Egarsat celebra el Dia Mundial del Medi Ambient reforçant el seu compromís amb la sostenibilitat

El Dia Mundial de Medi Ambient de l’ONU se celebra cada 5 de juny des del 1974.

Egarsat mostra el seu compromís amb el medi ambient, disminuint l’impacte mediambiental en totes les seves instal·lacions i actuacions.

El coronavirus, l’advertiment del planeta que la humanitat ha de canviar

En aquest Dia Mundial del Medi Ambient i quan gran part de la població global continua aïllada a les seves llars, convé reflexionar sobre el que ens va portar aquí. La pandèmia de la COVID-19 és un recordatori que la salut humana està vinculada a la salut del planeta. Els coronavirus són zoonòtics, la qual cosa significa que es transmeten entre animals i persones, i la recerca mostra que aquest tipus de malalties estan en augment.

En l’actualitat, al voltant de mil milions de casos de malalties i milions de morts ocorren cada any per zoonosi. El 60% de totes les malalties infeccioses conegudes en humans són zoonòtiques, igual que 75% de totes les malalties infeccioses emergents.

Els científics prediuen que si no canviem el nostre comportament cap als hàbitats salvatges, estem en perill de més brots de virus. Amb la finalitat d’evitar futures zoonosis, hem d’abordar les múltiples amenaces als ecosistemes i la vida silvestre, inclosa la pèrdua i fragmentació de l’hàbitat, la contaminació, les espècies invasores i, cada vegada més, el canvi climàtic.

La gestió segura de les deixalles biomèdiques i sanitàries és essencial per a la salut comunitària i la integritat del medi ambient

L’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s’estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 contempla com una gestió eficaç dels residus en contacte amb SARS-CoV-2 ha d’incloure tots els processos implicats com a identificació, separació, recollida, emmagatzematge, transport, tractament i eliminació.

Es consideraran com a residus en contacte amb el virus SARS-CoV-2, aquells generats durant l’assistència d’una persona contagiada o amb símptomes compatibles amb la COVID-19, tant procedents de domicilis com centres sanitaris o altres establiments similars (per exemple, EPI com a màscares, guants o roba de protecció, mocadors d’un sol ús, etc.).

A més, tots aquells residus generats durant les tasques de neteja i desinfecció de superfícies potencialment contaminades o com a resultat de l’aplicació d’altres mesures higièniques en qualsevol lloc i activitat es gestionaran de la mateixa forma que els residus generats en l’àmbit domiciliari.

Gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

La gestió dels residus en contacte amb SARS-CoV-2 procedents d’hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris, o d’establiments similars, així com d’aquells derivats de la desinfecció d’instal·lacions, es realitzarà segons les següents indicacions:

  • Els residus en contacte amb SARS-CoV-2 com a guants, màscares, bates, etc., es consideraran com a residus infecciosos i es gestionaran com a tals, segons el que es disposa per als mateixos en la regulació autonòmica sobre residus sanitaris. No es barrejaran amb material tall-punxant, que es gestionarà de la forma habitual.
  • Es garantirà el subministrament d’EPI (especialment roba de protecció, guants i màscares) als treballadors que intervinguin en la gestió dels residus.
  • S’haurà de maximitzar l’ompliment dels contenidors disponibles en aquests centres per a cadascun dels tipus de residus generats, evitant lliurar-los als gestors autoritzats sense optimitzar la seva capacitat, per a una gestió més eficient. Una vegada plens, es tancaran i es retiraran com més aviat millor. Sempre que sigui possible, seran transportats seguint vies d’ús intern i de menor trànsit i recorregut des d’on són generats fins al punt de lliurament al gestor.
  • Es podran establir recollides diferenciades de les bosses procedents de centres/llocs on es doni un elevat nivell d’afectats per la COVID-19 (residències, hotels hospitalitzats, etc.) mentre duri la crisi sanitària, donat l’elevat nivell de generació de residus associats. Aquestes bosses s’identificaran externament (per exemple, mitjançant cinta aïllant o similar) i es dipositaran conforme al que estableixin les autoritats responsables de la recollida de residus.

Egarsat considera la gestió ambiental com a part de la gestió de les seves activitats i, conscient de la importància de minimitzar l’impacte ambiental associat a aquestes activitats, s’identifiquen els aspectes ambientals i es defineixen bones pràctiques per als impactes més rellevants i significatius, associats als objectius ambientals de l’entitat.

 

Per a més informació, descàrrega la Memòria Sostenibilitat de Egarsat.

Font: Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball   |   Organització de les Nacions Unides (ONU)