Naixement i cura de menor

[printfriendly]

El Reial decret llei 6/2019 d’1 de març recull una sèrie de mesures per a l’equiparació dels drets de les persones treballadores. Entre elles, a partir de l’1/4/2019 s’unifiquen les prestacions per maternitat i paternitat en una única prestació denominada Naixement i cura de menor. D’aquesta manera, a més d’equiparar els drets dels progenitors queden englobades totes les persones, referint-se a elles com a «progenitor diferent de la mare biològica».

És un subsidi que es dona als treballadors que suspenguin el contracte de treball o cessin en la seva activitat, durant els dies legalment establerts, amb motiu de:

 • Naixement d’un fill
 • Adopció
 • La guarda amb finalitats d’adopció
 • Acolliment familiar, si:
  • La durada no és inferior a un any
  • El menor tingui menys de 6 anys

L’adoptat o acollit ha de ser menor de 6 anys o major de 6 anys però menor de 18 amb discapacitat (acreditada en un grau igual o superior al 33%) o que, per les seves circumstàncies i experiències personals o per provenir de l’estranger, tinguin especials dificultats d’inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials competents. S’entén que l’adoptat o acollit està afectat per una discapacitat, quan s’acrediti.

Seran beneficiàries les persones treballadores per compte d’altri o pròpia, qualsevol que sigui el seu sexe, sempre que, es trobin en situació d’alta o assimilada a l’alta, gaudeixin dels períodes de descans/permís per naixement i cura de menor i  acreditin els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas.

No obstant això, també seran beneficiàries del subsidi per naixement les treballadores per compte d’altri o pròpia que, en cas de part, reuneixin tots els requisits establerts per accedir a la prestació per naixement i cura de menor, excepte el període mínim de cotització.

 • Estar afiliat/a i en alta o en situació assimilada a l’alta.
 • Tenir cobert un període mínim de cotització que varia en funció de l’edat:
  • Si les persones treballadores tenen menys de 21 anys d’edat en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, no s’exigirà període mínim de cotització.
  • Si les persones treballadores tenen 21 anys d’edat i són menors de 26 en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció:
   • 90 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l’inici del descans o, alternativament.
   • 180 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data.
  • Si les persones treballadores tenen complerts els 26 anys d’edat en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció:
   • 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l’inici del descans o, alternativament.
   • 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data.
  • Estar al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguin responsables directes les persones treballadores, encara que la prestació sigui reconeguda, a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d’altri.

La durada del subsidi serà equivalent a la dels períodes de descans o permisos que es gaudeixin, d’acord amb el que es preveu en l’art. 48.4, 5 i 6 de l’Estatut dels Treballadors (ET) i en art. 49 a) i b) i c) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).

En cas de part, es tindrà dret al subsidi a partir del mateix dia en què doni principi el període de descans corresponent:

 • Des del mateix dia de la data del part o la de l’inici del descans, de ser aquesta anterior.
 • La mare biològica podrà anticipar el descans amb una anterioritat de 4 setmanes a la data prevista per al part, data que vindrà fixada en l’informe de maternitat del Servei Públic de Salut. Aquesta decisió correspon a la mare.

En el cas que la mare biològica estigués en situació d’incapacitat laboral, l’inici del descans i consegüent subsidi té lloc en tot cas, en la data del part.

En cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, es tindrà dret:

 • Bé a partir de la data de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, bé a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.
 • En els supòsits d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels pares al país d’origen de l’adoptat, podrà iniciar-se el subsidi fins a 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueixi l’adopció.

La durada s’ampliarà en el supòsit de part, adopció, acolliment o guarda múltiples en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. L’última setmana del període de descans podrà gaudir-se de manera independent en un altre moment dins dels 12 mesos següents a la data del naixement del fill.

El contracte de treball queda en suspens a partir de la data del naixement, amb el que el tradicional permís laboral de dos dies ja no té raó de ser.

La prestació econòmica per naixement i cura de menor consistirà en un subsidi equivalent al 100% d’una base reguladora que és equivalent a la d’incapacitat temporal, derivada de contingències comunes.

El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o suspès quan la persona beneficiària:

 • Actuï fraudulentament per a obtenir o conservar la prestació.
 • Treballi per compte propi o aliè durant els corresponents períodes de descans, excepte si es tracta de la percepció del subsidi en règim de jornada a temps parcial o en els supòsits de pluriocupació i pluriactivitat.

Els períodes de percepció del subsidi es correspondran amb els períodes de descans que, en aquests casos, seran els no ocupats per la jornada a temps parcial o per les ocupacions o activitats que no donen lloc al subsidi.

En els casos d’adopció internacional, quan no aporti la documentació oportuna per a considerar constituïda l’adopció, si han transcorregut 4 setmanes des que va anticipar l’inici del descans.

 • Pel transcurs dels terminis màxims de durada dels períodes de descans.
 • Per la reincorporació voluntària al treball del beneficiari del subsidi amb anterioritat al compliment del termini màxim de durada, quan el període de descans es gaudeixi “exclusivament” per un dels progenitors. En cas de part, la mare no podrà reincorporar-se al treball fins que hagin transcorregut les 6 setmanes posteriors a aquell de descans obligatori.
 • Per la reincorporació voluntària al treball d’un dels progenitors o de tots dos amb anterioritat al compliment dels terminis màxims de durada, quan el període de descans es gaudeixi “successiva o simultàniament” per tots dos.
  • En aquest cas, la part que restés per completar els terminis màxims de durada incrementarà la durada del subsidi al fet que tingués dret l’altre beneficiari, sense perjudici del que s’estableix en cas de defunció de fills o menors acollits i de la necessitat que la mare, en cas de part, exerciti l’opció a favor de l’altre progenitor en iniciar-se el període de descans per maternitat.
 • Per defunció del beneficiari, tret que l’altre progenitor supervivent pugui continuar gaudint del període de descans que resti, segons les condicions legal o reglamentàriament establertes.

Per adquirir el beneficiari la condició de pensionista de jubilació o incapacitat permanent, sense perjudici de gaudir el període de descans restant per l’altre progenitor.

Font: Tesoreria General de la Seguretat Social. “Naixement i cura de menor”. Consultat el 9 de gener de 2020

Si t’ha agradat la lectura, et recomanem els nostres següents articles relacionats: