Política de Qualitat

  1. Egarsat
  2. /
  3. Coneix-nos
  4. /
  5. Política de qualitat

Estar associat a Egarsat no té cap cost addicional per a l’empresa.

Egarsat Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social nº 276 té com a principal objectiu l’obtenció de la màxima satisfacció de les empreses mutualistes, pacients i personal d’Egarsat respecte a “totes les activitats efectuades de conformitat amb la legislació aplicable a les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social” impulsant accions per reduir la sinistralitat, atenent accidents de treball i malalties professionals, així com una gestió encaminada a garantir la satisfacció dels treballadors i col·laboradors vinculats a l’entitat, complint en tot moment amb els requisits legals aplicables.

La Direcció d’Egarsat reconeix la força estratègica de la qualitat com a instrument fonamental per a la consecució de la seva missió i visió, per la qual cosa es compromet explícitament, a potenciar la millora contínua revisant l’eficàcia del sistema de qualitat ISO 9001: 2015, permetent el desplegament de la seva missió, visió i valors, plantejats en 5 objectius estratègics:

Qualitat del servei a les empreses mutualistes 

Qualitat del servei als col·laboradors 

Satisfacció dels treballadors de les empreses mutualistes (pacients) 

Creixement

Solidesa econòmica del seu patrimoni històric 

La qualitat és fruit de la participació de tots i cadascun dels empleats.

En funció d’aquests objectius s’han d’establir anualment les línies estratègiques que s’aplicaran en tots els nivells de l’organització.

Les accions d’Egarsat per gestionar la qualitat dels seus serveis són: el control de les activitats encaminades a la integració dels treballadors accidentats o malalts, als seus respectius llocs de treball en el menor termini possible i amb les majors garanties de curació, així com la promptitud en la tramitació i liquidació de les prestacions econòmiques que corresponguin.

La Direcció d’Egarsat avaluarà de forma continuada, el grau de satisfacció dels seus diferents clients (mutualistes, pacients i treballadors) respecte a la prestació dels seus serveis, amb accions que incloguin l’eficàcia de les accions correctives adoptades.

Egarsat assegurarà que la política de qualitat sigui coneguda, entesa, aplicada i mantinguda al dia en tots els nivells de l’organització, mitjançant la posada en marxa dels canals de comunicació adequats, l’assignació dels recursos necessaris i l’adopció de les mesures que garanteixin que les activitats es compleixen en les condicions apropiades.

Egarsat es compromet també en matèria de seguretat i salut laboral, a aconseguir un entorn de treball segur i saludable.

Sant Cugat del Vallès, 10 de setembre de 2018

ALBERT DUAIGUES, Director Gerent