Prestacions complementàries d'assistència social

- | Prestacions | Prestacions Especials


En què consisteix

De manera complementària a les prestacions i indemnitzacions legalment establertes, Egarsat atorga, a través de la Comissió de Prestacions Especials, i en coordinació de la Unitat de Treball Social, prestacions complementàries de caràcter social a treballadors que han patit un accident de treball com a conseqüència del qual es troben en una situació de necessitat sobrevinguda, ja sigui de caràcter econòmica, social o sanitària.

Egarsat compta amb la col·laboració del Grup de Treball Social que valora cada cas individualment i el trasllada a la Comissió de Prestacions Especials, la qual també compta amb un Fons que és administrat per representants dels empresaris i representants dels treballadors de les empreses associades i és qui decideix, en última instància i de manera discrecional, l’adjudicació de les ajudes.

Amb la publicació de la Resolució de 28 d’octubre de 2019 de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, s’han homogeneïtzat totes les ajudes que venien concedint les diferents Mútues establint un catàleg comú i determinant el règim d’aplicació d’aquestes.

Quines ajudes puc sol·licitar?

1. Rehabilitació i recuperació

Ajuda per costejar l’ingrés en un centre soci-sanitari o residencial

La finalitat d’aquesta prestació serà la d’ajudar a costejar l’estada de llarga durada, en un centre soci-sanitari o residencial als treballadors que hagin patit un accident de treball o una malaltia professional, que els hagi ocasionat especials dificultats per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària i als grans invàlids.

La valoració d’aquestes especials dificultats i la conveniència de l’ingrés en una institució soci-sanitària seran realitzades per les mútues col·laboradores en els corresponents informes mèdics. En el seu cas, la determinació de la situació de gran invalidesa correspondrà a l’entitat gestora de la Seguretat Social.

Ajuda per costejar les despeses vinculades a l’ingrés d’un treballador en un centre hospitalari

La finalitat d’aquesta prestació serà la d’ajudar a compensar les despeses de trasllat, estada i dietes del treballador, del familiar acompanyant o de la persona que cuidi al treballador hospitalitzat a conseqüència d’un accident de treball o d’una malaltia professional.

Sent aquestes ajudes, aquelles que no estiguin incloses en l’acció protectora de la Seguretat Social.

Ajuda per a pròtesis i ajudes tècniques no incloses en la Seguretat Social

L’objectiu d’aquesta prestació serà la d’ajudar a fer front el cost de les pròtesis i ajudes tècniques no reglades que precisi el treballador a conseqüència de l’accident de treball o la malaltia professional esdevinguts.

La valoració de la necessitat de la utilització de les pròtesis i/o de les ajudes tècniques no reglades serà acreditada per les mútues col·laboradores en els corresponents informes mèdics.

Ajuda per a tractaments mèdics o teràpies no inclosos en la Seguretat Social

La finalitat d’aquesta prestació serà la d’ajudar a fer front els tractaments mèdics recomanats pel facultatiu de la mútua col·laboradora que no formin part dels tractaments de curació ordinaris als quals es trobi obligada la mútua col·laboradora (per exemple: esport, teràpies per a persones amb discapacitat, etc.).

 
2. Reorientació professional i adaptació del lloc de treball

Cursos per a la formació professional i inserció socio-laboral

La finalitat de la present prestació serà la d’ajudar a fer front les despeses ocasionades per la realització de cursos de formació professional orientats a millorar la seva formació o a facilitar la inserció socio-laboral dels treballadors en els supòsits de pèrdua de l’ocupació a conseqüència de l’accident de treball o de la malaltia professional patits, inclosa la concessió de beques durant el desenvolupament de la formació professional.

Adaptació del local on el treballador autònom desenvolupa la seva activitat

L’objecte de la present prestació serà el d’ajudar a fer front les despeses en què incorri el treballador autònom per suprimir barreres i adaptar el lloc en què desenvolupa la seva activitat, a les noves necessitats sorgides després de l’accident de treball o la malaltia professional.

