Preguntes Freqüents

Preguntes Freqüents en cas de baixa

És la situació en la qual un treballador es troba temporalment impedit i rep assistència sanitària. Les causes poden ser: accident de treball, malaltia professional i també els períodes d’observació en les baixes per malaltia profesional.

En cas de lesió corporal, el fonamental és una atenció mèdica ràpida i adequada.

Si la lesió corporal no és d’origen laboral (amb ocasió o per conseqüència del treball) t’ hauràs de dirigir al Sistema Públic de Salut.

Si és d’origen laboral has d’acudir al centre assistencial més proper dins de la xarxa assistencial d’Egarsat

Hi ha diverses possibilitats:

 • Consultar la relació de centres personalitzada per a l’empresa, si n’hi hagués.
 • Dirigeix-te al web d’Egarsat on hi ha tota la relació de centres actualitzada: egarsat.es/ca/que-necessites/xarxa-de-centres/
 • En cas de dubte, pots trucar al Servei d’Assistència Mèdica 24h (SAM): 900 333 276

En cas d’accident greu o molt greu, o en situacions d’urgència, pots dirigir-te al centre mèdic més proper encara que no aparegui en la relació de centres propis i concertats per Egarsat.

Has d’acudir amb el Volant de Sol·licitud d’Assistència per Accident de Treball, degudament emplenat per l’empresa i aportar un document d’identificació (DNI o un altre).

Amb el Volant de Sol·licitud d’Assistència l’empresa manifesta que s’ha produït l’accident a la mateixa.

Sempre és millor que vagis acompanyat, especialment en el cas d’afectació de la consciència, dificultat de mobilitat, estat d’ansietat o problemes de comunicació.

Hauràs reincorporar a la feina. Se’t facilitarà el Part Mèdic sense baixa laboral com a justificant i informació de l’atenció rebuda.

Després de l’assistència, pots causar baixa laboral en cas que la lesió provocada per l’accident et incapaciti per efectuar la teva feina habitual.

En aquest cas, després de l’assistència sanitària, els serveis sanitaris et expediran el comunicat mèdic de baixa per duplicat (Un exemplar per al treballador i un altre perquè el presents a l’empresa), acreditant així la teva situació de baixa. Quedarà un tercer exemplar en poder d’Egarsat.

Hauràs de ser avisat amb una antelació mínima de quatre dies hàbils respecte a la data de l’examen.

La teva incompareixença pot suposar la pèrdua o suspensió del dret a la prestació econòmica i, si fos injustificada, suposaria l’extinció del dret a la prestació econòmica.

Disposes de deu dies hàbils per justificar la incompareixença.

Sí, però si no hi hagués una causa raonable, pot suposar la pèrdua o suspensió del dret a la prestació econòmica.

Es el metge de la mútua, qui haurà de lliurar-te dues còpies del comunicat mèdic de baixa, confirmació o alta del treballador: un per a tu com a interessat i un altre per a l’empresa.

Tens 3 dies naturals per lliurar la còpia de l’informe mèdic de baixa o confirmació a l’empresa.

Disposes de 24 hores per lliurar el comunicat d’alta a partir de la data d’expedició.

L’empresa haurà de formalitzar mensualment la relació d’accidents de treball esdevinguts Sense Baixa Mèdica i presentar-la a Egarsat per via electrònica mitjançant el sistema Delt @ i / o conta els cinc primers dies hàbils del mes següent al que correspongui la informació.

Quan l’accident impliqui la teva absència del treball durant un dia com a mínim, prèvia baixa mèdica, l’empresa confeccionarà el part d’accident i el remetrà per via electrònica en un termini de cinc dies per mitjà del sistema de declaració electrònica d’accidents de treball (Delt@ o Conta).

En els accidents greus, molt greus, que provoquin la mort del treballador o que afectin més de quatre treballadors, a més d’emplenar el corresponent comunicat d’accident de treball, l’empresa ha de comunicar l’accident abans de 24 hores a l’Autoritat Laboral.

En aquesta comunicació s’indicaran les dades de l’empresa, els noms dels accidentats, el lloc on va ocórrer l’accident i una descripció del mateix.

