Novetats introduïdes pel Reial Decret-llei 28/2018

El nou Reial Decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, publicat al BOE el 29 de desembre, introdueix importants novetats:

Cotització a la Seguretat Social

Bases màximes i mínimes

La quantia del límit màxim de la base de cotització per al 2019, en aquells règims que el tinguin establert, queda fixada en 4.070,10 euros mensuals (un 7% més que el límit de 2018). La base mínima quedaria fixada en uns 1.050 euros mensuals (un 22, 30% més que el 2018, equiparant-se al mateix increment percentual aplicat a l’SMI), a l'espera de la publicació de l'Ordre de Cotització 2019.

Modificació de la tarifa per a la cotització per AT i MP

S'han modificat els tipus de cotització per accidents de treball i malalties professionals d'alguns CNAE, essent destacable l'increment del tipus aplicable a l'ocupació "a" del personal en treballs exclusius d'oficina, que passa a ser de l’1,00% a l'1,50%.

Contractes de molt curta durada

En els contractes de durada igual o inferior a cinc dies, s'incrementa un 40% la cotització empresarial per contingències comunes. A l'efecte d'acreditar períodes mínims de cotització, cada dia de treball en els contractes a temps complet es considerarà com 1,4 dies de cotització.

Suspensió del sistema Bonus

Es suspen l'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, per a les cotitzacions generades durant l'any 2019. El Govern preveu reformar la normativa que regula aquest sistema (RD 231 / 2017, de 10 de març), durant l'any 2019.

Extinció de la col·laboració voluntària en la gestió de la ITCC

L'actual col·laboració voluntària de les empreses en la gestió de la prestació econòmica d'Incapacitat Temporal per malaltia comuna o accident no laboral, queda extingida. Les empreses han de cessar aquesta col·laboració amb efectes del 31 de març de 2019 i optar abans de l'1 d'abril del 2019 per formalitzar la protecció d'aquesta prestació amb una mútua.

Cotització en formació i pràctiques

Les persones que realitzin pràctiques formatives, pràctiques no laborals en empreses, o pràctiques acadèmiques, hauran de ser incloses en el sistema de la Seguretat Social, encara que no tinguin caràcter remunerat, com a assimilades a treballadors per compte de tercers en el règim general, amb exclusió de la protecció per desocupació (llevat que la pràctica o formació es realitzi a bord d'embarcacions, ja que en aquest cas la inclusió es produirà en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar). Matèria pendent de desenvolupament en el termini de 3 mesos.

La cobertura de la contingència de desocupació en els contractes per a la formació i l'aprenentatge subscrits amb alumnes treballadors en els programes públics d'ocupació i formació, incloent els programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació, és aplicable als contractes que se subscriguin a partir de la data d'entrada en vigor d'aquest Reial Decret-llei.

A aquests efectes, els contractes vigents a la data d'entrada en vigor d'aquesta norma, així com les seves pròrrogues, es regiran per la normativa a l'empara de la qual es van concertar els contractes inicials.

Treballadors Autònoms

Obligatorietat de la cotització per cessament d'activitat i per accident de treball

Amb caràcter general, des de l'1 de gener de 2019, els treballadors inclosos en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o Autònoms (RETA) han de cotitzar obligatòriament per totes les contingències, inclòs el cessament d'activitat i les contingències professionals, fins ara de caràcter voluntari. Amb aquesta mesura, es millora la cobertura per cessament d'activitat, que duplica el seu període de durada (fins als 24 mesos, en funció dels períodes de cotització efectuats).

La cotització per les contingències d'AT i MP, per cessament d'activitat i formació professional, no resultarà obligatòria en el cas de socis de cooperatives inclosos en el RETA que disposin d'un sistema intercooperatiu de prestacions socials, complementari al Sistema Públic. També queden exempts de l'obligatorietat, els treballadors per compte propi o autònoms inclosos en el Sistema Especial de Treballadors per compte propi Agraris (SETA).

Bases i tipus de cotització

La base mínima de cotització en el RETA s'incrementa un 1,25% en relació amb l'any 2018, quedant fixada amb caràcter general en 944,40 euros. S'adapten els criteris especials per als autònoms amb 47 o més anys d'edat, per als dedicats a la venda ambulant o a domicili i per als autònoms societaris.

Els tipus de cotització per a l'any 2019 passen a ser, a partir de l'1 de gener, els següents:

  • Contingències comunes: 28,3%
  • Contingències professionals: 0,9% (0,46% corresponent la contingència per IT i el 0,44% restant a la Incapacitat permanent, mort i supervivència)
  • Cessament d'activitat: 0,7%
  • Formació professional: 0,1%

Obligatorietat d'adherir-se a una MCSS

Els treballadors inclosos en el RETA amb anterioritat a 1 de gener de 1998, que mantenien la protecció per la prestació econòmica per Incapacitat Temporal amb l'INSS han de, en un termini màxim de tres mesos, optar per una mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, i amb efectes 1 de juny del 2019.

