Risc durant l'embaràs i / o Lactància Natural

- | Prestacions | Risc d’embaràs i / o lactància natural

En què consisteix

La Llei orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, estableix que la prestació econòmica per Risc durant l’Embaràs i durant la Lactància Natural tindran la naturalesa de prestació derivada de contingències professionals.

Es considera situació protegida el període de suspensió del contracte de treball en els supòsits en què, la dona treballadora ha de canviar de lloc de treball per un altre compatible amb el seu estat, el canvi no sigui tècnicament o objectivament possible, o no pugui exigir-se per motius justificats.

Càlcul i quantia de la prestació

Es concedirà en els termes i condicions previstes per a la prestació econòmica d’Incapacitat Temporal.

Naixerà el dia en què s’iniciï la suspensió del contracte de treball i finalitzarà el dia anterior al de la maternitat en els casos de Risc durant l’Embaràs i en la prestació de Lactància Natural s’extingirà en el moment en què el fill compleixi els 9 mesos o s’hagi reincorporat amb anterioritat al seu lloc de treball oa un altre compatible amb la seva situació.

La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora.