Perfil de Transparència

Coneix-nos | Perfil de Transparencia

La informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política.

D’acord amb el preàmbul de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, la transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política.

Només quan l’acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o sota quins criteris actuen les nostres institucions, podrem parlar de l’inici d’un procés en el qual els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que demana participació dels poders públics.

L’aplicació de les normes de transparència i de bon govern comporta un reforç de les institucions, afavoreixen el creixement econòmic i el desenvolupament social. Redundarà si és possible, en una major eficiència i eficàcia de l’Entitat i s’espera que afavoreixi, com s’indica en la Llei, al creixement econòmic.

Les obligacions de l’Entitat, en compliment del que disposa la Llei 19/2013 s’estructuren en dos blocs. D’una banda la relativa a la “Publicitat Activa” i d’altra banda la “Publicitat Passiva” regulades en els capítols II i III del títol primer de l’esmentada Llei.

Informació institucional, organitzativa i de planificació

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Informació econòmica, pressupostaria i estadística

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015