Perfil del Contractant

Coneix-nos | Perfil del contratant

Plataforma de Contractació de l'Estat

Per tal de donar compliment al que disposa l’article 63 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, la informació relativa a l’activitat contractual de l’entitat podrà ser consultada a través del “Perfil del contractant” d’EGARSAT mitjançant l’accés a la següent adreça electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

Factures Electròniques

Des el 15 de gener de 2015 les factures que s’emetin a Egarsat d’import superior a 5.000 € hauran de ser realitzades en format electrònic segons el que disposa la Llei 25/2013, de 27 desembre de impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

Els requisits i sistema d’enviament de les factures per a la seva adequada tramitació són els següents:

El format de les factures electròniques ha de ser Facturae 3.2 o 3.2.1

Per a la seva elaboració en aquest format, si no disposa d’aplicacions informàtiques per a la seva creació, pot utilitzar el programa gratuït proporcionat pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme en el següent enllaç:

Les factures han d’estar signades electrònicament.

Indicar la Mútua com a destinatari de la factura amb els següents codis:

Nom Unitat Tramitadora: EGARSAT

CODI DENOMINACIÓ

Oficina comptable GE0000511 EGARSAT

Òrgan gestor GE0000511 EGARSAT

Unitat Tramitadora GE0000511 EGARSAT

S’haurà d’enviar la factura per internet a través del portal web del Punt General d’Entrada de la factura electrònica de l’Administració, anomenat Face mitjançant la connexió automàtica entre el seu sistema informàtic i aquest portal, o mitjançant el següent enllaç: