El Volant d'Assistència

[printfriendly]

Tots els llocs de treball estan exposats a patir un accident. El desconeixement, la manca de formació, i de conscienciació i implicació per part de les empreses i els propis treballadors són factors determinants. Davant aquesta realitat, ambdues parts han de conèixer quins supòsits es consideren accidents de treball, els procediments que han de seguir i com han d’actuar en cas de produir-se un accident laboral.

Quan un treballador s’incorpora a una nova empresa, és de vital importància que conegui quina és la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social amb la qual té cobertura, ja que aquesta serà l’encarregada d’oferir l’assistència sanitària necessària en cas de produir-se un accident laboral.

 

Què és el volant d’assistència?

 

El volant d’assistència és un document mitjançant el qual l’empresa sol·licita l’atenció mèdica del treballador accidentat en el centre assistencial de la mútua.

 • Aporta la informació necessària sobre les circumstàncies de l’accident de treball, que necessita una primera assistència mèdica, relatada per la pròpia empresa, fet que facilita el reconeixement i acceptació de l’accident de treball des del seu inici.
 • Agilita, en gran mesura, la comunicació entre l’empresa, la mútua i l’accidentat, en benefici de l’assistència del treballador, facilitant-li els primers passos en l’atenció mèdica.

 

Tramitació i gestió per part de l’empresa

 

L’empresa té l’obligació de comunicar l’accident de treball a la mútua mitjançant el lliurament del volant d’assistència a la persona accidentada.

El seu emplenament correspon a la persona designada per l’empresa. Per exemple, el responsable de la supervisió del centre de treball on ha ocorregut l’accident. L’empresa ha d’estar organitzada per a donar diversos tipus de resposta davant eventuals accidents en l’àmbit laboral. Es recomana que disposin d’un protocol d’actuació, conegut per tots els treballadors, en el que es recullin les actuacions que han de seguir-se, formant al personal, assignant responsabilitats i duent a terme una previsió dels recursos materials necessaris.

El volant d’assistència es realitzarà en el moment en el que el treballador manifesta l’ocorregut i la necessitat de ser atès.

 

Degudament emplenat, signat i segellat

 

El volant d’assistència ha d’estar degudament emplenat amb les dades del treballador accidentat, les de l’empresa i la informació de quan i com va ocórrer l’accident. A més, serà necessari que aparegui la signatura i el segell de l’empresa.

El seu emplenament haurà de ser correcte i el més detallat possible perquè, el metge que atén el treballador accidentat, disposi de la informació relativa a l’accident, tant per a la primera atenció sanitària, com per a la qualificació de la naturalesa de la contingència.

L’empresa, per tant, haurà d’indicar les tasques que realitzava en el centre de treball en patir l’accident, detallant el següent:

 • Data i hora de l’accident: en el cas d’accidents in itinere, haurà d’indicar-se de manera específica.
 • Descripció detallada de com i on s’ha produït l’accident: shaurà de fer especial menció al mecanisme de lesió (esquinç, caiguda, etc.).
 • Existència de testimonis presencials: indicar si l’accident ha estat observat directament pel responsable de l’empresa o un altre company. O si, per contra, l’accident no s’ha pogut contrastar per part de l’empresa.
volanteasistencia2

A tenir en compte

 

 • L’emissió del volant pressuposa, inicialment, el reconeixement de l’incident per part de l’empresa, però no implica el necessari reconeixement, per part de la mútua, de la naturalesa laboral de l’accident.
 • En el moment en què l’empresa facilita el volant d’assistència a la persona accidentada, presumeix que està en situació d’alta en l’empresa.
 • Després de la seva presentació, i una vegada determinat pels nostres serveis mèdics la naturalesa laboral de la contingència, l’empresa ha d’emplenar i comunicar telemàticament el comunicat d’accident o la relació d’accidents sense baixa. Convé recordar que l’emissió del volant d’assistència, no exonera a l’empresa de l’obligació legal de comunicar, a través del Sistema Delt@ (a nivell nacional), CoNTA (Catalunya) o IGATT (País Basc) l’accident laboral.
 • Després d’un accident de treball, l’empresa ha de dur a terme una investigació del que ha succeït, amb la finalitat de determinar les causes de l’accident i proposar mesures preventives perquè els successos no es tornin a repetir. Després de la investigació de l’accident, si l’empresa acredita que l’origen no és laboral, ha de fer la comunicació a la mútua als efectes oportuns, qui podrà iniciar el procés de determinació de contingència.

 

La inadequada gestió del volant d’assistència

 

Una inadequada gestió del volant d’assistència per part de les empreses, provoca un impacte en el seu Índex de Sinistralitat Laboral.

Les eines estadístiques constitueixen una ajuda indispensable per a conèixer les possibles causes dels accidents i planificar estratègies preventives, per la qual cosa, si els índexs de sinistralitat no s’ajusten a la realitat, s’obtindran anàlisis incorrectes i difícilment es podran implementar mesures preventives.

 
 • Actuació de la Inspecció de Treball

Un elevat índex de sinistralitat laboral pot qualificar a l’empresa d’alta sinistralitat, amb la consegüent actuació de la Inspecció de Treball, qui realitza les investigacions oportunes amb la finalitat de determinar si l’empresa pren les mesures de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts legalment.

 
 • Impacte en el clima laboral de l’empresa

Una mala gestió del volant d’assistència per part de l’empresa, no deixa de ser una gestió inadequada per part d’aquesta. En termes generals, una mala gestió empresarial interna, sigui la que sigui, impacta en la motivació dels treballadors.

 

Ramón Matabosch Grifoll
Productes i Serveis
Direcció Gestió del Mutualista

Si t’ha agradat la lectura, et recomanem els següents articles relacionats: