Perspectiva de gènere: com adoptar aquest nou enfocament en la prevenció de riscos laborals de la teva empresa?

L’adopció de la perspectiva de gènere en el sistema de prevenció de riscos laborals d’una empresa, té la seva raó de ser en la necessitat de desenvolupar i implantar una prevenció en la qual es contemplin les diferències entre el col·lectiu d’homes i dones, degudes les condicions laborals, més enllà de la protecció de l’embaràs i la lactància natural, com és habitual.

La nostra Llei de Prevenció de Riscos Laborals que compta amb 25 anys de recorregut, ha avançat amb l’objectiu de que les empreses siguin cada cop més segures i saludables i ha evolucionat cap a una visió holística de la salut, que contempla tant aspectes físics com psicològics. Ara, és el moment adequat d’assolir un altre nivell en el qual tingui cabuda la perspectiva de gènere.

La diversitat és i ha estat un factor inherent a totes les organitzacions, malgrat això aquest fet ha passat desapercebut en la majoria dels casos, en els seus sistemes de prevenció de riscos laborals.

Per aquest motiu, des d’egarsat, volem proposar un seguit de suggeriments dirigits a integrar la perspectiva de gènere, pel que recomanem seguir els següent 4 passos per a una òptima integració:

Identificació
  • La situació actual de l’empresa. Cal recollir informació sobre la distribució de tots dos gèneres (llocs de treball, nivell jeràrquic) i de les condicions laborals que els envolten.
  • La política de prevenció de riscos laborals. En ella s’inclou aquesta nova perspectiva de gènere?
  • L’organització i responsabilitats en matèria de riscos laborals. És important que es garanteixi que en les consultes i/o decisions en aquesta matèria s’incloguin i estiguin representats tots dos gèneres (trobant homes i dones en els líders d’equips, coordinadors de prevenció, equip directiu, personal extern, etc.).
Adequació de l’avaluació de riscos laborals i la seva planificació d’acord aquesta nova perspectiva. Com? Reflexionant sobre:
  • L’existència de llocs de treball que s’han considerat “masculinitzats o feminitzats” evitant els estereotips.
  • Les característiques que envolten cada lloc, avaluant els locals, instal·lacions i/o equips, eines, etc., i identificant si aquests són utilitzats i/o ocupats per homes o dones.
  • Investigar si homes i dones en un mateix lloc, desenvolupen de la mateixa manera les tasques i, d’existir diferències, analitzar-les.
Actuar d’acord al que s’ha analitzat i plantejat fins al momento:
  • Informant el personal en matèria preventiva, posant especial cura en com es fa, incloent fitxes de riscos i instruccions de treball, diferenciant per gènere si cal. D’haver triat diferents models equips de protecció individual atenent el gènere, informant d’acord amb això.
  • Formant a tota la plantilla des de la base de la conscienciació per part de directius i líders pel que fa a aquesta nova perspectiva, per a què puguin analitzar els diferents llocs de treball. De la mateixa manera, s’ha de garantir que cada treballador rep la formació necessària i adequada i que, aquesta, es basa en una avaluació de riscos laborals que integra la perspectiva de gènere i, mitjançant material didàctic on s’hagi tingut cura del llenguatge i/o les imatges evitant connotacions sexistes.
  • Assegurant que la vigilància de la salut parteix d’aquesta nova avaluació de riscos i, aplicant així protocols d’exàmens de salut diferenciats. Això ens permetrà analitzar els resultats amb criteris epidemiològics per conèixer els efectes sobre la salut de tots dos sexes.
  • Adquirint equips de protecció individual considerant qui els farà servir, doncs homes i dones són física i biològicament diferents, no només en grandària sinó també en anatomia.
Considerant la dimensió externa de l’empresa.

Analitzant les empreses amb qui s’estableixen relacions professionals (subcontractes, proveïdors…), per conèixer si adopten aquesta nova perspectiva de gènere (servei de prevenció aliè, empresa de neteja, manteniment, etc.).

 

 

 

 

 

Seguint aquestes recomanacions, tractades en profunditat en el nostre codi de bones pràctiques “Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere”, les empreses aconseguiran un tractament diferenciat entre homes i dones, per aconseguir igualtat de tracte pel que fa a la seva seguretat i salut en el lloc de treball.

Contacta amb nosaltres a través de gestpreven@egarsat.es si vols sol·licitar assessorament individualitzat en aquesta matèria.