Un cop curades les lesions sofertes en l’accident, el servei mèdic responsable emetrà el corresponent comunicat d’alta laboral, que haurà de tramitar de la mateixa manera que el de baixa i consta del mateix nombre de còpies, de manera que hauràs de reincorporar-te a la teva feina habitual al dia següent de la data d’alta.

En aquest supòsit, t’hauràs de reincorporar el dia següent a la data de l’informe de l’alta i des de l’inici del teu horari habitual.

No hi ha un criteri únic, però de manera general, es qualifica l’accident en funció de les seqüeles que puguin afectar al treballador.

Sota aquest criteri tenim:

 • Accident lleu: Es considera accident lleu quan les lesions que produeix, no es preveu que deixin cap tipus de seqüeles.

 • Accident greu: es considera accident greu quan les lesions que produeix, no posen en perill la teva vida, ni es preveu que les seqüeles puguin resultar incapacitants.

 • Accident molt greu: Es considera accident molt greu quan es produeixen lesions amb conseqüències que poden causar alteracions funcionals o orgàniques permanents (seqüeles incapacitants) o fan perillar la teva vida.

 • Accident mortal: Es denomina així a l’accident del que es derivi la mort del treballador

L’accident pot ser refusat per la mútua quan:

 • És una patologia sense relació directa amb el treball.

 • És un accident in itinere però fora del trajecte lògic i habitual.

 • Dol o imprudència temerària que no pugui ser considerada imprudència professional.

 • Lesió preexistent a l’AT, no agreujada per aquesta causa i sense procés agut associat.

 • No objectiva patologia.

 • No es reconeix accident (no realitzen volant d’assistència).

 • Rebuig escrit per part de l’empresa amb posterioritat a l’acceptació per investigació de l’accident.

La malaltia professional és aquella contreta a causa, o com a conseqüència, del treball efectuat per compte d’altri en les activitats especificades en el Reial Decret 1299/2006 pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals, segons les disposicions d’aplicació i desenvolupament de la Llei General de la Seguretat Social (NIPO 202-07-010-9), i que estigui provocada per l’acció dels elements o substàncies que en aquest quadre s’indiquin per a cada malaltia professional.

En cas de discrepància en la qualificació de la baixa en el seu origen comú o laboral, qualsevol dels implicats en el procés pot iniciar el procediment de determinació de la contingència davant el Sistema Públic de Salut.

L’equip de valoració d’incapacitats de l’INSS emetrà un informe preceptiu i la Direcció Provincial de l’INSS dictarà la resolució que correspongui.

Si, inclosos també els “sense baixa laboral” amb l’objectiu de conèixer els fets, les causes … per reduir i, si és possible, eliminar els riscos que es tornin a produir els accidents.

Pots instar la revisió de l’alta mèdica emesa per la MCSS davant l’INSS, en el termini màxim de deu dies hàbils, següents a l’emissió de l’informe d’alta.

Preguntes Freqüents en Incapacitat Temporal per Contingències Professionals

En cas d’accident, sigui o no de treball, i de malaltia professional, no s’exigeix ​​període previ de cotització.

Un treballador amb incapacitat temporal deixa de rebre prestació econòmica perquè es troba en alguna de les següents situacions:

 • El pacient es cura o millora, el que li permet realitzar el seu treball habitual.
 • És donat d’alta mèdica amb o sense informe que proposi Incapacitat Permanent (IP).
 • Alta per incompareixença a la revisió mèdica de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.
 • El termini màxim establert per a la situació d’incapacitat temporal s’ha superat.
 • Se li concedeix una pensió de jubilació.
 • El treballador mor.

També quan es trobi en alguna de les següents situacions que provoquen una suspensió o pèrdua del dret com és el cas de:

 • El treballador actua fraudulentament per conservar o mantenir la prestació.
 • Treballa a la vegada que es cobra el subsidi per incapacitat temporal, per compte propi o aliè.
 • Rebutja o abandona sense causa raonable el tractament mèdic indicat.

