Transició de la OHSAS 18001:2007 a la norma ISO 45001:2018

La norma ISO 45001:2018, publicada el mes de març de 2018, estableix que les empreses certificades amb la norma OHSAS 18001:2007, tenien un període de 3 anys per adaptar-se a la mateixa, que finalitzava aquest 12 de març de 2021.

Degut a la crisi sanitària provocada per la Covid-19, aquest termini de migració s’ha ampliat fins el 30 de setembre de 2021, moment en el que deixarà d’estar en vigor la norma OHSAS. Les empreses que no estiguin certificades actualment i que vulguin fer-ho, poden iniciar el procés directament amb la ISO 45001:2018.

QUÈ ÉS LA NORMA ISO 45001:2018?

La norma ISO 45001 és una norma de caràcter internacional que permet a les organitzacions crear un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball (en endavant SGSST). El seu objectiu principal és ajudar a les empreses a mitigar els riscos i perills en el lloc de treball, reduir el risc de patir lesions i malalties professionals i mantenir un entorn saludable. En definitiva, millorar de forma proactiva la prevenció de riscos laborals, podent-se adaptar pràcticament a qualsevol empresa o institució.

La norma destaca el paper de l’alta direcció en el lideratge de sistema com a part rellevant de la seva estratègia empresarial. De la mateixa manera, també fa especial èmfasi en el compliment dels requisits legals, el desenvolupament d’indicadors per demostrar la millora continua, la participació dels treballadors i la gestió de
riscos i oportunitats.

  1. Facilita un enfocament proactiu per a reduir el risc de patir accidents i malalties en l’àmbit laboral.
  2. Promou l’assoliment del compliment dels requisits legals en matèria de seguretat i salut.
  3. Impulsa la millora de la salut, seguretat i el benestar dels treballadors.
  4. Augmenta la motivació i del compromís per part de la plantilla.
  5. Disminueix l’absentisme i la rotació de personal.
  6. Fomenta l’evolució de l’empresa cap a una cultura preventiva.
  7. Reforça la imatge corporativa de l’organització, ja que es compromet amb un sistema de treball segur i saludable.

QUINA ÉS L’ESTRUCTURA DE LA ISO 45001:2018?

L’estructura de l’ISO 45001:2018 està constituïda per 10 capítols en què es detallen les condicions per complir amb un SGSST. Els tres primers capítols (tal com succeeix en altres normes ISO) expliquen la nomenclatura de la mateixa per tal de facilitar la comprensió del conjunt de requisits. Els restants, abasten els requeriments necessaris per a la seva determinació. Com a aspectes més destacables de cadascuna d’elles, trobem:

Fa referència a l’abast de la norma. L’objectiu principal és aconseguir que l’empresa proporcioni condicions de treball segures i saludables que evitin lesions i malalties en l’àmbit laboral, en funció d’una millora contínua i complint amb els requisits reglamentaris que li són d’aplicació, podent-se adaptar pràcticament a qualsevol organització.

No conté referències normatives.

Ofereix descripcions i terminologies clau per comprendre els requisits de la norma, com ara: organització, part interessada, treballador, alta direcció, acció correctiva, etc.

Requereix que cada organització analitzi el context de la seva activitat en funció de les necessitats i les expectatives requerides. Entre d’altres, s’inclouran: la legislació corresponent a la seva activitat, les parts interessades, aspectes externs (l’entorn cultural i social, contractistes, proveïdors, etc.) o interns (l’estructura i les directrius marcades per part de l’organització, l’opinió dels treballadors, etc.). És important assenyalar que la norma requereix que tota la informació estigui documentada degudament.

L’organització ha de fomentar i impulsar el compromís de l’alta direcció i la dels treballadors, permetent integrar una cultura preventiva eficient i reforçar la importància de la seguretat i salut dins de la mateixa.

Prenent en consideració l’estudi realitzat en el capítol 4, s’han d’identificar i avaluar els perills, els riscos i les oportunitats detectades. Així mateix, s’han de determinar els requisits legals i establir objectius assolibles destinats a millorar de forma contínua el SGSST.

S’han d’establir elements de suport per aconseguir una eficient planificació, com ara: recursos, competència, presa de consciència i comunicació (interna i externa). La informació ha d’estar degudament documentada.

Les organitzacions han d’establir i implementar les mesures previstes en el capítol 6, i tenir en compte altres factors, com ara: eliminació dels perills i reducció dels riscos, les compres o les contractacions externes, entre d’altres. Tanmateix, l’empresa ha de saber respondre davant de situacions d’emergència potencials.

Tracta sobre el seguiment, el mesurament, el compliment de la legislació, els resultats de l’auditoria interna, etc. En resum, verifica la correcta implantació del SGSST.

L’organització ha d’actuar davant incidents i/o no conformitats, així com prendre les accions correctives que es considerin necessàries. També, ha de garantir que supervisarà contínuament l’adequació i eficiència del SGSST, permetent l’obtenció del certificat.

La ISO 45001:2018 pot ser d’especial interès per part de les organitzacions per tal de proporcionar una millora de la salut i la seguretat dels treballadors, reduir la sinistralitat laboral i, en resum, oferir un estàndard de millora contínua en relació a la prevenció de riscos laborals.