Òrgans de Govern

Coneix-nos | Òrgans de govern

Junta General

És l’òrgan sobirà de la mútua. És la Junta general qui designa, a proposta de la Junta directiva, qui ha de formar part de la mateixa Junta.

La Junta general es reuneix com a mínim un cop l’any, dins dels set primers mesos, per aprovar la memòria, els balanços i els comptes d’exercici, així com la gestió de la Junta directiva.

Junta Directiva

És l’òrgan de representació permanent. La tria la Junta general i està formada per un president, tres vicepresidents, un secretari, vicesecretari i sis vocals. La Junta està composada pels següents membres: 

Sr. Carlos Garriga Sels President.

Sr. Joan Miquel Torras Torras Vicepresident primer.

Sr. Josep Carbonell Tarrés Vicepresident segon.

Sra. Silvia Martí Escursell Vicepresident tercer.

Sra. Tania Nadal Vicens Secretària.

Sr. Albert Ventura Mallofré Vicesecretari.

Sra. Patricia  Busto Barrera Vocal primer.

Sr. Jaume Tintoré Balasch Vocal segon.

Sra. Immaculada Amat Amigó Vocal tercer.

(Vacant) Vocal quart.

Sra. Núria Betriu Sánchez Vocal cinquè. 

Sra. Pilar Sorribas Arenas Vocal sisè.

Sr. Josep Muntasell Ruiz Treballador per compte propi adherit a egarsat.

Sr. Sergi Durán Reyes Representant dels Treballadors.

La seva funció és aprovar, a proposta del director gerent, les polítiques i les accions que garanteixin el correcte funcionament de l’entitat.

Comissió de Prestacions Especials

Té la funció d’autoritzar, del fons constituït especialment, els ajuts econòmics en casos d’accidents, que per motius socials ho acreditin.

Com el seu nom indica, les prestacions que s’atorguen són de caràcter extraordinari, no considerant qualsevol prestació de les que reglamentàriament estan previstes en el marc de la col·laboració amb la Seguretat Social, sinó aquelles altres que sobrepassen l’obligació de la Mútua respecte dels seus associats.

Està constituïda pel nombre de membres establert als estatuts, dels quals la meitat correspon a representants dels treballadors empleats per les empreses associades i l’altra meitat a representants dels empresaris associats, designats per la Junta directiva.

La Comissió de Control i Seguiment

La Comissió de Control i Seguiment és un òrgan de participació institucional per al control i seguiment de la gestió de la Mútua. Són competències d’aquesta comissió, les següents:

  • Conèixer els criteris d’actuació de la Mútua en les diferents modalitats de col·laboració que té autoritzades.
  • Tenir coneixement i ser informada de la gestió duta a terme per l’entitat en les diferents modalitats de col·laboració que té autoritzades.
  •  Proposar totes les mesures que consideri necessàries per al millor compliment dels fins de la Mútua en els àmbits de gestió autoritzats, en el marc dels objectius generals de la Seguretat Social.

La meitat dels membres correspon a la representació dels treballadors protegits per la Mútua, a través de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit territorial d’actuació de l’entitat, i l’altra meitat a la representació dels empresaris associats, elegits a través de les organitzacions empresarials de major representativitat.