Tarifa plana

Durant els 12 primers mesos des de la data d'efectes de l'alta, si es cotitza per la base mínima, la tarifa queda establerta en 60 euros, i si es cotitza per sobre de la base mínima, es redueix la quota per contingència comuna un 80%. A partir del mes 13 i fins al 24, s'apliquen reduccions sobre la quota que correspondria. També s'amplia la tarifa plana dels treballadors enquadrats en el sistema especial agrari, i s'estableixen previsions específiques per a autònoms que treballen en municipis de menys de 5.000 habitants i per a aquells menors de 30 anys o 35, en el cas de les dones.

Autònoms empresaris

Els treballadors autònoms que tinguin la condició d'empresaris hauran, a partir l'1 de gener de 2019, cotitzar per Contingències Professionals segons la tarifa corresponent a l'activitat econòmica que desenvolupi l'empresa.

Falsos autònoms

S'estableix un nou tipus d'infracció laboral greu per prevenir la possible utilització de la figura de l'anomenat "fals autònom", amb multes que poden arribar a entre 3.126 i 10.000 euros.

Cotització durant la situació d'Incapacitat Temporal de més de 60 dies

En la situació d'Incapacitat Temporal amb dret a prestació econòmica, transcorreguts 60 dies en aquesta situació des de la baixa mèdica, correspon fer efectiu el pagament de les quotes per totes les contingències a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, a l'entitat gestora o, si és el cas, al servei públic d'ocupació estatal.

Salari Mínim Interprofessional

Les noves quanties del Salari Mínim Interprofessional, recollides en el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, no són aplicables als convenis col·lectius vigents a data d'entrada en vigor del Reial Decret-llei que utilitzin l’SMI com a referència per determinar la quantia o l'increment del salari base o de complements salarials, sense perjudici que hagin de ser modificats els salaris establerts en conveni col·lectiu inferiors en el seu conjunt i en còmput anual a les quanties del Salari Mínim Interprofessional que s'estableixen per al 2019 en el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, en la quantia necessària per assegurar la percepció d'aquestes quanties, essent d’aplicació les regles sobre compensació i absorció que s'estableixen a l'article 3 de l'esmentat Reial Decret.

Incentius a la contractació vinculats a la desocupació superior al 15%

Derogació dels incentius vinculats a la taxa d'atur superior al 15%

Queden derogades les mesures contractuals i incentius a la contractació vinculats a una taxa d'ocupació superior al 15%: el contracte indefinit de suport a emprenedors; la possibilitat de celebrar contractes de formació i aprenentatge amb persones entre 25 i 30 anys; els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa; la contractació indefinida d'un jove per microempreses i empresaris autònoms; els incentius a la contractació en nous projectes d'emprenedoria jove; el contracte a la primera ocupació jove; els incentius als contractes en pràctiques. No obstant això, segueixen essent vàlids els contractes i incentius que s'hagin celebrat des del 15 d'octubre de 2018.

Subsidis

Subsidi extraordinari per desocupació

S'elimina el caràcter temporal del subsidi extraordinari de desocupació, que mantindrà la seva vigència fins que el Govern presenti un nou model de protecció per desocupació assistencial durant els quatre primers mesos del 2019.

Jubilació

Jubilació forçosa en convenis col·lectius

Els convenis col·lectius podran establir clàusules que possibilitin l'extinció del contracte de treball per compliment de l'edat legal de jubilació del treballador fixada en la normativa de la Seguretat Social, sempre que:

  • el treballador compleixi els requisits exigits per accedir al 100% de la pensió ordinària de jubilació en modalitat contributiva
  • la mesura es vinculi a objectius coherents de política d'ocupació expressades en el conveni col·lectiu.

Beneficis en matèria de jubilació

Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de la entrada en vigor de la Ley27/2011, de 1 de agosto, a las pensiones de jubilación que se causen antes de1 de enero de2020 a:

  • aquelles persones, la relació laboral de les quals s'hagi extingit abans d'1 d'abril de 2013, sempre que amb posterioritat a aquesta data no tornin a quedar incloses en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social.
  • les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d'ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d'empresa així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a 1 d'abril de 2013, sempre que l'extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a 1 de gener del 2020.

Pensions

Revaloració de les pensions públiques

Les pensions contributives abonades pel sistema de la Seguretat Social, experimentaran el 2019 un increment de l’1,6%. Es contempla la modificació del règim legal de revalorització de les pensions públiques dins dels sis primers mesos de 2019.

Pensió d'Incapacitat Permanent

La quantia total de la pensió d'incapacitat permanent derivada de malaltia comuna no podrà ser inferior a l'import mínim fixat anualment en la LPGE per a la pensió d'incapacitat permanent total derivada de malaltia comuna de titulars menors de 60 anys amb cònjuge no a càrrec.

Descarrega't la informació 5,21 MB