Com tramitar la baixa mèdica per la COVID-19?

La irrupció de la pandèmia a les nostres vides, i més concretament, l’impacte de la crisi sanitària en l’àmbit laboral, ha posat de relleu la necessitat d’adoptar un seguit de mesures destinades a garantir la protecció social de les persones treballadores que causen baixa a la feina, ja sigui per aïllament o malaltia motivada per la COVID-19.

L’entrada en vigor del Reial Decret-llei 6/2020, de 10 de març, així com les seves posteriors modificacions, van considerar com a situació assimilada a accident de treball, de manera excepcional i únicament a efectes de prestació econòmica per incapacitat temporal, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores.

Des de llavors, tant autoritats sanitàries, com despatxos laborals, departaments de recursos humans, fins als propis treballadors afectats, han hagut d’adaptar-se a una nova situació sense precedents; una regulació extraordinària que implicava l’adaptació d’arrelats procediments i tràmits administratius a l’escenari actual.

Punts clau en la gestió i tramitació

Situació protegida
 • Persones de baixa mèdica per SARS-CoV2.
 • Persones que han d’estar en aïllament per ser contactes directes de persones diagnosticades de SARS-CoV2.
 • Persones que presenten símptomes compatibles amb el SARS-CoV2.
 • Persones especialment sensibles.
El Servei Públic de Salut assumeix en la seva integritat l’assistència sanitària
 • L’emissió dels comunicats de baixa, confirmació i alta correspondrà al Servei Públic de Salut de la Comunitat Autònoma, tant en els supòsits de contagi com en els supòsits de quarantena o aïllament.
 • La baixa mèdica podrà ser expedida sense necessitat de la presència física del malalt i amb caràcter retroactiu.
 • Els codis a utilitzar per a aquest procediment especial són els indicats pel Ministeri de Sanitat:
   • Per als casos de contagi/ infecció: B34.2 (U07.1 des de l’1 de juliol de 2020) (CIE-10) o 079.82 (CIE-9)
   • Per als casos d’aïllament per contacte o exposició: Z20.828 (CIE-10) o V01.79 (CIE-9)
   • Per als casos de realització de test: Z29.8 (CIE10) o V07.8 (CIE-9)

IMPORTANT: L’assistència sanitària i el control de parts l’efectuarà el Servei Públic de Salut. En cap cas els metges de les Mútues emetran cap comunicat mèdic relacionat amb aquesta mena de malaltia.

Identificació de les baixes per part de l’empresa
 • El treballador facilita la informació del diagnòstic voluntàriament.
 • A través dels fitxers FIE, perquè aquestes baixes apareixeran com a codi 3 (accident de treball) tot i que la baixa mèdica en paper que hagi presentat el treballador, indiqui malaltia comuna.
 • A través de l’Informe de Dades per a la Cotització (IDC), perquè en aquest informe apareixerà com a primer dia del tram a deduir el següent a la data de la baixa i en el tipus de peculiaritat: 23 IT.AT. Pagament delegat.
 • Si el treballador notifica l’aïllament sense que l’empresa tingui constància inicial de l’existència d’un comunicat de baixa, aquesta es pot posar en contacte amb la Inspecció Mèdica del Servei Públic de Salut perquè confirmi si existeix aquesta situació d’aïllament decretada per l’autoritat sanitària competent de la Comunitat Autònoma, i si escau o no l’emissió del comunicat en cada cas.
Quantia de la prestació
 • Malgrat ser expedits com a malaltia comuna seran tractats, només a efectes econòmics, com a supòsits derivats d’accident de treball.
 • La quantia de la prestació serà equivalent a una prestació d’incapacitat temporal derivada d’accident laboral. Per tant, es percebrà al 75% de la base reguladora diària, des de l’endemà a la baixa mèdica.
Responsabilitat de l’abonament de la prestació
 • El salari íntegre del dia de la baixa estarà a càrrec de l’empresari, amb independència que hi hagués hagut o no, prestació laboral efectiva el dia de la baixa mèdica. A partir de l’endemà, la incapacitat temporal estarà a càrrec de l’entitat que protegeixi la contingència professional dels treballadors de l’empresa.
 • La prestació s’abonarà com si d’una prestació d’incapacitat temporal a l’ús es tractés. En la majoria de les ocasions serà per pagament delegat mitjançant l’empresa, excepte els col·lectius i excepcions previstes en la norma que s’abonin en pagament directe per la Mútua.

