Tramitació i resolució d'expedients emesos per les Direccions Provincials de l'INSS

Les mesures extraordinàries adoptades per part del servei de Correus en relació a la seva activitat i operativa habitual així com la suspensió del termini per interposar reclamació prèvia, que d’acord amb el Reial Decret 463/2020, es computarà a partir de la finalització de l’estat d’alarma, afecta directament al tràmit i resolució d’expedients emesos per les Direccions Provincials de l’INSS.

Davant aquesta situació, la Subdirecció General de Gestió de Prestacions i la Subdirecció General de Gestió d’Incapacitat Temporal indiquen que s’intentarà mantenir, en la mesura del possible, el ritme de treball per part de les direccions provincials de l’INSS, tant pel que fa al tràmit com a la resolució d’expedients.

Tractant-se de resolucions estimatòries, el ciutadà rebrà SMS (INSS i TGSS) informant de la resolució de l’expedient i del primer pagament. Tanmateix, rebrà l’ingrés en el compte bancari i, en cas de reclamar informació a través de la bústia operativa, se li informarà sobre les dades de la pensió reconeguda, el període del primer pagament i el termini per recórrer si no estigués d’acord a partir de la notificació, prèvia realització del test de contrast d’identitat.

Incapacitat Permanent
 • Respecte els expedients d’incapacitat permanent a denegar per no grau, no es resoldran durant el període d’alarma ja que si es tracta de supòsits instruïts per alta amb informe proposta del SPS o d’ofici més 12, més 18 o durant la pròrroga, aquesta resolució extingiria la prolongació d’efectes econòmics de la situació d’incapacitat temporal i el treballador, sense tenir coneixement de la resolució (no hi ha notificació) no tindria possibilitat de reincorporar-se incorrent en una situació d’indefensió.
 • Aquesta mateixa solució serà aplicable en el cas de demores en la qualificació tret que acabés amb declaració de grau.
 • Les revisions de grau per millora en els supòsits de reserva de lloc de treball, hem d’entendre que el Reial decret 463/2020, de 14 de març suspèn el termini de dos anys des del dia 14 de març i es reprèn a partir de la finalització de l’estat d’alarma, moment en què procedirà resoldre totes aquelles que inicialment hagin vençut durant l’alarma.
Subsidis i prestacions familiars
 • Tractant-se de resolucions de pròrroga de la IT al compliment dels 365 dies, o resolucions estimatòries d’IT, naixement i cura de menor, risc durant l’embaràs i durant la lactància, cura de menor amb càncer o una altra malaltia greu, així com les prestacions familiars, el ciutadà rebrà SMS de l’INSS informant-lo de la resolució de l’expedient.

  Tanmateix, rebrà l’ingrés en el compte bancari i, en cas de reclamar informació a través de la bústia operativa, se’l podrà informar sobre les dades de la prestació reconeguda i el termini per recórrer si no estigués d’acord a partir de la notificació, prèvia realització del test de contrast d’identitat.

 • Les resolucions denegatòries d’IT, naixement i cura de menor, risc durant l’embaràs i durant la lactància, o cura de menor, i prestacions familiars, ja que no són enviats via SMS i tampoc seran objecte de notificació, s’hauria d’avançar a l’interessat per correu electrònic en la mesura que sigui possible el sentit d’aquesta, fent-li saber que la seva notificació es practicarà una vegada finalitzat l’estat d’alarma, i el còmput dels terminis d’impugnació començarà a comptar des d’aquest moment.
 • Respecte a les possibles resolucions d’alta transcorreguts els 365 dies d’IT, conforme l’assenyalat en les instruccions remeses de data 16 de març de 2020, en principi es demoraran donada la impossibilitat de la citació presencial davant l’Equip de Valoració d’Incapacitats (EVI) durant el període d’alarma; al que s’uneix el que la manca de les notificacions per Correus impediria la constància fefaent de la seva recepció pel treballador (justificant de recepció) i per tant la impossibilitat de finalitzar la prestació d’incapacitat temporal.
 • Pel que fa a l’assignació econòmica per fill a càrrec, com que la seva meritació és trimestral i no és substitutiva de salari, haurà de prioritzar-se en el seu tràmit i resolució les altres prestacions que sí que són substitutives de salari amb la finalitat de no interrompre rendes als ciutadans; tret de les prestacions de protecció familiar de persones amb discapacitat i amb efectes d’1 d’abril, que sí que seran prioritàries en la seva resolució si estan pendents per la Direcció Provincial.
Mort i supervivència
 • Les resolucions denegatòries de prestacions de mort i supervivència, no seran objecte de notificació, si bé, s’avançarà per correu electrònic, en la mesura que sigui possible, el sentit de la mateixa fent saber que la seva notificació es practicarà una vegada finalitzat l’estat d’alarma i el còmput dels terminis d’impugnació començarien a comptar des d’aquest moment.
Resolucions disponibles en la Seu Electrònica de la Seguretat Social mitjançant certificat electrònic o contrasenya cl@u
 • Les aplicacions continuaran emetent les corresponents resolucions en format de notificació electrònica, accessibles en la Seu Electrònica de la Seguretat Social per als ciutadans que disposin de certificat electrònic o contrasenya cl@u.
 • Les notificacions electròniques, a causa de la suspensió de terminis, no caduquen mentre estigui en vigor l’estat d’alarma. Finalitzat l’estat d’alarma, si no haguessin estat acceptades abans, romandran disponibles durant deu dies més.
 • Si durant l’estat d’alarma l’interessat acceptés la notificació electrònica, el termini per presentar recurs començarà a comptar a partir de la finalització de l’estat d’alarma.
Suspensió temporal de l’emissió de resolucions de pròrroga d’IT fins la finalització de l’estat d’alarma

D’acord amb la situació excepcional plantejada pel COVID-19, és necessari reconsiderar, en matèria d’exercici de la competència de l’article 170.2 LGSS, la procedència d’emetre la resolució de pròrroga d’IT al compliment dels 365 dies de durada pel treballador en situació d’IT.

La Subdirecció General entén que, com que l’emissió de la resolució de la pròrroga comportaria la modificació de la modalitat de pagament, i la necessitat per part del treballador de sol·licitar la prestació en pagament directe, aquesta operativa ha de suspendre’s fins la finalització de l’estat d’alarma i es puguin citar als treballadors per a la seva revisió.

Per tant, no procedeix l’emissió temporal d’aquestes resolucions de pròrrogues d’IT fins la finalització de l’estat d’alarma.

L’empresa continuarà abonant la IT al treballador en la modalitat de pagament delegat

En conseqüència, els efectes que comporta aquesta mesura és que l’empresa continuarà abonant la IT al treballador en la modalitat de pagament delegat, fins que l’INSS es pronunciï respecte l’estat incapacitant d’aquest treballador.

Tanmateix, es publicarà un butlletí de notícies RED per avisar a les empreses en aquest sentit, de manera que no existeixin incidències de gestió perquè una vegada complerts els 365 dies i tot i la inexistència de la recepció dels comunicats de confirmació del treballador per l’empresa, aquesta mantingui en pagament delegat l’abonament de la prestació.

Donada la consideració excepcional i canviant de la situació, la informació proporcionada es troba subjecta a possibles canvis normatius.