Calculadora d'Autònoms

Introdueix les dades

1. Base de cotització
mínim 944,40 € - màxim 4070,10 €
2. Edat
3. Sexe
4. És alta inicial?
5. Discapacitat superior al 33%?
6. L'alta anterior se ha produït dins dels últims 2 anys?
Observacions:

Quota de Cotització per Cobertures obligatòries d’Incapacitat Temporal per Contingències Comuna + Accidents de Treball i Malalties Professionals + Cessament d’Activitat del Treballador Autònom

Les cobertures per contingències comunes, accident de treball i enfemedades professionals i cessament d’activitat, són obligatòries arran del RD-llei 28/2018, excepte per a altes inicials, o que hagin estat d’alta en els 2 anys immediatament anteriors sense treballar al Règim Especial de Treballadors Autònoms (Escenaris 2 i 3)
0,00€
CC: 28,30% sobre la base.
0,00€
AT y EP: 0,90% sobre la base.
0,00€
CATA: 0,70% sobre la base.
0,00€
Formació Professional: 0,1% sobre la base.
0,00€
Quota resultant

 

Quota de cotització per cobertures obligatòries amb Tarifa Plana: Incapacitat Temporal per Contingències Comuna+ Accidents de Treball

Treballadors que causin alta inicial o que no haguessin estat en alta en els 2 anys immediatament anteriors sense treballar en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
0,00€
CC: 28,30% sobre la base.
0,00€
AT y EP: 0,90% sobre la base.
0,00€
Quota resultant

Quota de cotització per cobertures obligatòries amb Tarifa Plana: Incapacitat Temporal per Contingències Comuna + Accidents de Treball i opcional Cessament d’Activitat + Formació Professional

Treballadors que causin alta inicial o que no haguessin estat en alta en els 2 anys immediatament anteriors sense treballar en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i tinguessin contractada prèviament la cobertura per cessament d’activitat la qual comporta obligatòriament la Formació Professional.
0,00€
CC: 28,30% sobre la base.
0,00€
AT y EP: 0,90% sobre la base.
0,00€
CATA: 0,70% sobre la base.
0,00€
Formació Professional: 0,1% sobre la base.
0,00€
Quota resultant

Prestacions

Incapacitat temporal per contingència comuna (malaltia comuna o accident no laboral)
0,00€
Del 4rt al 20è dia: 60% Base reguladora Diària
0,00€
Del 21è dia en endavant: 75% B.R.D.
Incapacitat temporal per contingència professional
0,00€
Des de l’endemà a la data de la baixa mèdica: 75% B.R.D
Risc durant l’embaràs o la lactància natural
0,00€
Del 1er dia en endavant: 100% B.R.D.
Cessament d’Activitat (*)
0,00€
Del 1er mes fins a la fi de la prestació: 70% base de cotització (amb un import màxim del 175% de l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples -*IPREM- incrementat en una 6ª part)
La quantia màxima de la prestació per cessament d’activitat serà del 175% del IPREM (1.087,21 €/mes), excepte quan el treballador autònom tingui un o més fills al seu càrrec; en aquest cas, la quantia serà, respectivament, del 200% (1.242,52 €/mes) o del 225% (1.397,84 euros/mes) d’esmentat indicador.

(*) El càlcul de la prestació està realitzat sobre la base d’un treballador/a sense fills a càrrec i menor de 60 anys.
La durada de la prestació varia en funció dels mesos cotitzats, sent de 2 mesos per una cotització de 12 a 17 mesos, fins als 12 mesos de prestació, per cotitzacions de 48 mesos o superiors.

NOTA: Aquells treballadors que a 31/12/2018 tinguessin la cobertura de CATA, continuaran amb la mateixa incloent la cotització obligatòria de Formació Professional (F.P.). En cas contrari la cobertura CATA serà opcional.