Cura de Menors afectats amb Càncer o una altra Malaltia Greu

- | Prestacions | La cura de menors amb càncer o una altra malaltia greu

En què consisteix

Arrel de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, es va incorporar una nova prestació econòmica als progenitors, adoptants o acollidors, en aquells casos en què ambdós treballin, per a la cura de menor/s que estiguin al seu càrrec i es trobin afectats per càncer, o per qualsevol altra malaltia greu, que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada, durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia, acreditat per l’informe del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent.

El seu àmbit d’aplicació correspon a tots els règims del Sistema de la Seguretat Social, excepte per al personal funcionari inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

Va entrar en vigor l’1 de gener de 2011, i el seu desenvolupament reglamentari RD 1148/2011, de 29 de juliol, estableix el llistat de les malalties considerades greus a efectes del reconeixement de la prestació, així com el règim jurídic de la prestació. 

L’ordre TMS/103/2019 del 6 de febrer, modifica la relació de malalties susceptibles d’acollir-se a aquesta prestació i aprova el model de declaració mèdica sobre la necessitat de cura continua del menor.

Quantia i càlcul de la prestació

La gestió i el pagament de la prestació econòmica corresponen a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social o, si s’escau, a l’entitat gestora amb la qual l’empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals.

La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora equivalent a l’establerta per a la prestació d’Incapacitat Temporal per Contingències professionals, en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball.

Si no es té coberta la Incapacitat Temporal en el règim de la Seguretat Social que hagi de reconèixer la prestació, la base reguladora estarà constituïda per la base de cotització de contingències comunes.

Requisits d'accés a la prestació

Per accedir a aquesta prestació cal complir els requisits següents:

 • Ser progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent d’un menor afectat de càncer, tumors malignes, melanomes, carcinomes o altres malalties greus que requereixin hospitalització i tractament continuat que necessiti cura directa.
 • Tots dos progenitors, adoptants o acollidors han de treballar, ja sigui per compte d’altri o per compte propi.
 • Només un d’ells pot ser beneficiari de la prestació.
 • El beneficiari ha de reduir la jornada de treball, almenys en un 50% de la seva durada.

El període mínim de cotització del beneficiari ha de ser:

 • Menors de 21 anys: no s’exigeix període mínim de cotització
 • Entre 21 i 26 anys d’edat: 90 dies cotitzats, dins dels set anys immediatament anteriors, o alternativament, acreditar 180 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral.
 • Major de 26 anys d’edat 180 dies dins dels set anys immediatament anteriors, o 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral.

Els requisits de cotització són els següents:

 • Treballadors per compte d’altri: Declaració de l’empresa amb la cotització del treballador del mes anterior a la reducció de jornada. 
 • Treballadors a temps parcial: Seran necessàries les bases de cotització dels 3 mesos anteriors.
 • Treballadors per compte propi: el treballador ha d’estar al corrent de les seves cotitzacions.

Causes d'extinció de la prestació

La prestació per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu pot extingir-se en els següents casos:

 • Quan cessi la necessitat de la cura directa, continua, permanent del menor (Previ informe del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent).
 • Quan el menor compleixi els 18 anys.
 • Per pèrdua de la condició de progenitor o de la custòdia del menor.
 • Quan el beneficiari deixa d’estar d’alta a la Seguretat social o quan l’altre progenitor deixa de treballar.
 • Quan queda sense efecte la reducció de la relació laboral (Recuperació del 100% de la jornada).
 • Quan el beneficiari accedeix a altres prestacions de la Seguretat Social incompatibles amb aquesta (Jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i incapacitat temporal. …).
 • Per mort del menor o del beneficiari.

Els beneficiaris han de comunicar qualsevol situació relativa a la suspensió i extinció, i les entitats gestores o mútues poden efectuar actuacions de comprovació dels requisits exigits per al reconeixement del subsidi.