 
3. Ajuda per l’adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària

Ajuda per eliminar barreres a l’habitatge habitual

La finalitat d’aquesta prestació serà la d’ajudar a fer front la despesa que suposa l’adaptació de l’habitatge habitual i l’eliminació de barreres arquitectòniques per adequar l’habitatge a l’estat del treballador conseqüència de l’accident de treball o malaltia professional.

Ajuda per adquirir un habitatge habitual adaptat

La finalitat de la present prestació serà la d’ajudar a fer front la despesa d’adquisició d’un habitatge adaptat a l’estat del treballador conseqüència de l’accident de treball o malaltia professional.

Ajuda per adaptar el vehicle

La finalitat d’aquesta prestació serà la d’ajudar a fer front l’adaptació del vehicle a l’estat físic del treballador resultant de l’accident de treball o de la malaltia professional esdevinguts.

Comprendrà l’adaptació d’un vehicle propietat del treballador accidentat o del familiar, cònjuge o parella de fet, que convisqui amb ell, així com l’adaptació de vehicle de nova adquisició per a ús del treballador accidentat.

Suport domiciliari per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària

La present prestació consistirà en una ajuda als treballadors accidentats o incapacitats a conseqüència d’un accident de treball o d’una malaltia professional que, en el moment de l’alta hospitalària o mèdica, requereixin serveis d’ajuda per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (per exemple: ajuda domiciliària, suport en les tasques de la llar, menjar a domicili, neteja personal, etc.), quan no existeixi un familiar o parella de fet, integrants de la unitat de convivència que estigui en condicions de poder prestar el suport domiciliari.

Ajuda per accedir a les noves tecnologies de la informació i comunicació

La finalitat d’aquesta prestació serà la d’ajudar al treballador per adquirir dispositius informàtics quan es trobin en situació d’incapacitat permanent a conseqüència d’un accident de treball o malaltia professional, sempre que presentin limitacions sensorials o de mobilitat importants.

Correspondrà als facultatius de la mútua col·laboradora l’acreditació de les limitacions sensorials o de mobilitat importants, a través del corresponent informe mèdic.

 
4. Altres prestacions

Complement a l’auxili per defunció

L’objectiu d’aquest prestació serà el de complementar la prestació de Seguretat Social d’auxili de defunció, al drethavent del treballador mort a conseqüència d’un accident de treball o d’una malaltia professional, que s’hagi fet càrrec de les despeses de sepeli.

Ajuda per a la formació en la cura de persones en situació de gran invalidesa

La present prestació consistirà a ajudar a les persones que s’encarreguin de la cura dels treballadors en situació de gran invalidesa resultant de l’accident de treball o malaltia professional patits, per a la realització de cursos de formació destinats a la seva cura i atenció, que tinguin la condició de beneficiari.

Ajuda per al manteniment de la possessió o gaudi de l’habitatge habitual.

Aquesta prestació consistirà en una ajuda de pagament únic als treballadors per cobrir les despeses de lloguer o amortització de crèdits hipotecaris en els supòsits en què, a conseqüència de l’accident de treball o malaltia professional, es produeixi la pèrdua de l’ocupació o una altra situació similar de vulnerabilitat, durant l’any següent al fet causant.

Documentació necessària

Per accedir a aquests ajuts l’interessat haurà de presentar una sol·licitud al Centre Egarsat corresponent, enviar-la per correu electrònic a cpe@egarsat.es, o bé dirigir la petició directament a:

COMISSIÓ DE PRESTACIONS ESPECIALS
Egarsat, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social Nº 276
Av. De Roquetes, 63-65
08174 Sant Cugat del Vallès- Barcelona

Per a la correcta valoració de la sol·licitud s’ha d’adjuntar al formulari tota la documentació requerida per part de la Comissió. 

Com puc sol·licitar-les?

  1. Descàrrega i emplena el formulari de sol·licitud.
  2. Presenta-ho al teu centre Egarsat de referència o envia’l mitjançant l’adreça electrònica cpe@egarsat.es.
  3. Una vegada rebut, la Unitat de Treball Social requerirà la documentació necessària en funció de l’ajuda sol·licitada i realitzarà una primera valoració de la mateixa abans de, prèvia aportació al Grup de Treball Social, presentar-la a la Comissió de Prestacions Especials, que decidirà en última instància sobre la seva aprovació o denegació.2.