Aclariments sobre l'assimilació a accident de treball

Després de rebre múltiples consultes per part de les nostres empreses mutualistes i col·laboradors, veiem oportú esmentar els següents punts clau pel que fa a la baixa del treballador i els seus tràmits, motivada per aïllament o contagi provocats per COVID-19:

  • L’emissió dels informes de baixa, confirmació i alta per contingència comuna corresponen SEMPRE al Servei Públic de Salut, en qualsevol dels supòsits relacionats amb el virus COVID-19.

  • L’assistència sanitària vindrà donada pel Servei Públic de Salut, NO per la Mútua. Se seguiran estrictament els criteris i protocols determinats pel Ministeri de Sanitat i les diferents conselleries de Salut.

  • Per accedir a la prestació econòmica es necessita la baixa mèdica, tant per aïllament com per contagi.

  • La data del fet causant serà la data en què s’acordi l’aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici que l’informe de baixa s’emeti amb posterioritat a aquesta data.

  • La prestació es percebrà per import igual al corresponent a accident de treball (75% des del dia següent a la baixa mèdica), per a totes les baixes emeses amb diagnòstic d’aïllament o contagi.

  • La baixa es tramita per Sistema RED com a contingència comuna i no necessita tramitació en cap cas de l’Accident de Treball per DELTA / CoNTA, ja que l’assimilació amb l’accident és únicament a efectes econòmics.

  • L’INSS comunicarà a la TGSS els períodes de baixa per aïllament o coronavirus COVID-19 com derivats d’accident de treball, enlloc d’incapacitat temporal per contingència comuna (ITCC). Per tant, el Sistema de Liquidació Directa permetrà compensar el subsidi per ITCC des del dia següent a la baixa mèdica i al 75% de la base reguladora (ja que haurà canviat a contingència 3).

  • En l’àmbit de cotització es realitzarà com incapacitat temporal derivada de contingències professionals. S’identifica, per tant, amb la PAC 23 “IT pagament delegat AT i MP” i s’aplica el concepte econòmic 663 “Compensació IT per AT i MP”.

  • En el IDC del treballador s’indica com a pagament delegat per Accident de Treball, quedant obert el tram per aquesta contingència per fer el corresponent pagament delegat.

Agrairíem posi en coneixement dels seus treballadors el contingut d’aquesta nota informativa. Si és col·laborador, sol·licitem ho faci extensiu a les seves empreses i autònoms, dels quals és titular de Xarxa.

En aquest termini, Egarsat anirà monitoritzant diàriament l’evolució de la situació, amb la finalitat d’adaptar-nos i mantenir informats als nostres grups d’interès.

Qualsevol canvi serà puntualment informat en la nostra web, així com en els nostres perfils de xarxes socials.

Recordem la necessitat d’extremar les mesures d’higiene i autoprotecció diària com a pràctica essencial per a la prevenció de la seva expansió.