Incapacitat Temporal per Contingències Professionals

Què és la Incapacitat Temporal per Contingències Professionals

La prestació econòmica per incapacitat temporal, substitueix la pèrdua de salari d’un treballador per estar impossibilitat per al treball.

Durant aquesta situació, es produeix la suspensió del contracte de treball, de manera que cessen les obligacions de treballar i remunerar el treball, mantenint-se l’obligació de l’empresa de cotitzar.

Iniciat aquest procés d’incapacitat, l’empresari ha d’efectuar al pagament de la prestació en règim de pagament delegat i recuperar després ‘import per la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat social, descomptant-la de l’import de les quotes de cotització del conjunt dels seus treballadors.

Quantia i càlcul de la prestació

Des del dia següent al de la baixa mèdica, el treballador accidentat ha de percebre, mitjançant pagament delegat, un subsidi equivalent al 75% de la seva base diària de cotització.

Circumstàncies pel Pagament Directe

Durant la situació de subsididi per Incapacitat Temporal es poden donar circumstàncies que originin el pagament directe per part de la mutua Egarsat, com per exemple: 

  • Extinció de la relació laboral durant la situació de incapacitat temporal.
  • Incompliment de l’obligació empresarial de pagament delegat.
  • Empresa de menys de 10 treballadors i treballador amb mes de 6 mesos de baixa mèdica.
  • Pròrroga expressa de l’INSS a partir dels 365 dies de durada.
  • Treballadors de Règims Especials.

Durada de la prestació

Aquesta prestació econòmica tindrà una durada màxima de 365 dies prorrogables per altres 180 dies, quan es presumeixi que durant aquests el treballador pot ser donat d’alta mèdica per curació.

Un cop esgotat el període màxim d’incapacitat temporal, de 545 dies, s’examinarà necessàriament, en el termini de 3 mesos, l’estat del treballador a efectes de la seva qualificació com a invàlid permanent.

No obstant això, en aquells casos en què continuï necessitant tractament mèdic i la situació clínica de l’interessat no es consideri definitiva, podrà demorar la qualificació. Tot i així la situació d’incapacitat temporal no podrà sobrepassar els 730 dies.