Convocatòria Junta General Ordinària 2021

Egarsat,
Mútua Col·laboradora
amb la Seguretat Social Núm. 276

 

Per acord de la Junta Directiva de l’Entitat es convoca a tots els mutualistes a la Junta General Ordinària que se celebrarà el proper dia 7 de juliol al domicili social, Avinguda de Roquetes 63-65 de Sant Cugat del Vallès, a les 11.30 hores en primera convocatòria i, en cas de no arribar a la majoria prevista en l’article 19 dels vigents Estatuts Socials, a les 12.00 hores en segona, amb el següent ordre del dia:

  • Presentació, examen i aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva, de la memòria, el balanç, els estats de comptes i l’aplicació de l’excedent de l’exercici de 2020.
  • Informe sobre l’auditoria relativa a l’exercici 2020.
  • Informe sobre el compliment, per part de la mútua, durant l’exercici 2020, del codi de conducta pel qual es regeixen les inversions financeres temporals.
  • Examen i aprovació, si escau, de l’avantprojecte de pressupostos per a l’exercici de 2022.
  • Elecció i ratificació de càrrecs.
  • Precs i preguntes.

Podran assistir a la Junta General tots els empresaris associats, tenint dret a vot aquells que estiguin al corrent del compliment de les seves obligacions socials. Els empresaris associats podran exercir el seu dret d’assistència i, si escau, dret de vot, per si mateixos o per delegació a través de representant designat en la forma prevista en l’article 22.d) dels vigents Estatuts Socials.

Sant Cugat del Vallès, 12 de maig de 2021.

Ramon Alberich Ferrer

President