Bases i tipus de cotització recollits en la nova LPGE 2021

L’article 119 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 recull informació en matèria de bases i tipus de cotització, d’aplicació amb efectes de l’1 de gener de 2021. A continuació, detallem el més destacat:

Règim General

Bases de cotització

 • La base màxima de cotització serà de 4.070,10 euros mensuals.
 • Les bases de cotització tindran com a topall mínim les quanties del salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementades en un sisè excepte disposició expressa en contra.

Tipus de cotització

  • Contingències comunes: 28,30%; 23,60% a càrrec de l’empresa i el 4,70% a càrrec del treballador.
  • Contingències professionals: percentatges de la tarifa de primes aprovada a la LPGE 2007, amb primes a càrrec de l’empresa exclusivament.
  • Cotització addicional per hores extraordinàries.
  • Hores extraordinàries per força major: tipus del 14%; 12% a càrrec de l’empresa i 2% a càrrec del treballador.
  • Hores extraordinàries no motivades per força major: tipus del 28,30%; 23,60% a càrrec de l’empresa i 4,70% a càrrec del treballador.
Règim Especial de Treballadors Autònoms

Bases de cotització

 • La base màxima de cotització serà de 4.070,10 euros mensuals.
  La base mínima de cotització serà de 944,40 euros mensuals.

Tipus de cotització

 • Contingències comunes: 28,30%.
  • Si l’autònom està acollit a la protecció per incapacitat temporal en un altre règim de la Seguretat Social, la quota es veurà reduïda segons el que es preveu legalment en el coeficient reductor.
  • Pluriactivitat: dret al reintegrament del 50% de l’excés quan les cotitzacions per contingències comunes superin la quantia 12.917,37 euros amb el topall del 50% de les quotes ingressades.
  • Contingències professionals: 1,3%; d’incapacitat permanent, mort i supervivència, del qual el 0,66% correspon a la incapacitat temporal i el 0,64% a la d’incapacitat permanent, mort i supervivència.
  • Si l’autònom està exclòs de cotitzar per contingències professionals, haurà de cotitzar per 0,10% per al finançament de les prestacions.
Sistema Especial treballadors per compte d’altri agraris

Bases de cotització

 • La base màxima de cotització serà de 4.070,10 euros mensuals.
 • Les bases mínimes de cotització s’incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional.

Tipus de cotització

Durant els períodes d’activitat:

 • Contingències comunes (grup cotització 1): 28,30; 23,60% a càrrec de l’empresa i el 4,70% a càrrec del treballador.
 • Contingències comunes (grup cotització 2-11): 24,7%; 20% a càrrec de l’empresa i el 4,70% a càrrec del treballador.
 • Contingències professionals: percentatges de la tarifa de primes aprovada en la LPGE 2007, amb primes a càrrec de l’empresa exclusivament.

Durant els períodes d’inactivitat:

 • Serà del 11,50%, sent la cotització resultant a càrrec exclusiu del treballador.
Sistema Especial treballadors per compte propi agraris

Bases i tipus de cotització per contingències comunes

 • Si la base de cotització està entre els 944,40 euros i 1.133,40 euros mensuals: tipus del 18,75%.
 • Si la base de cotització supera els 1.133,40 euros mensuals: la quantia excedent s’aplicarà el tipus 26,50%.
 • En cas de millora voluntària de la incapacitat temporal per contingències comunes, s’aplicarà la quantia completa:
   • 3,30% si no està acollit a la protecció per contingències professionals i cessament d’activitat.
   • 2,80% si està acollit a la protecció per contingències professionals o cessament d’activitat.

Bases i tipus de cotització per contingències professionals: percentatges de la tarifa de primes aprovada en la LGPE 2007.

 • En cas de no optar a la totalitat de les contingències professionals:
   • S’aplicarà un 1% sobre la base de cotització per a la cobertura d’incapacitat, mort i supervivència.
   • S’aplicarà una cotització addicional del 0,10% sobre la base de cotització per al finançament de la prestació econòmica de risc durant l’embaràs i lactància natural.
Sistema Especial de Treballadors de la Llar

Bases de cotització

 • Les bases de cotització seran les de l’any 2020, actualitzades en idèntica proporció a l’increment que experimenti el salari mínim interprofessional.

Tipus de cotització

 • Contingències comunes: 28,30%; 23,60% a càrrec de l’ocupador i el 4,70% a càrrec del treballador. Durant l’any 2021 serà aplicable una reducció del 20% en l’aportació empresarial per a aquells ocupadors que hagin contractat i donat d’alta a un treballador de la llar a partir de l’1 de gener del 2012, i que el treballador de la llar no hagués estat d’alta en aquest règim entre el període comprès entre el 2 d’agost i el 31 de desembre de 2011.
 • Aquests beneficis de cotització dels ocupadors de la llar no seran d’aplicació quan els treballadors de la llar prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador, assumeixin el compliment de les obligacions en matèria d’enquadrament, cotització i recaptació.
 • Contingències professionals: percentatges de la tarifa de primes aprovada en la LPGE 2007, amb primes a càrrec exclusivament de l’ocupador.
Artistes i professionals taurins

Els dos Règims Especials del Règim General es regeixen pel que s’estableix en el punt dos de l’article 119, a excepció de:

Bases de cotització

 • En referència als artistes, la base de cotització aplicable durant els períodes d’inactivitat en els que es mantingui voluntàriament la situació d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, serà la base mínima vigent a cada moment.

Tipus de cotització

 • Per al règim especial dels artistes, el tipus de cotització aplicable serà del 11,50% en concepte de contingències comunes.
Règim Especial de Treballadors de la Mar

Bases de cotització

 • La cotització per a totes les contingències i situacions protegides en aquest règim especial dels treballadors per compte d’altri o per compte propi inclosos en els grups segon i tercer a què es refereix l’article 10 de la Llei 47/2015, de 21 d’octubre, s’efectuarà sobre les remuneracions que es determinin anualment mitjançant ordre del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
 • La cotització per a totes les contingències i situacions protegides dels treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització, es regirà pel que es disposa en la normativa reguladora del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Tipus de cotització per als treballadors per compte propi

 • Contingències comunes: 28,30%.
 • Contingències professionals: 1,30%; 0,66% correspon a la contingència d’incapacitat temporal i el 0,64% d’incapacitat permanent, mort i supervivència.