Egarsat reconeix la tasca preventiva de les seves empreses mutualistes a través de la Campanya Bonus Prevenció 2019

Les empreses han estat reconegudes amb l’incentiu bonus per haver treballat de manera activa en la reducció de la sinistralitat laboral.

L’incentiu consisteix en un sistema de bonificacions en les cotitzacions per contingència professional, i el valor total ha ascendit a 2.903.481,15 euros.

Egarsat lliura l’incentiu bonus a 1.946 de les seves empreses mutualistes

Una vegada transcorregut el període de presentació de sol·licituds de l’exercici 2019, prop de 1.946 empreses, el 97% de totes les que van presentar la seva petició per percebre aquest incentiu, recuperaran entre elles més de 2,9 milions d’euros de les seves cotitzacions professionals a l’haver contribuït eficaçment a la disminució de la sinistralitat laboral.

D’aquesta manera, les entitats receptores han vist premiat el seu esforç per oferir un entorn de treball més segur als seus empleats. Totes elles han realitzat actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals, donant compliment als requisits de prevenció que preveu la Llei 31/1995 de 8 de novembre.

El bonus permet a les empreses recuperar fins a un 10% de les quotes liquidades per contingències professionals

El bonus és un sistema d’incentius que consisteix en la reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que es distingeixen per la seva contribució eficaç i contrastable en la reducció de la sinistralitat laboral. L’incentiu consisteix a aconseguir la bonificació del 5% de l’import de les quotes per contingències professionals. A més, les empreses poden aconseguir un incentiu addicional de el 5% sempre que donin compliment a alguna de les accions complementàries de prevenció de riscos laborals i acreditin les inversions realitzades en aquest àmbit.

La importància de la cultura preventiva en les empreses

Un any més, l’entitat reafirma el seu compromís amb l’adopció i promoció de mesures i accions per millorar la seguretat dels treballadors, més enllà de mer compliment legal. Apostar per la prevenció de riscos laborals no només contribueix a la disminució d’accidents de treball i malalties professionals sinó que facilita l’acompliment de la feina en condicions segures i millora la gestió de l’empresa, així com la satisfacció i la motivació dels treballadors.

Egarsat manté així entre els seus principals objectius la integració de la cultura preventiva com a model d’organització capaç de millorar els procediments en matèria de prevenció de riscos laborals, actuant com a factor clau i determinant en la reducció de la sinistralitat i la consecució de llocs de treball més segurs i saludables.