Prestacions Especials

Projecte Re-Il·lusiona't


En què consisteix

A més de les prestacions i indemnitzacions legalment establertes, Egarsat atorga, a través de la Comissió de Prestacions Especials i en el marc del Programa Re-Il·lusiona’t, prestacions complementàries de caràcter social a treballadors que han patit un accident de treball amb seqüeles físiques o psíquiques que no els permetin continuar amb la seva activitat laboral anterior, afavorint la reincorporació a la societat i si és viable, fer possible la seva reincorporació al mercat laboral.

A qui s'adreça?

S’adreça a aquells treballadors i/o els seus familiars que es trobin en estat de necessitat objectivada.

Es tracta d’ajudes que poden comprendre totalment o parcialment necessitats com:

  • Ajuts a grans invàlids per a l’adequació de l’habitatge o altres necessitats específiques.
  • Beques per a la readaptació laboral i per a cursos especials.
  • Formació, assessorament / borsa de treball
  • Ajuts a la Hospitalització
  • Pròtesis, elements ortopèdics o útils que ajudin a l’accidentat en les seves activitats i / o millorin la seva qualitat de vida.
  • Despeses extraordinàries de desplaçament fora de la localitat de residència per a familiars o persones que convisquin amb els accidentats.
  • Ajudes familiars o escolars

Per a això, Egarsat compta amb un Grup de Treball Social que valora cada cas individualment i el trasllada a la Comissió de Prestacions Especials que compta amb un Fons que és administrat per representants dels empresaris i representants dels treballadors de les empreses associades i és qui decideix, en última instància, l’adjudicació de les ajudes.

Documentació necessària

Per accedir a aquests ajuts l’interessat haurà de presentar una sol·licitud al Centre Egarsat corresponent, enviar-la per correu electrònic a reilusionate@egarsat.es, o bé dirigir la petició directament a:

COMISSIÓ DE PRESTACIONS ESPECIALS
Egarsat, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social Nº 276
Av. De Roquetes, 63-65
08174 Sant Cugat del Vallès- Barcelona

Per a la correcta valoració de la sol·licitud s’ha d’adjuntar al formulari tota la documentació requerida per part de la Comissió.