Incapacitat Temporal i Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació

L’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19, estableix com a mesura extraordinària que les suspensions de
contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat a conseqüència del
COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat
de les persones i/o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el
desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la
plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d’una situació de força major. En tot cas, l’existència de
força major haurà de ser constatada per l’autoritat laboral.

Principals característiques
 • S’estableix el reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació a les persones treballadores afectades, tot i no tenir el període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això.
 • No es computarà el termini en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu que porti la seva causa immediata de les citades circumstàncies extraordinàries, a l’efecte de consumir els terminis màxims de percepció establerts.
 • En els casos de suspensió o reducció de jornada, les empreses que tinguessin menys de 50 treballadors a
  data 29 de febrer de 2020 quedaran exonerades de l’obligació de cotitzar l’aportació empresarial. Si
  l’empresa tingués 50 treballadors o més, l’exoneració de l’obligació de cotitzar serà del 75% de l’aportació empresarial. En qualsevol cas, l’exoneració de quotes s’aplicarà per la TGSS a instàncies de l’empresari.

Per determinar la incidència d’un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació en la determinació de l’entitat
responsable de l’abonament de la prestació de la incapacitat temporal han de tenir-se en compte les
següents consideracions:

IT iniciada amb anterioritat a la data d’efectes de l’ERTO
 •  El pagament de la prestació l’efectuarà l’INSS (l’abonament serà efectuat pel SEPE) o la Mútua en règim de pagament directe.
 • Respecte dels treballadors inclosos a un ERTO, que iniciïn una Incapacitat Temporal per COVID-19, s’utilitzarà per a la base reguladora, la base de cotització per Contingències Professionals, tenint en compte l’assimilació, pel que fa a efectes econòmics, a l’Accident de Treball.
 • L’empresa haurà de mantenir al treballador en situació d’alta i efectuar la corresponent cotització empresarial, mentre, el treballador tingui dret a la prestació per desocupació (Article 273.2 de la Llei General de la Seguretat Social).
Recaiguda durant la situació d’ERTO
 • Recaiguda per Accident de Treball: El pagament de la prestació es realitzarà per part de la Mútua en pagament directe utilitzant per a la base reguladora, la base de cotització per Contingències Professionals.
 • Recaigudes per Contingència Comuna: El pagament de la prestació es realitzarà per part de l’INSS o la Mútua des del primer dia, calculant la prestació amb la mateixa quantia que la percebuda en concepte de prestació contributiva de desocupació.
Exoneració en el pagament de cotitzacions en cas d’ERTO

Respecte a les quotes de Seguretat Social i, de manera exclusiva per als casos de força major motivats pel
COVID-19 i mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada s’estableix el següent:

 • Exoneració de l’abonament de les quotes empresarials, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, sempre que l’empresa, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 persones treballadores en situació d’alta en la Seguretat Social.
 • Si l’empresa tingués 50 persones treballadores o més, l’exoneració de l’obligació de cotitzar serà del 75% de l’aportació empresarial.
 • Pel que fa a les persones treballadores, aquest període es tindrà com efectivament cotitzat amb caràcter general.
 • L’exoneració de quotes s’aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instàncies de l’empresa, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i treballadores i període de la suspensió o reducció de jornada.

Respecte a les cotitzacions en els casos d’ERTO total, la Mútua no procedirà a la retenció de la quota obrera,
a diferència dels casos d’ERTO parcial.

Donada la consideració excepcional i canviant de la situació, la informació proporcionada es troba subjecta a possibles canvis normatius.