Registre salarial obligatori des de l'abril de 2021

El Reial Decret-llei 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre homes i dones imposa l’obligació del registre salarial, que haurà d’estar implementat des del 14 d’abril de 2021.

El registre salarial és una obligació que afecta a la totalitat de les empreses, amb independència del nombre de treballadors, des del dia 8 de març de 2019, data en que es va aprovar la modificació de l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors. Malgrat això, ha estat amb l’aprovació el passat dia 14 d’octubre de 2020 del seu desenvolupament reglamentari, quan s’ha fixat una data límit per a la seva implantació, el dia 14 d’abril de 2021, data en que entrarà en vigor el Reial Decret-llei 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

Punts clau
  • El registre retributiu haurà d’incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe i distribuïts segons l’establert a l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors.

  • Haurà d’establir-se en el registre retributiu de cada empresa, convenientment desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut per cadascun d’aquests conceptes a cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. Al seu torn, aquesta informació haurà d’estar desagregada en atenció a la naturalesa de la retribució, incloent salari base, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions extrasalarials, especificant de manera diferenciada cada percepció.

  • El període temporal de referència serà amb caràcter general l’any natural, sense perjudici de les modificacions que fossin necessàries en cas d’alteració substancial de qualsevol dels elements que integren el registre, de manera que es garanteixi el compliment de la finalitat prevista.

  • El document en el qual consti el registre podrà tenir el format establert en les pàgines web oficials del Ministeri de Treball i Economia Social i del Ministeri d’Igualtat.

genero
  • Totes les empreses, independentment de la seva magnitud, han de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs.

Auditoria retributiva
  • Les empreses que elaborin un pla d’igualtat hauran d’incloure en el mateix una auditoria retributiva, de conformitat amb l’article 46.2.e) de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, prèvia negociació que requereixen aquests plans d’igualtat.

  • L’auditoria retributiva té per objecte obtenir la informació necessària per comprovar si el sistema retributiu de l’empresa, de manera transversal i completa, compleix amb l’aplicació efectiva del principi d’igualtat entre dones i homes en matèria de retribució.

  • Tanmateix, haurà de permetre definir les necessitats per evitar, corregir i prevenir els obstacles i dificultats existents o que poguessin produir-se amb la finalitat de garantir la igualtat retributiva, i assegurar la transparència i el seguiment d’aquest sistema retributiu.