El salari emocional, factor clau en la felicitat dels treballadors

El salari emocional és un complement del salari tradicional que perceben els treballadors i que inclou un seguit de variables de caràcter no econòmic. El seu objectiu resideix en satisfer algunes de les necessitats familiars i professionals dels treballadors, atès que aquests provoquen un impacte positiu en la qualitat de vida i el benestar dels mateixos.

Són moltes les organitzacions que consideren que existeix una relació directament proporcional entre el salari econòmic i la motivació laboral o, el que és el mateix, com una major remuneració provoca un augment de la motivació i satisfacció dels treballadors respecte a l’organització.

És una evidència que els treballadors han de sentir que el seu salari respon al treball realitzat, ja sigui per les funcions i tasques exercides, el temps invertit en les mateixes o els coneixements necessaris pel seu desenvolupament. Tot i així,  en molts casos, hi ha altres factors que tenen una incidència important en la satisfacció i motivació dels treballadors.

La conciliació familiar i laboral, el factor més valorat pels treballadors

Segons els resultats obtinguts en la VII Enquesta d’Adecco sobre la felicitat en el treball, els factors que més influeixen per ser feliç en el treball són els següents:

 • Tenir un bon ambient laboral té una valoració de 8,23 sobre 10.
 • La flexibilitat horària per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral té una valoració de 9,19.
 • Tenir un bon cap o líder té una valoració de 8,02.
 • Poder desenvolupar les habilitats personals i competències té una valoració de 7,89.
 • Gaudir d’un bon salari té una valoració de 7,86.

Els resultats posen en evidència que cada vegada hi ha més treballadors que consideren molt importants aquestes contrapartides o salari emocional davant el salari tradicional. Els canvis en la nostra manera de viure en les últimes dècades afecten directament en la valoració del treball per part dels treballadors.

La felicitat o benestar en el treball depèn de diversos factors i la seva incidència varia en funció de cada persona. Per als treballadors de més edat, l’horari flexible i/o teletreball, estretament lligats a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, es converteix en un factor determinant, convertint-se fins i tot en un aspecte més important que el salari. Per a uns altres, la responsabilitat social que mostra l’empresa en relació al seu entorn, guanya especial rellevància. En el cas dels treballadors més joves, la realització personal, les opcions d’èxit així com el fet de compartir els objectius de l’empresa passa a ser un factor transcendental.

Factors determinants per assolir la felicitat en el treball

Alguns dels factors que defineixen el salari emocional són:

 • Flexibilitat horària i teletreball per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Dies lliures per aniversaris, etc.
 • Llar d’infants per als fills/es.
 • Plans de carrera i formació contínua.
 • Beneficis socials (assegurances privades, plans de jubilació, etc.)
 • Reconeixement dels objectius assolits.
 • Etc.

Un dels desafiaments més importants als quals s’enfronten actualment les empreses i, concretament els departaments de recursos humans, és el de gestionar els factors que afecten la felicitat i el benestar dels treballadors. Assolir un equilibri entre el salari tradicional i l’emocional s’ha convertit en un factor clau en la millora del clima laboral de les organitzacions, a més d’augmentar la satisfacció i motivació d’aquests, retenir el talent i reduir la rotació del personal.

Fonts i referències
 • VII Enquesta Adecco La felicitat en el treball

Equip de Gestió Preventiva

Direcció de Gestió del Mutualista