Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Si no ens facilita totes les dades sol·licitades en el corresponent formulari, és possible que no puguem satisfer la seva sol·licitud.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

En compliment del Reglament 2016/679 de la Unió Europea relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (des d’ara RGPD), l’informem que el responsable del tractament de les seves dades és EGARSAT, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL NÚM 276, amb domicili social a Avda. de Roquetas, 63 -65, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

FINALITAT

1.- En cas que sigui vostè representant d’una empresa associada a la mútua i signant del document d’adhesió:

– Per garantir l’efecte del contracte que subscriu i poder prestar els serveis de la mútua als empleats de l’empresa que vostè representa.

2.- En cas de sigui vostè beneficiari del Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social i actuï únicament en el seu propi nom:

– Per atendre a les contingències derivades d’accidents de treball.
– Per atendre a les contingències derivades de malalties professionals.
– Per atendre-li en el cessament en l’activitat dels treballadors per compte propi.
– Per atendre-li en la gestió de prestacions econòmiques per incapacitat temporal.
– Per atendre-li en la gestió d’un altre tipus de prestacions que li corresponguin legalment recollides en el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social i les seves normes de desenvolupament i siguin competència d’aquesta mútua, dins de la col·laboració establerta amb la Seguretat Social.
– Per a facilitar-li informació i / o formació sobre prevenció d’accidents laborals, malalties professionals, etc.
– Per comunicar informació mèdica relativa a lesions conseqüència d’accidents a la companyia asseguradora que cobreix els costos derivats de l’accident sofert -que excedeixin dels coberts per la Seguretat Social- si vostè presta el seu consentiment exprés, a fi de recobrar les despeses incorregudes durant la seva assistència ambulatòria o hospitalària.
– Per prestar assistència sanitària d’urgència i gestionar administrativament, si fos el cas.
– Per a l’elaboració d’estadístiques i enquestes de qualitat, només si vostè presta el seu consentiment exprés.

3.- En cas que utilitzeu el formulari “Informació general”:
– Per a facilitar-li informació general i periòdica de la mútua o per facilitar-li informació específica que vostè hagi sol·licitat mitjançant el formulari; fins i tot per mitjans electrònics com l’e-mail.

4.- En cas que utilitzeu el formulari “Qualitat / suggeriments”:
– Per facilitar-li un canal pel qual poder fer arribar els seus suggeriments i felicitacions a la Mútua.
– Per a l’atenció d’incidències, queixes i reclamacions.

5.- En cas que sol·liciti informació pública mitjançant la “Sol·licitud d’accés a la informació pública”:

– Per a facilitar-li la informació que vostè ha sol·licitat en exercici del seu dret d’accés a la informació pública, en compliment de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i les corresponents lleis d’àmbit autonòmic (per exemple, en el cas de Catalunya: Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

6.- En cas de desitgi deixar un comentari sobre una App ( “Absentisme i Competitivitat”, “Coneixements bàsics en primers auxilis”, “Prevenció Game” i “Viatjar segur”):

– Per facilitar-li un canal pel qual poder fer arribar els seus comentaris.

7. En cas de ser un assessor laboral i registrar-se a l’extranet corporativa, “Àrea Egarsat”:

– Per obtenir informació sobre les seves empreses i autònoms i consultar llistats de baixes, altes, accidents sense baixa o pendents de comunicació oficial, etc.
– Per rebre notificacions de les baixes i altes dels treballadors de les empreses, així com informació sobre el seguiment dels processos de contingència comuna.
– Per sol·licitar farmacioles, targetes amb el telèfon d’assistència mèdica, etc.
– Per gaudir d’un assistent per a la introducció de Parts Proforma d’Accident.
– Per accedir a l’Informe Previ de deduccions
– Per accedir a la documentació d’ús més freqüent en l’àmbit sanitari, prestacions o afiliació per als tràmits que hagi de realitzar amb Egarsat.
– Per modificar les dades del contracte de col·laboració subscrit amb Egarsat.
– Per accedir al llistat d’empreses i autònoms assignats al seu Nº de RED amb la possibilitat d’informar de modificació de cartera (autònoms i representants de comerç).
– Per consultar la contraprestació per serveis.

8.- En cas que sigui un candidat a un lloc vacant i vulgui facilitar el seu currículum mitjançant el formulari “Envia’ns el currículum”.
– Per facilitar i gestionar el procés de selecció.