Continuarà percebent de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social directament fins que s’extingeixi la situació d’incapacitat temporal; on en el seu cas passarà a la situació legal d’atur, percebent la corresponent prestació del Servei Públic d’Ocupació Estatal si reuneix els requisits corresponents.

Es considera recaiguda quan, tractant-se de la mateixa malaltia o patologia entre dos processos d’Incapacitat Temporal, no ha transcorregut un període superior a 180 dies.

Si un pacient pateix, segons el criteri mèdic, d’una patologia que li impedeix la realització del seu treball habitual i motiva la incapacitat temporal, aquest no pot rebutjar-la, estigui o no d’acord, especialment si posa en risc la seva pròpia vida o salut, o bé la dels seus companys o la de tercers relacionats amb la seva activitat laboral.

La llei no preveu l’alta voluntària com un dret del treballador en el cas de la incapacitat temporal.

El fet que aquest es negui a recollir els parts no impedeix que estigui de baixa, i aquesta circumstància s’ha de posar en coneixement de la inspecció mèdica.

La continuació de l’activitat laboral li priva del dret a la prestació econòmica per IT.

Si es tracta d’una alta per accident de treball emesa per una MCSS, hi ha un procediment especial de reclamació anomenat Impugnació de l’alta, que li permet «no incorporar-» al seu lloc fins a la resolució del cas per part de l’INSS Si l’entitat gestora confirma l’alta mèdica en la resolució, el treballador ha de reintegrar les prestacions percebudes després de l’alta.

Un pacient pot rebutjar o abandonar un tractament; però només mantindrà el dret a la prestació econòmica si aquest rebuig o abandonament es fonamenti en una causa raonable: tractament penós o quirúrgic.

Sí. La situació d’IT no implica la reclusió domiciliària en tots els casos. Només ha de romandre a casa quan, donada la patologia, el pacient necessiti de repòs domiciliari per al seu restabliment.

Sí. No hi ha una prohibició específica per realitzar un examen o anar a classe estant de baixa, no es vulneren les condicions legals d’IT. Només es pot prohibir el seu assistència si això resulta perniciós per a la situació clínica del pacient o si les activitats que l’examen comporta són de similars característiques i durada que les de la feina que ha donat lloc a la situació d’IT.

Com a norma general, s’emetran els informes de baixa i confirmació per a totes les empreses i règims per als quals el treballador presta serveis i per la mateixa contingència, encara que per la patologia que presenti pogués realitzar la seva activitat laboral en un dels llocs de treball.

En el cas que es tracti d’un accident de treball hi ha alguna excepció; per valorar-la cal distingir entre si el treballador es troba en situació de pluriocupació o de pluriactivitat.

 • Pluriocupació: s’entén com aquella situació del treballador per compte d’altri que presta els seus serveis professionals a dos o més empresaris diferents i en activitats que donen lloc a la seva alta obligatòria en un mateix règim de la Seguretat Social. Per exemple, si treballa al matí en una papereria ia la tarda entrenant nens.
 • Pluriactivitat: situació del treballador per compte propi o d’altri les activitats donin lloc a la seva alta obligatòria en dos o més règims diferents del sistema de la Seguretat Social. Per exemple, un treballador que tingui una botiga pròpia i treballi a la nit com a cambrer per compte aliè.
 • Si un pacient treballa per compte d’altri en dues empreses (pluriocupació) i en una d’elles té un accident de treball, s’ha de tramitar la baixa per a les dues empreses i en les dues com a accident de treball.
 • Si el pacient pateix un accident de treball en una empresa ia més treballa com a autònom (pluriactivitat), s’emetrà la baixa per accident de treball per a la primera i la baixa per accident no laboral per al seu treball com a autònom.

No obstant això, aquest últim supòsit ha estat objecte de múltiples debats i discrepàncies en els tribunals ja que no sembla estar clar en la legislació.

Que un pacient pugui o no anar-se’n de vacances dependrà del procés que hagi originat la seva baixa i de la conveniència o no del desplaçament si aquest pot influir en la recuperació del mateix. Tot i estar de baixa, no tenen base legal ni les autoritzacions ni les restriccions per als desplaçaments per Espanya, sempre que el desplaçament no suposi un perjudici per a la recuperació del pacient.

