Incapacitat Permanent, Mort o Supervivència

- | Prestacions | Incapacitat, Mort o supervivència

En què consisteix la Incapacitat Permanent

És la situació en què es troba un treballador com a conseqüència de les lesions derivades d’un accident de treball que deixa reduccions anatòmiques o funcionals previsiblement definitives i susceptibles de determinació objectiva, per les quals queda disminuïda la seva capacitat per al treball.

Egarsat tramita el pagament de prestacions d’incapacitat permanent en funció de la seva tipologia.

Tipus d'incapacitat permanent i quantia de la prestació

Lesions permanents no invalidants

Són aquelles lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu, causades per accidents de treball i malalties professionals, que no repercuteixen sobre la capacitat laboral del treballador, però suposen una disminució o alteració de la seva integritat física.

S’indemnitzen per una sola vegada amb les quantitats econòmiques determinades en el barem de lesions permanents no invalidants.

Incapacitat permanent parcial

És la que, sense arribar al grau de total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el rendiment normal per a la seva professió, sense impedir-li la realització de les seves tasques fonamentals.

La Indemnització es realitza en un pagament únic corresponent a 24 mensualitats calculades sobre la base reguladora que hagi servit per determinar la prestació per incapacitat temporal.

Incapacitat permanent total per a la professió habitual

És aquella situació que inhabilita el treballador per a la realització de totes o, almenys, de les tasques fonamentals de la seva professió habitual, sempre que li permetin dedicar-se a una altra de diferent.

Correspon una pensió vitalícia equivalent al 55% de la seva base reguladora anual o el 75% d’aquesta base si el treballador és major de 55 anys i no treballa.

Incapacitat permanent absoluta per a tot treball

És aquella que inhabilita el treballador per a la realització de qualsevol professió o ofici.

Correspon una pensió vitalícia equivalent al 100% de la seva base reguladora anual.

Gran invalidesa

És aquella situació del treballador que afectat per una incapacitat permanent i com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l’ajuda d’una altra persona per a la realització dels actes elementals de la vida diària com vestir-se, desplaçar-se, menjar o altres.

Correspon una pensió vitalícia de la mateixa quantia que l’absoluta complementada amb el resultat de sumar el 45% de la base mínima de cotització vigent i el 30% de l’última base de cotització. En cap cas el complement podrà tenir un import inferior al 45% de la pensió percebuda sense el complement

En què consisteix la prestació per defunció

El sistema de la Seguretat Social protegeix el risc de defunció del treballador amb l’objectiu de compensar les despeses del sepeli i protegir la situació de necessitat derivada de la mort del causant.

Es presumeix la defunció del treballador quan desapareix en accident, laboral o no, en circumstàncies que facin presumible la seva mort i si no es tenen notícies seves durant els 90 dies següents.

 En cas de mort s’atorga alguna o algunes de les següents prestacions:

Tipus de prestacions en cas de defunció i quantia

Auxili per defunció

Es concedeix un auxili a qui assumeix les despeses del sepeli derivades de la defunció del causant. Les despeses es satisfan pel següent ordre: cònjuge, el supervivent d’una parella de fet, fills o parents que convivien amb el difunt.

La quantia de la prestació per a l’any 2019 ascendeix a 46,50 €.

Indemnització especial

En cas de mort produïda per accident laboral o malaltia professional, a més de les prestacions establertes, el cònjuge supervivent, o el supervivent d’una parella de fet, amb dret a prestació de viduïtat, té dret a una indemnització especial a tant alçat de 6 mensualitats de la base reguladora.

Cadascun dels orfes té dret a una mensualitat. En cas que no hi hagi vidu/a, l’orfe també té dret a la part que li correspongui de les 6 mensualitats esmentades.

També hi ha una indemnització a favor del pare o de la mare que van viure sota la responsabilitat del causant cal justificar convivència i dependència econòmica del mateix, quan no hi hagi altres familiars amb dret a pensió, sempre que no tinguin dret a rebre una pensió a favor de familiars.

 
La quantia és de 9 mensualitats si només viu un beneficiari i de 12 mensualitats si viuen els dos ascendents.

Pensió de viduïtat

Té dret a aquesta pensió, amb caràcter vitalici, el cònjuge del causant, o el supervivent d’una parella de fet amb requisits de convivència, inscripció en el corresponent registre i dependència econòmica. En els casos de separació o de divorci, el dret a la pensió de viduïtat correspondrà a qui sigui o hagi estat cònjuge legítim. En aquest últim cas, sempre que no hagués contret noves núpcies o constituït una parella de fet, restant condicionat al fet que siguin creditors de la pensió compensatòria (art. 97 Codi Civil).
Correspon en quantia proporcional al temps viscut amb el difunt, garantint en tot cas el 40% a favor del cònjuge supervivent, o que convisqués amb el causant en el moment de la mort i reunís els requisits de la parella de fet.
La quantia de la pensió vitalícia de viduïtat és:
 • Amb caràcter general, d’un 52% de la base reguladora corresponent al causant.
 • A partir de 01/08/08 el percentatge aplicable a la pensió de viduïtat serà el 56% quan la persona beneficiària compleixi els següents requisits:
   • Tenir una edat igual o superior a 65 anys.
   • No tenir dret a una altra pensió pública espanyola o estrangera.
   • No percebre ingressos per la realització de treballs per compte d’altri o per compte propi.
   • No disposar de rendes de capital mobiliari o immobiliari, guanys patrimonials o rendes d’activitats econòmiques que superin els límits establerts per a cada any.
   En aquests casos, i a partir del 01/01/2019, el percentatge aplicable a la pensió de viduïtat serà del 60%.
 • La pensió serà del 70% de la base reguladora si el pensionista té càrregues familiars, si la pensió constitueix la principal o única font d’ingressos i si els rendiments anuals no superen uns mínims establerts cada any. Aquesta pensió és compatible amb qualsevol renda de la feina o amb la pensió de vellesa o incapacitat permanent del beneficiari.

Pensió d'orfandat

Són beneficiaris d’aquesta prestació els fills del causant amb independència de la naturalesa legal, matrimonial o adopció i els fills del cònjuge supervivent, amb requisits, que siguin menors de 18 anys o incapacitats, com a norma general. També poden tenir dret a aquesta pensió als menors de 25 anys que no realitzen cap treball lucratiu o, en el cas que ho facin, si els seus ingressos no són superiors al S.M.I.

La quantia de la prestació és del 20% de la base reguladora del treballador mort per a cada orfe. S’incrementarà amb el 52% de viduïtat en els supòsits d’orfes absoluts (no supervivència de cap dels progenitors). La suma de les pensions de viduïtat o orfandat no pot excedir de la quantitat de la base reguladora sobre la qual s’ha calculat.

Prestació a favor de familiars

Poden ser beneficiaris d’aquesta prestació els consanguinis del causant que reuneixin determinades condicions en funció del parentiu i que, a grans trets, obeeixin a característiques de convivència, dependència econòmica i impossibilitat d’una altra pensió pública.

La quantia de la pensió és del 20% de la base reguladora. Aquesta pensió és incompatible amb altres pensions de l’Estat, Província, Municipi o Seguretat Social.

Subsidi temporal a favor de familiars

Tenen dret a aquests subsidis els fills i germans del causant que, sent majors de 25 anys, reuneixin els requisits de convivència i dependència econòmica amb 2 anys d’antelació a la defunció segons la legislació vigent, i que no tinguin dret a una altra pensió ni cap mitjà per a sobreviure.

La quantia de la pensió és del 20% de la base reguladora del causant i té una durada màxima de 12 mensualitats, amb inclusió de dues pagues extra.