Empreses amb visió de futur. Llocs de treball segurs i saludables

Aquest any l'Organització Internacional del Treball (OIT), amb motiu del dia 28 d'abril de 2019, Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, més enllà de recordar quant s'ha avançat en aquesta matèria, situa el punt d'atenció en el futur de la prevenció. Si bé és cert que el nostre teixit empresarial ha evolucionat creant espais més segurs i saludables per a tots els seus treballadors, des de la publicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, també ho és la necessitat imperant de reflexionar sobre el futur de la prevenció atesa l'evolució que experimenten les empreses.

Actualment, ja s’entreveuen certs canvis rellevants que repercuteixen i afectaran al món laboral. Dos són els factors importants que s'observen: la introducció de noves tecnologies en els llocs de treball i l'impacte de l'evolució demogràfica espanyola.

La tecnologia s'ha implantat en gairebé la totalitat dels llocs de treball d'una manera o una altra impactant en les formes d'organització, pel que fa al temps i maneres de treballar. És un fet que la introducció d'equips de treball per a reduir esforços físics o la implantació del teletreball ha comportat llocs de treball més segurs, comportant major benestar pels treballadors. No obstant això, aquesta situació planteja el repte d'establir  una adequada relació amb la tecnologia, perquè en cas contrari podrien produir-se situacions que comportin riscos pel treballador com per exemple la constant connexió digital, fins i tot fora de l'àmbit laboral.

Un altre fenomen que no pot obviar-se és el canvi demogràfic que s'està experimentant actualment. Les dades europees i espanyoles posen en evidència que la població en general, i per tant també la treballadora, envelleix. Aquest fet, es traduirà en un augment, en els propers anys, de l'edat mitjana de la plantilla de les empreses.

La conjuntura d'aquests dos ingredients, tecnologia i envelliment dels treballadors, és una realitat que repercutirà amb força a tota mena d'empreses i per això ha d'abordar-se en un futur immediat des d'una visió prevencionista vetllant així per la seguretat i salut en el treball.

Davant aquesta situació, quina postura adoptar?

L'adopció d'una visió de futur enfocada a l'acció no ha de ser una opció,  perquè “el no fer res avui, serà un problema per demà”. Per a això, és indispensable reflexionar sobre aquests dos aspectes.

a) Com a l'impacte de la tecnologia hauria de considerar-se:

  • Quines alternatives s'han considerat perquè els treballadors afrontin les exigències “mentals” que comporten l'ús de tecnologia?
  • Quin tipus de normes internes s'estableixen en les empreses per a evitar l'ús continuat de tecnologia fora dels horaris laborals?
  • Quin tipus d'organització de temps i processos s'han establert per a evitar un ús excessiu i continuat de tecnologies?

Respondre a aquestes qüestions, suposa fer el primer pas cap a la planificació de com introduir la tecnologia de forma adequada, considerant el binomi treballador versus tecnologia, evitant així riscos de tecnoestrès, tecnoadicció i/o tecnofatiga.

b) L'abordatge de l'envelliment de l'edat de la plantilla és un altre aspecte important a considerar. La preservació de la salut és multifactorial, i en algunes variables l'empresa pot influenciar i contribuir de forma positiva. Per això, pot reflexionar-se sobre:

  • Quina postura s'està adoptant com a empresa saludable? Quin tipus d'accions poden implantar-se per a ajudar a envellir de forma saludable lluny de patologies?
  • Vetllem per la salut integral dels nostres treballadors, tenint present que l'objectiu hauria de ser allargar la qualitat de vida de les persones durant més temps per a aconseguir complir anys amb les millors condicions?
  • Quins beneficis em reportarà comptar amb treballadors madurs? Hem considerat que poden fer tasques de mentors per a retenir el talent en les empreses?
  • Com es tracta l'aspecte que actualment existeixin diferents generacions en una mateixa empresa? Es tenen en consideració els beneficis que reporta la seva interacció en el treball que redundi en el bé de tots: empresa i treballadors?

Diferents agents són els implicats de forma més o menys directa, empreses, mútues col·laboradores amb la seguretat social, serveis de prevenció, etc., i és necessari que tots adoptem una visió de futur afrontant amb èxit aquests canvis, aconseguint així, llocs segurs i saludables.

A Egarsat, entenem que la salut integral dels treballadors és part essencial de la integració d'una bona cultura preventiva en les empreses. Si vols assessorament pel que fa a l'impacte de l'edat en les plantilles i la implantació d'una cultura preventiva enfocada a les necessitats dels nous temps, posa't en contacte amb nosaltres a través de gestpreven@egarsat.es.

Prevenció en el treball amb les noves tecnologies