Tot això sense detriment de les obligacions i drets que fa al seguiment del tractament per part del treballador.

Si un pacient en situació d’IT ingressa a la presó, la seva nova situació de reclusió no modifica per si mateixa el procés de la baixa.

El metge inicialment responsable ho seguirà sent, prèvia informació d’aquesta circumstància al metge de la presó.

Es generaran els parts de confirmació, que recollirà, amb coneixement de la inspecció mèdica, algun familiar, i quan la situació clínica ho permeti es tramitarà l’alta.

Per les implicacions administratives i legals, així com per les probables dificultats de comunicació del metge de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social amb els serveis sanitaris penitenciaris, és preferible gestionar aquest tipus de casos a través de la inspecció mèdica.

L’empresa haurà de formalitzar mensualment la relació d’accidents de treball esdevinguts Sense Baixa Mèdica i presentar-la a Egarsat per via electrònica mitjançant el sistema Delt @ i / o conta els cinc primers dies hàbils del mes següent al que correspongui la informació.

Preguntes més freqüents en Incapacitat Temporal per Contingències Comunes

Tenen dret a la prestació dels treballadors afiliats i en alta a la data del fet causant que, en cas de malaltia comuna tinguin cotitzats almenys 180 dies en els últims 5 anys.

Per als treballadors contractats a temps parcial no els seran requerits 180 dies sinó el que resultin d’aplicar el coeficient global de parcialitat.

No. La MCSS pot citar al treballador per a una revisió mèdica i si considera que està en condicions de treballar, realitzarà una proposta d’alta mèdica, i informarà al treballador al mateix temps que envia la proposta d’alta a la Inspecció mèdica del Servei Públic d’ salut.

La inspecció mèdica té cinc dies de termini per respondre. La inspecció traslladarà al metge els parts de confirmació i el metge pot:

Acceptar la proposta motivada i emetre l’alta.
No acceptar-la i enviar un informe de resposta a la inspecció mèdica.
No contestar ni emetre informe, però escurçar el període de baixa.

Si la MCSS no ha rebut cap notificació en el termini de cinc dies podrà sol·licitar l’alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social que disposarà de només quatre dies per resoldre l’expedient.

En el cas que els inspectors mèdics de l’INSS donin l’alta mèdica, durant els següents 180 dies següents a la data de la mateixa l’expedició de baixes en els nous processos només podrà ser cursada per aquests inspectors mèdics.

En cas d’existir patologia que ho justifiqui, es realitzen propostes d’incapacitat permanent davant la Inspecció Mèdica, abans d’esgotar el termini màxim de la incapacitat temporal en aquells processos susceptibles d’això.

És important el fet que les dades mèdiques del treballador són confidencials.

Tota intervenció assistencial de la Mútua en l’àmbit de la IT per contingència comuna només es podrà fer si hi ha consentiment informat del treballador i autorització del servei públic de salut.

Acudir als controls i seguiments que efectua la MCSS. En el cas de incompareixença de les persones citades per al control de la IT per contingència comuna, la mútua procedeix a la suspensió de la prestació.

El treballador o treballadora ha de justificar la seva incompareixença en el termini de 10 dies. Si la mútua no considera que la justificació sigui suficient, té l’opció d’extingir la prestació.

Preguntes més freqüents a Cura de Menors

Aquesta prestació s’aplicarà a tots els règims del Sistema de la Seguretat Social (amb les particularitats que corresponguin a cada un d’ells).

No obstant això aquest Reial decret exclou al personal funcionari inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Estatut Bàsic del Funcionari Públic, que regula específicament la prestació per a aquest col·lectiu.

Tenen dret sempre en cas d’una reducció de jornada, almenys, d’un 50%.

La prestació econòmica estarà en proporció al% de reducció que experimenti la jornada de treball.

En cas que la durada efectiva de la jornada a temps parcial sigui igual o inferior al 25% respecte a una jornada de treball a temps complet comparable no tindrà dret a subsidi.

Si el treballador tingués dos o més contractes, es sumaran les jornades laborals efectives per determinar el límit esmentat.

Si una persona es troba enquadrada en diferents règims, podrà percebre la prestació per cada un dels règims en cas de reunir els requisits exigits.

Si acredita que només té dret en un dels règims, es reconeixerà un únic subsidi computant exclusivament les cotitzacions satisfetes a aquest règim.

Si no reuneix els requisits en cap dels règims es totalitzen les cotitzacions efectuades en tots ells sempre que no se superposin i es reconeixerà pel règim que acrediti més dies de cotització.

Es reconeixerà la prestació en proporció al% de reducció que experimenti el total de la jornada de treball dels diferents llocs de treball. En relació a la base reguladora es contemplaran les bases de cotització corresponent a cadascuna de les empreses, i és aplicable el límit màxim a efectes de cotització.

Serà determinada la persona designada de comú acord. Si no hi ha acord ni resolució judicial expressa, serà qui ostenti la custòdia del menor. I si la custòdia fos compartida s’atorgarà qui ho sol·liciti en primer lloc.

Si, però hi ha d’haver acord entre tots dos progenitors, en tot cas per períodes no inferiors a un mes.

Preguntes més freqüents en Incapacitat Permanent

Si la incapacitat deriva d’accident, sigui o no laboral, o de malaltia professional no s’exigeix ​​període previ de cotització. Si la incapacitat deriva de malaltia comuna s’exigeix ​​tenir cobert un període previ de cotització de 1.800 dies en els 10 anys immediatament anteriors a la data en què s’hagi extingit la incapacitat temporal de la qual derivi la permanent.

Per als menors de 21 anys en la data de la baixa per malaltia, el període de cotització s’obté de dos sumands: la meitat dels dies transcorreguts entre els 16 anys d’edat del treballador i la iniciació del procés d’incapacitat temporal, més tot el període, esgotat o no de la incapacitat temporal (18 mesos).

És compatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat laboral tant per compte aliè com per compte propi.

Si la incapacitat deriva d’accident, sigui o no laboral, o de malaltia professional no s’exigeix ​​període previ de cotització.

Si deriva de malaltia comuna cal tenir cobert un període previ de cotització efectiva o expressament assimilada, legalment o reglamentàriament, que varia en funció de l’edat de l’interessat en la data del fet causant: major o menor de 31 anys d’edat.

Es pot substituir quan el beneficiari compleixi els següents requisits:

 • Tingueu menys de 60 anys.
 • Que es presumeixi que les lesions determinants de la incapacitat no són susceptibles d’una modificació que doni lloc en endavant a una revisió de la incapacitat declarada.
 • El beneficiari realitza treballs per compte d’altri o propi; o acrediti que l’import s’invertirà en el desenvolupament o preparació de noves fonts d’ingrés com a treballador autònom.
 • Ha d’acreditar que té l’aptitud suficient per al desenvolupament de l’activitat de què es tracti.
 • Que ho sol·liciti dins dels tres anys següents a la data de la resolució o sentència ferma que li reconegui el dret a la pensió.

Serà determinada la persona designada de comú acord. Si no hi ha acord ni resolució judicial expressa, serà qui ostenti la custòdia del menor. I si la custòdia fos compartida s’atorgarà qui ho sol·liciti en primer lloc.

És compatible amb el salari que pugui percebre el treballador en la mateixa o una altra empresa, sempre que les funcions no coincideixin amb les que van donar lloc a la incapacitat permanent total.

Existeix l’obligació de cursar l’alta i cotitzar en el règim corresponent de la Seguretat Social.

La pensió no impedirà l’exercici d’aquelles activitats lucratives o no, compatibles amb l’estat de l’incapacitat i que no suposin un canvi en la seva capacitat de treball a efectes de revisió.

Es podrà revisar en algun dels següents supòsits:

 • Agreujament.
 • Millora.
 • Error de diagnòstic.

Realització de treballs per compte d’altri o propi del pensionista

Si el nou grau reconegut dóna dret a una pensió de quantia diferent, aquesta començarà a percebre a partir de la de la resolució definitiva.

