Incapacitat Temporal per Contingències Comunes

- | Prestacions | Incapacitat Temporal Contingències Comunes

Què es la Incapacitat Temporal per Contingències Comunes

És aquella situació en la qual un treballador, per causa d’un accident o malaltia no laboral, es troba impossibilitat per al desenvolupament del seu treball i rep assistència sanitària per part del Sistema Públic de Salut. En aquest cas, la baixa mèdica i l’alta s’expedeixen pels facultatius de la Seguretat Social.

En aquestes circumstàncies, el R.D. 1993-1995 de 7 de desembre sobre Col·laboració de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social estableix la possibilitat que les mútues col·laboradores que participIn en la gestió de la prestació econòmica de les seves empreses mutualistes optin per això.

Si l’empresari tria aquesta opció, aquesta cobertura comprendrà la totalitat dels treballadors i centres de treball.

Quantia i càlcul de la prestació

La prestació econòmica anirà a càrrec de la mútua Egarsat i serà abonada per l’empresa al treballador mitjançant el sistema de pagament delegat. La quantia de la prestació s’estableix de a següent manera: 

  • Del 4t al 20è dia el treballador rebrà el 60% de la seva base reguladora.
  • A partir del dia 21è percebrà el 75% de la seva base reguladora.

Circumstàncies per al pagament directe

Durant la situació de subsidi de la incapacitat temporal es poden donar circumstàncies que donin origen al pagament directe per part de la mútua Egarsat, com ara:

  • Extinció de la relació laboral durant la situació d’incapacitat temporal
  • Incompliment de l’obligació empresarial de pagament delegat
  • Empresa de menys de 10 treballadors i treballador amb més de 6 mesos de baixa mèdica
  • Pròrroga expressa de l’INSS a partir dels 365 dies de durada
  • Treballadors de règims especials

Seguiment de la prestació

Amb la finalitat d’optimitzar el procés de baixa laboral, a Egarsat, a partir de la recepció del comunicat de baixa del treballador, iniciem el seu seguiment efectuant els controls administratius, sanitaris i mèdics necessaris, propiciant les actuacions més favorables per a la curació i /o reincorporació laboral en les millors condicions.

Els controls i reconeixements mèdics, obligats per al treballador, són portats a terme per personal mèdic qualificat en la gestió de la incapacitat temporal, i realitzem, si cal, valoracions per especialistes dels diferents camps de la medicina.

Entre les tasques de seguiment, portem a terme diferents actuacions com la sol·licitud d’informes als Serveis Sanitaris responsables del pacient (Metge de família o de capçalera), l’agilització i realització de proves demorades, previ consentiment informat del treballador i del Sistema Públic de Salut, a més d’altres actuacions en l’àmbit sanitari.

També reconduïm situacions que estan indegudament en situació d’Incapacitat Temporal per Contingència Comuna i efectuem i tramitem propostes motivades d’alta davant la Inspecció del Servei Públic de Salut.

En cas d’existir patologia que ho justifiqui, realitzem propostes d’incapacitat permanent davant la Inspecció Mèdica, abans d’esgotar el termini màxim de la incapacitat temporal en aquells processos susceptibles d’ampliació.