Aspectes a tenir en compte

No requereix període previ de carència

A diferència de la resta de contingències derivades de malaltia comuna, no s’exigirà tenir cobert un període mínim de cotització de 180 dies en els cinc anys immediatament anteriors al moment del fet causant,

No requereix presentació via Delt@, CoNTA o IGATT

Tot i que la contingència és malaltia comuna, amb independència que el seu tractament a efectes de la prestació econòmica sigui com a derivada d’accident de treball, l’empresa no haurà de realitzar la comunicació habitual pel sistema Delt@, CoNTA o IGATT.

No computa a efectes de sinistralitat de l’empresa

Tot i que la contingència és malaltia comuna, amb independència que el seu tractament a efectes de prestació econòmica sigui derivada d’accident de treball, no computarà en termes de sinistralitat laboral.

El paper crucial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social
 • En el moment en el que l’INSS rebi la comunicació de la baixa emesa pel Servei Públic de Salut per contingències comunes, automàticament el transformarà en les seves aplicacions informàtiques i bases de dades com a accident de treball.
 • La informació indispensable per a la tramitació d’aquests processos serà comunicada a tots els interlocutors que tenen competència en ells (empresa, Institut Social de la Marina, Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social i Tresoreria General de la Seguretat Social).
 • Aquesta transformació automàtica generarà una comunicació a l’empresa, mitjançant el fitxer FIE INSS-EMPRESES, comunicació que preval sobre qualsevol altra informació.
baja covid
Tramitació de la baixa per part de l’empresa
 • Remetrà la informació dels comunicats rebuts a través del Sistema Red, informant com a contingència la que consti en el comunicat rebut pel treballador (és a dir, per malaltia comuna).
 • Confeccionarà les nòmines com si el treballador estigués de baixa per incapacitat temporal derivada d’accident de treball.
 • Verificarà amb periodicitat diària l’existència dels comunicats de baixa, confirmació o alta emesos pels Serveis Públics de Salut respecte dels seus treballadors en el Servei INSS-EMPRESES (FIE), sense necessitat d’esperar que el treballador li aporti la còpia dels citats parts. La informació que consta en el Servei INSS-EMPRESES (FIE) prevaldrà sobre qualsevol altra rebuda fins a aquest moment.

IMPORTANT: Si existís discrepància entre les dades remeses inicialment per l’empresa i els comunicats en el FIE, especialment pel que fa al tipus de contingència, procedirà a l’enviament d’una nova comunicació a través del Fitxer FDI, anotant el tipus de contingència que correspongui i incloent, en cas que la contingència sigui qualificada com a accident de treball, la mitjana de les hores extraordinàries realitzades l’any anterior.

Consideracions especials per als professionals sanitaris davant la Covid-19

Segons l’article 9 del Reial Decret-llei 19/2020, de 26 de maig i i la Disposició Addicional Quarta del Reial Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre, existeix un procediment administratiu de caràcter exclusiu, que gestionen i tramiten les Mútues Col·laboradors amb la Seguretat Social, sent l’àmbit d’aplicació en personal sanitari i soci-sanitari.

En aquest cas, i en els termes previstos a la Llei General de la Seguretat Social, sí que serà considerada contingència d’accident de treball amb caràcter general i, en aquest cas, l’empesa sí que haurà de comunicar per sistema Delt@, CoNTA o IGATT l’accident, com es realitza de manera habitual.

Ramón Matabosch Grifoll
Productes i Serveis
Direcció Gestió del Mutualista