En cas de percebre una pensió i si, com a conseqüència del nou grau, es reconeix una quantitat a preu fet, deixarà de percebre la pensió a partir de la data de la resolució definitiva i només se li abonarà la diferència que, si s’escau excedeixi del import total percebut per la pensió.

Si el nou grau dóna dret a una quantitat a preu fet de diferent quantia, s’abona l’excés si aquella és superior; si és inferior no hi ha obligació de tornar el defecte.

Si es va percebre quantitat a preu fet i el nou grau dóna dret a una pensió, aquesta tindrà efecte a partir de la resolució definitiva, però no s’abonarà fins que no es dedueixi l’import de les mensualitats de la quantitat a preu fet percebudes que excedeixin de les transcorregudes des que es va reconèixer el dret a la pensió.

Preguntes més freqüents en Risc d'Embaràs / Lactància

Les treballadores per compte d’altri, autònomes i del servei domèstic que presenten unes condicions en el seu lloc de treball que poden influir negativament en la salut de la mare o del fetus i en què no és possible el trasllat a un altre lloc de treball compatible amb el seu estat. És, per tant, una prestació adreçada a dones sanes, encara que en risc, i exclou les situacions en què el perill es deriva d’un embaràs de risc a causa d’una malaltia maternofetal.

Aquestes treballadores han de reunir els següents requisits:

 • Estar afiliades a la Seguretat Social i donades d’alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social en la data en què s’iniciï la suspensió.
 •  En el cas dels règims especials, estar al corrent en el pagament de les quotes. No obstant, si la interessada no està al corrent, l’entitat gestora li convidarà al fet que en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes pendents.

No és necessari un temps mínim de cotització, en derivar el seu risc d’una contingència professional.

Quan, per raó de risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, la treballadora sigui destinada a un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat, s’aplicarà, pel que fa a les quotes meritades durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció, la reducció següent:

 • 50% de l’aportació empresarialen la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

La certificació mèdica és expedida pels serveis mèdics de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social amb la qual es tingui concertada la cobertura de les contingències professionals. Per a això, la treballadora, que és la que ha d’iniciar el procés, cal aportar:

 • Informe del metge (metge de família o obstetra; cal també incloure les llevadores segons RD 1837/2008) de l’SNS que la assisteixi; en ell s’ha d’acreditar la situació d’embaràs i la data prevista de part, o bé una certificació de lactància natural i que la treballadora no pateix cap patologia, sigui deguda o no a l’embaràs.
 • Certificat de l’empresa sobre l’activitat desenvolupada i les condicions del lloc de treball i activitats específiques exercides.
 • Certificació mèdica sobre l’existència de risc durant l’embaràs emesa per l’entitat gestora o col·laboradora que correspongui; ha de recollir les condicions del lloc de treball exercit que poden influir negativament en la salut de l’embarassada, del fetus o del lactant.

Si l’entitat gestora (INSS o ISM) o col·laboradora (Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social) considera que no es produeix una situació de risc durant l’embaràs i la lactància denegarà l’expedició de la certificació mèdica sol·licitada i comunicarà a la treballadora que no cap iniciar el procediment dirigit a l’obtenció de la corresponent prestació.

Un cop certificat el risc, si no ha estat possible el canvi del lloc de treball de la treballadora afectada, l’empresa l’ha de declarar en situació de suspensió del contracte per risc durant l’embaràs.

Per al reconeixement del subsidi, la treballadora ha de presentar una sol·licitud adreçada a la direcció provincial competent de l’entitat gestora de la província en què tingui el seu domicili o davant la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social que li correspongui. El director provincial de l’entitat gestora competent dictarà una resolució expressa i la notificarà a la interessada en el termini de 30 dies, comptats des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas de risc durant l’embaràs, el dret al subsidi neix des del mateix dia en què s’inicia la suspensió del contracte de treball o el permís per risc durant l’embaràs, que mai pot ser en data anterior a la de l’emissió per part de l’entitat gestora o mútua del certificat d’existència de risc durant l’embaràs.

