvi que es produeixi en la regulació o desenvolupament reglamentari de la normativa relativa a aquesta prestació extraordinària.