Permís de paternitat de 16 setmanes en 2021

El passat 1 de gener de 2021 es va igualar el permís per naixement i cura del menor per a tots dos progenitors que ja poden gaudir de 16 setmanes de prestació.

Aquest procés per igualar tots dos permisos de manera progressiva ve recollit en el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, aprovat al març de 2019.

Amb l’entrada en vigor d’aquesta norma, l’1 d’abril de 2019, l’anteriorment anomenat permís de paternitat passava de 5 a 8 setmanes per a la resta de l’exercici, una durada que s’augmentava fins a les 12 setmanes per a tot 2020, abans de l’equiparació a 16 setmanes a partir de 2021.

Un permís de paternitat que té el seu origen en 2007, fins a aquest moment aquests progenitors només tenien dos dies lliures per naixement de fill. Aquest permís es va establir en 2 setmanes, període que va estar vigent fins a 2017 quan es va estendre a 4, per passar a 5 setmanes un any després.

Punts clau

Les 16 setmanes de permís per a tots dos progenitors es podran dividir de la següent manera:

  • 6 setmanes obligatòries, ininterrompudes i a jornada completa, posteriors al part (resolució judicial o decisió administrativa en el cas d’adopció). La mare biològica pot anticipar aquest període fins a 4 setmanes abans de la data previsible del part.
  • Les 10 setmanes restants es gaudiran en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, dins dels 12 mesos següents al part o bé la resolució judicial o decisió administrativa en el cas d’adopció.

A més, s’estableixen determinats supòsits d’ampliació d’aquest termini:

  • Ampliació en 1 setmana per a cada progenitor per cada fill/a, a partir del segon, en cas de naixement, adopció o acolliment múltiples.
  • Ampliació en 1 setmana per a cada progenitor en cas de discapacitat del fill/a.
  • Ampliació per part prematur i hospitalització (per un període superior a 7 dies) a continuació del part, fins a un màxim de 13 setmanes.

La prestació per naixement i cura del menor, que substitueix i unifica en una única modalitat a les de maternitat i paternitat des de l’abril de 2019, protegeix els períodes de descans i permisos derivats del naixement de fill/a o l’adopció o guarda amb finalitats d’adopció i l’acolliment familiar.