Pla de Contingència davant la COVID-19

Llancem el Pla de Contingència davant la COVID-19 per a garantir la seguretat i salut dels treballadors en la seva reincorporació laboral

Actualment ens trobem en una situació d’emergència sanitària a nivell mundial, provocada per la pandèmia de la malaltia “coronavirus 2019 o COVID-19”.

Tal i com ha descrit la pròpia Organització Mundial de la Salut (OMS), aquesta pandèmia internacional i el seu accelerat avanç de propagació, han suposat una immediata necessitat d’adoptar mesures extraordinàries per part de les autoritats estatals, autonòmiques i locals

La pandèmia de malaltia per coronavirus 2019 (COVID-19) està exigint un alt preu a persones, famílies, comunitats i societats de tot el món…

…L’objectiu primordial és que tots els països controlin la pandèmia mitjançant l’alentiment de la transmissió i la reducció de la mortalitat associada a la COVID-19

L’aparició de la COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma al nostre país, ha irromput de manera brusca en l’activitat de la nostra societat i per tant a la de les empreses, que han vist afectades directament les relacions amb la seva plantilla i fins i tot la seva pròpia continuïtat. De fet, amb l’objectiu de vetllar per la seguretat i salut dels treballadors, multitud d’organitzacions s’han vist en la necessitat d’afrontar la situació, tancant els seus centres de treball i/o implementant sistemes de treball a distància.

Dins d’aquest escenari esdevingut des de passat mes de març de 2020, dos mesos després comencen a aparèixer les fases de desescalada del confinament i el retorn gradual a la normalitat, per la qual cosa es fa imprescindible abordar la gradual reincorporació dels treballadors als seus llocs de treball garantint al màxim la seva seguretat i salut.

En aquest moment més que mai, és quan ha de dur-se a terme la integració de la prevenció a tots els nivells corporatius, sent necessari que gerència i directius juntament amb la resta del personal (responsables de prevenció, responsables de recursos humans, representants dels treballadors, delegats de prevenció i treballadors en general) uneixin esforços per aconseguir que aquesta reincorporació al treball sigui el més segura possible.

Per a això, cal elaborar un Pla de Contingència que contempli la situació actual de l’empresa i les mesures preventives a adoptar en funció de les activitats inherents als llocs de treball i els graus d’exposició davant de la COVID-19, afavorint el teletreball com a mètode per a eliminar el risc de contagi, tal com disposa l’article 3 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig: “Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància”.

A egarsat, com a Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, tenim per objecte ajudar les nostres empreses associades a reiniciar les seves activitats de manera segura, per la qual cosa hem elaborat el present codi de bones pràctiques per a elaborar un Pla de Contingència facilitant la reincorporació al treball d’una manera pràctica, estructurada en tres parts:

  • Les principals accions a considerar a nivell de gestió empresarial de la COVID-19.
  • Les mesures preventives aplicables.
  • Llista de verificació per a determinar “en quin estat es troba l’organització” les mesures adoptades i el seu seguiment.

El document està basat en publicacions d’organismes oficials i especialment, aquelles elaborades pel Ministeri de Sanitat com a autoritat competent en la gestió de la COVID-19, que donada l’evolució de la pandèmia s’han anat adaptant al context. Per això, recomanem accedir a la nostra web www.egarsat.es per a obtenir la versió més actualitzada.


Pla de Contingència davant la COVID-19

Fes clic a la imatge per descarregar el manual