S’abonarà durant el temps que sigui necessari per a la protecció de la salut de la treballadora embarassada, del fetus o de tots dos, i finalitzarà el dia anterior al de l’inici del descans per maternitat o el de reincorporació al lloc de treball.

El dret s’extingeix:

Per inici del descans per maternitat.
Per reincorporació al lloc de treball anterior oa un altre compatible amb l’estat de la treballadora afectada.
Per extinció del contracte per causes legals.
Per interrupció de l’embaràs.
Per mort de la beneficiària.
En el cas dels règims especials, per causar baixa en el que li correspongui.

En el cas de risc durant la lactància natural, el dret al subsidi comença el mateix dia en què s’inicia la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància natural, que mai pot ser en data anterior a la de l’emissió per part de l’entitat gestora o mútua del certificat d’existència de risc durant la lactància natural. Així mateix, no és procedent el reconeixement d’aquesta prestació mentre no s’hagi extingit el període de descans per maternitat.

Aquest dret s’extingeix:

 • Per compliment dels nou mesos del fill.
 • Per reincorporació de la treballadora afectada al lloc de treball anterior oa un altre compatible amb el seu estat.
 • Per extinció del contracte de treball per causes legals.
 • Per interrupció de la lactància natural.
 • Per mort de la beneficiària o del lactant.
 • Per als règims especials, per causar baixa en el règim corresponent.

Si la situació de risc afecta totes les activitats exercides, la treballadora sí que tindrà dret a la prestació en cadascun dels règims, sempre que reuneixi els requisits exigits de forma independent en cada un d’ells.

Si la situació de risc no afecta totes les activitats realitzades, la treballadora tindrà dret al subsidi únicament en el règim en què estigui inclosa l’activitat de risc.

Preguntes més freqüents en Cessament d'Activitat de l'Autònom

Fins 31 desembre 2018 ha estat de caràcter voluntari; des de llavors tots els autònoms, excepte els de tarifa plana, estan obligats a cotitzar per cessament d’activitat

El període mínim de cotització per cessament d’activitat és de 12 mesos justament anteriors al cessament.

La durada màxima de la prestació és de 24 mesos, en cas d’haver cotitzat els 48 mesos anteriors a la situació de cessament.

La quantia de la prestació serà del 70% de la base reguladora, calculada segons la mitjana de les bases per les quals el treballador hagués cotitzat durant els 12 mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat.

La quantia màxima serà el 175% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), excepte quan el treballador tingui un o més fills al seu càrrec, en aquest cas la quantia serà respectivament, del 200% o del 225% d’aquest indicador .

La quantia mínima variarà entre el 107% i el 80%, depenent de si el treballador autònom té fills al seu càrrec, o no. No és aplicable la quantia mínima als autònoms que cotitzin per una base inferior a la mínima.

La prestació se suspendrà en els casos següents:

 • Per la imposició d’alguna sanció per infracció lleu o greu.
 • Per complir condemna de privació de llibertat.
 • Per treballar per compte propi o aliè per temps inferior a 12 mesos.
 • Per trasllat de residència a l’estranger per un període continuat inferior a 12 mesos per a la recerca o realització de treball o perfeccionament professional o cooperació internacional.
 • Per la sortida ocasional a l’estranger per temps no superior a 30 dies naturals per una sola vegada cada any, sempre que hi hagi estat prèviament comunicada i autoritzada per l’òrgan gestor.

La prestació s’extingirà en els següents casos:

 • Per esgotament del període de prestació.
 • Per imposició de sanció.
 • Realització d’un treball per compte propi o aliè, igual o superior a 12 mesos.
 • Per compliment d’edat de jubilació, llevat no es compleixin requisits per. accedir a la pensió de jubilació contributiva.
 • Trasllat de residència a l’estranger.
 • Per renúncia voluntària.
 • Per defunció.

La prestació per cessament d’activitat presenta les següents incompatibilitats:

 • Amb el treball per compte propi o aliè.
 • Amb pensions o prestacions del Sistema de Seguretat Social, llevat que aquestes siguin compatibles amb el treball.
 • Amb mesures de foment de cessament d’activitat per normativa sectorial.
  Treballs agraris amb finalitat comercial.