Afiliació

Estar associat a egarsat no té cap cost addicional per a la teva empresa

Què vol dir afiliar-se a egarsat?

Les quotes que rep egarsat provenen, en cas dels accidents de treball, de la cotització per Accidents de Treball i Malalties Professionals realitzada per l’empresa en la liquidació de les assegurances socials i, d’un percentatge de la quota de contingències comunes, en cas d’acollir-se a aquesta opció.

El seu venciment va lligat al venciment del Conveni d’Associació, i pot denunciar-se independentment d’aquest.

Aquests imports són transferits a egarsat directament per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Com afiliar-se

Per estar associat a egarsat, l’empresa i la mútua han de subscriure el Conveni d’Associació en el qual es determinen els drets i obligacions d’ambdues parts, d’acord amb els preceptes assenyalats en el reglament sobre col·laboració de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

En el Document d’Associació figura la data d’efecte, a partir de la qual entra en vigor el Conveni d’associació entre l’empresa i la mútua.

Aquest conveni té un termini de vigència d’un any, coincidint seu venciment amb l’últim dia del mes, i s’entén prorrogat tàcitament per períodes anuals, excepte denúncia de l’empresari, degudament notificada amb un mes d’antelació, com a mínim, a la data de venciment.

Procés d'associació

Si desitja ser mutualista d’egarsat, pot contactar amb el centre més proper d’egarsat o bé a través del telèfon 902 333 276 per obtenir informació sobre els passos a seguir en el procés d’associació.

Per al cas d’una empresa de nova creació tan sols ha d’emplenar i presentar el model TA / 6 de Sol·licitud d’Inscripció en el Sistema de la Seguretat Social a la Tresoreria General de la Seguretat Social, indicant en la casella corresponent a l’Entitat de accidents de Treball i Malalties Professionals, el nombre 276 i denominació egarsat.

Posteriorment, la mateixa Tresoreria General ha d’informar la mútua sobre aquesta nova alta.

  • Presentar original i còpia de la carta de sol·licitud de baixa a la seva mútua actual, almenys amb un mes d’antelació a la data del venciment.
  • Omplir la Proposta d’Associació amb egarsat.

10 dies abans de la data de venciment, lliurar la còpia de la carta de sol·licitud de baixa presentada a l’altra mútua i la Proposta d’Associació en la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Si vostè ho desitja, egarsat s’ocuparà de tota aquesta gestió derivada del procés de canvi de mútua.

El Servei d’Assistència Mèdica (SAM) té com a objectiu facilitar l’assistència i orientar sobre l’accés als centres sanitaris en cas d’urgència als treballadors d’empreses mutualistes, quan succeeix un accident laboral tant dins com fora del territori espanyol.

El telèfon d’informació i assistència està operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Treballadors protegits

Tots els treballadors d’una mateixa empresa, encara que estiguin adscrits a diferents codis de compte de cotització, dins de la mateixa província, han d’estar protegits per la mateixa Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

També, tots els treballadors d’una mateixa empresa, protegits per la mateixa Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, han de tenir les mateixes cobertures, independentment de la província a la qual pertanyin.

Últimes entrades del Blog

Subscriu-te a la nostra newsletter!

Sol·licita la subscripció al nostre butlletí per mantenir-te al dia de les novetats d’Egarsat així com en matèria de Prevenció de Riscos Laborals,  Actualitat Laboral i Legislativa