Material tallant i/o punxant, evita lesions

Els treballadors sociosanitaris fan ús habitualment d’elements tallants i/o punxants, com poden ser xeringues o bisturís, estant exposats als anomenats riscos biològics. Entre d’altres, hi ha l’equip mèdic, l’equip d’infermeria i els seus auxiliars o el personal de neteja. Amb l’objectiu d’evitar aquest tipus d’accidents amb material tallant o punxant, és important minimitzar i/o evitar riscos aplicant una sèrie de mesures preventives.

 QUÈ S’ENTÈN PER RISC BIOLÒGIC? 

Es consideren agents biològics tots aquells microorganismes, amb inclusió dels genèticament modificats, cultius cel·lulars i endoparàsits humans, susceptibles d’originar una malaltia de tipus infecciosa, al·lèrgica i/o tòxica. L’exposició a aquests agents dins de l’activitat laboral constitueix un risc biològic.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix les malalties infeccioses com aquelles causades per microorganismes patògens com els bacteris, els virus, els paràsits o els fongs. Aquestes malalties poden transmetre’s d’una persona a una altra.

Els treballadors de l’àmbit sociosanitari que habitualment treballen amb bisturís, xeringues, etc., es poden tallar o punxar accidentalment amb ells i entrar en contacte amb sang o fluids corporals, patint lesions “que poden provocar infeccions greus i fins i tot mortals per contagi amb els patògens continguts a la sang, com són: el virus de l’hepatitis B (VHB), el virus de l’hepatitis C (VHC) o el virus de la immunodeficiència humana adquirida (VIH)” segons la NTP 812 Risc biològic: prevenció d’accidents per lesió cutània.

Molts dels accidents laborals derivats de punxades per agulla i objectes tallant i/o punxants són evitables i, per això, és important conscienciar a les persones dels riscos als quals estan exposats, així com establir protocols i mesures preventives per eliminar-los i/o minimitzar-los.

RECOMANACIONS I RECURSOS PRÀCTICS 

Des de mútua egarsat oferim un seguit de recomanacions destinades a garantir la seguretat i salut d’aquests treballadors davant aquest tipus d’accidents laborals, abans, durant i després de l’ús de material punxant:

Abans d’utilitzar-los 

 • Protegir les mans o els braços en el supòsit de tenir algun tipus de lesió o ferida.
 • No portar accessoris personals a les mans, com ara polseres o anells.
 • Utilitzar mascareta i protecció ocular si hi ha risc d’esquitxada de fluids biològics.
 • Fer servir els guants de protecció sempre que es pugui entrar en contacte amb sang o altres fluids.
 • No porteu el dispositiu dins la roba, com ara les butxaques de la bata.
 • Utilitzar un carro o safata adequats per al seu transport i preparació, així com portar un contenidor rígid pel seu rebuig.
 • Preparar el material necessari al lloc i temps corresponent.
 • En cas de dubte sobre el seu ús, consultar les instruccions del fabricant.
 • Rentar-se les mans abans de cada procés.

Durant el seu ús

 • No re-encapsular, manipular, doblegar o trencar les agulles o el material tallant i/o punxant un cop utilitzat.
 • Utilitzar dispositius amb mecanismes de seguretat, en cas que n’hi hagi.
 • No deixar els elements tallant i/o punxants entre materials que en dificultin la visibilitat, com per exemple entre les gases.

Després d’utilitzar-los

 • Dipositar en contenidors rígids, hermètics i amb tapa de seguretat destinats a això, per evitar perdre’ls durant el transport. Així mateix, separar l’agulla de la xeringa utilitzant el dispositiu que té el contenidor per a això (mai amb les mans).
 • Els contenidors no s’han d’omplir al complet, ni ha de sobresortir el material quirúrgic dels mateixos.
 • No dipositar els objectes tallants i/o punxants en altres contenidors que no siguin els anteriorment esmentats.
 • Verificar que la roba de treball arriba a la bugaderia sense risc que hi hagi objectes tallants i/o punxants.
 • Rentar-se les mans després de cada procés.

A més d’informar sobre aquestes recomanacions, és important recordar que en els centres sanitaris i hospitalaris s’ha de vetllar i garantir perquè els treballadors:

 • Disposin de programes de formació complerts i actualitzats.
 • S’informi de tots els riscos als quals estan exposats, les mesures preventives i de protecció, així com dels canvis que es realitzin en els instruments de treball.
 • Tinguin un protocol establert sobre què fer en cas de patir un accident biològic.

En definitiva, en aquest sector hi ha una major exposició al risc biològic, per la qual cosa és important que les empreses facilitin als treballadors tots els mitjans necessaris per eliminar i/o reduir aquests riscos, i conseqüentment, les repercussions que poden derivar dels mateixos.

Recomanacions per a personal sanitari

Accedeix al nostre cartell amb recomanacions per a personal sanitari, especialment amb bones pràctiques per evitar lesions amb el material quirúrgic i l’ús de mascaretes i guants.

Contacta amb nosaltres a gestpreven@egarsat.es si vols sol·licitar assessorament individualitzat en aquesta matèria.