BASE DE LEGITIMACIÓ

EGARSAT només procedirà al tractament de dades personals perquè es dóna, almenys, una de les següents circumstàncies:

1.- En cas que sigui vostè representant d’una empresa associada a la mútua i signant del document d’adhesió:

– Que el tractament sigui necessari per a l’execució d’un contracte del que l’interessat és part.
– Que el tractament sigui necessari per al compliment d’una obligació legal.
– Que el tractament sigui necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o una altra persona física.
– Que el tractament sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics que fossin conferits.
– Que el tractament sigui necessari per a satisfer un interès legítim perseguit per EGARSAT o per un tercer, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

2.- En cas de sigui vostè beneficiari del Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social i actuï únicament en el seu propi nom:

– Que l’interessat hagi prestat el seu consentiment per a fins específics (com l’elaboració d’estadístiques i enquestes de qualitat o la comunicació d’informació mèdica a companyies d’assegurances, etc.).
– Que el tractament sigui necessari per a l’execució d’un contracte del que l’interessat és part o per aplicar, a petició de l’interessat, mesures precontractuals.
– Que el tractament sigui necessari per al compliment d’una obligació legal.
– Que el tractament sigui necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o una altra persona física.
– Que el tractament sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics que fossin conferits.
– Que el tractament sigui necessari per a satisfer un interès legítim perseguit per EGARSAT o per un tercer, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

3.- Els tractaments de dades especials (en concret de salut) que la mútua hagi de dur a terme es legitimen també segons el que preveu l’article 9 del RGPD, apartats b) i h).

4.- En cas que utilitzeu algun dels formularis següents: “Informació general” “Qualitat / suggeriments” i “Comentaris” (sobre una App).
– Que l’interessat hagi donat el seu consentiment exprés per a fins específics.
– Que el tractament sigui necessari per a satisfer un interès legítim perseguit per EGARSAT o per un tercer, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

5.- En cas que utilitzeu algun dels formularis següents “Sol·licitud d’accés a la informació pública”:

– Que el tractament sigui necessari per al compliment d’una obligació legal, en concret la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i les corresponents lleis d’àmbit autonòmic (per exemple, en el cas de Catalunya: Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

6.- En cas de ser un assessor laboral i registrar-se a l’extranet corporativa, “Àrea Egarsat”:
– Que el tractament sigui necessari per a l’execució d’un contracte del que l’interessat és part.

7.- En cas que vostè sigui un candidat a un lloc vacant i vulgui facilitar el seu currículum.
– Que l’interessat hagi donat el seu consentiment exprés per a fins específics.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservarem les seves dades personals d’identificació i administratives mentre li prestem qualsevol tipus de servei -a vostè o a l’empresa que representa- o ens el presti vostè i, almenys, durant 5 anys després que finalitzi la relació amb la mútua, en compliment de l’article 16 del Reial Decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues col·laboradores de la Seguretat Social.

Les dades de salut que puguem tractar de vostè seran conservades en compliment dels terminis de conservació legalment establerts en l’article 17 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, llevat que una normativa autonòmica prevegi un de diferent més gran.

De la mateixa manera, procedirem a conservar tota aquella documentació que sigui necessària per poder atendre qualsevol procés judicial o contingència prevista, mentre es prevegi la seva utilitat.

Per a aquells supòsits en què és necessari el seu consentiment exprés, les seves dades es conservaran fins que sol·liciti la seva supressió o revoqui el seu consentiment, excepte en el cas de candidats que facilitin el seu currículum, en aquest cas la informació serà destruïda de forma segura en un termini màxim de 6 mesos.

CESSIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les seves dades podran ser comunicades per obligació legal a administracions públiques (per exemple: a Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, i organismes i entitats que integren la Seguretat Social), a entitats bancàries per a cobrar dels serveis o pagament de prestacions, ja empreses i professionals de la salut col·laboradors de EGARSAT, únicament amb el propòsit de satisfer les finalitats indicades.

Les seves dades també poden ser cedides a altres mútues en compliment de la normativa de Seguretat Social (Reial Decret 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial Decret 1993 / 1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social).

Així mateix, les seves dades podran ser comunicades o transferits internacionalment a aquelles empreses i entitats per al compliment de les finalitats per a les quals vostè ens hagi prestat el seu consentiment exprés.

DRETS DELS INTERESSATS

Vostè té dret a revocar, en qualsevol moment, qualsevol consentiment que ens hagi atorgat ia accedir a la informació que tenim de vostè, a rectificar-la, a suprimir-la, a oposar-se al seu tractament, a sol·licitar la limitació del tractament oa demanar la portabilitat de les seves dades. També té dret a que no es prenguin decisions automatitzades en base a les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils.

Per a això, tan sols necessita comunicar-ho, concretant la seva sol · licitud, mitjançant escrit signat, adjuntant una fotocòpia de qualsevol document oficial vàlid que acrediti la seva identitat (DNI, passaport …), dirigit a:

EGARSAT, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL NÚM 276,
Av. De Roquetas, 63 -65,
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

Alternativament, es pot adreçar al nostre Delegat de Protecció de Dades, que és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat a la nostra entitat. Pot fer-ho mitjançant dpo@egarsat.es o mitjançant carta postal a l’atenció del Sr. Delegat de Protecció de Dades, remesa a l’adreça indicada, incloent la referència “DPD – Delegat de Protecció de Dades”.

En cas d’exercici de drets per mitjà de representant, caldrà que la sol·licitud s’acompanyi d’autorització expressa i còpia del DNI, passaport o document oficial equivalent del representant i del representat.

També té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de Control.