Incapacitat, discapacitat, minusvalidesa i dependència

  • A vegades, el llenguatge ens juga males passades i confonem termes com a incapacitat, discapacitat, minusvalidesa i dependència.

  • Pot ser que aquests termes ens sonin molt semblants i s’utilitzin de manera indiferenciada pel fet que poden anar vinculats, però la veritat és que es refereixen a situacions diferents en funció de l’àmbit en el qual els utilitzem.

  • El mateix ocorre amb els procediments a seguir per a la seva valoració i baremació i els organismes oficials competents per a realitzar tal funció.

 INCAPACITATDISCAPACITATMINUSVALIDESADEPENDÈNCIA
DefinicióSituació d’un treballador que, després de ser tractat  i donat d’alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals, objectivament determinables i previsiblement definitives, que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.Reconeixement objectiu  d’una deficiència física, psíquica o sensorial, que implica una repercussió directa a desenvolupar activitats pròpies de la seva edat, gènere…Desavantatge d’una persona degut a una deficiència o discapacitat que impedeix o limita l’exercici del seu rol social habitual i normal en el seu cas en funció de l’edat, sexe i factors socials i culturals.Situació permanent en la qual es troben les persones que per diverses causes (edat, malaltia, discapacitat…) han perdut part o tota la seva autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial i necessiten d’ajuda d’una altra persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, o altres suports per a la seva autonomia personal.
Àmbit de referènciaÀmbit laboralPersonal: Activitats quotidianesSocialització d’una deficiència i discapacitatActivitats quotidianes
Entitat gestoraInstitut Nacional de la Seguretat SocialOrganisme corresponent de cada Comunitat AutònomaJurídicament s’han fusionat els conceptes minusvalidesa i discapacitat a l’efecte de beneficis, prestacions i criteris de valoració.Organisme corresponent de cada Comunitat Autònoma
Prestació econòmicaPensió o quantitat a tant alçatPrestació econòmica a partir 65% de grau condicionat a requisitsNo comporta pensió econòmicaDiferents possibilitats tenint en compte la situació socio-econòmica de la persona dependent
DeterminacióPer grausPer percentatgesEs qualifica un grau i se li aplica un percentatgePer graus
ClassificacióIncapacitat Permanent (IP) parcial per a la professió habitualConductaOrientacióMobilitatModerada
IP total per a la professió habitualComunicacióIndependència físicaIntegració socialSevera
IP absoluta per a tota mena de treballCura personalOcupacionalAutosuficiència económica Gran dependència
Gran InvalidesaLocomocióAltres 
BeneficisNo té beneficis fiscals excepte la Incapacitat Permanent AbsolutaMenys 33%: cap beneficiA partir d’un 33% de grau de minusvalidesaEn funció de cada Comunitat Autònoma
Entre 33% i 64%: beneficis fiscals (Iva, IRPF circulació…), laborals i socialsNo comporta pensióPrestacions de serveis
65% o més: possibilitat de pensió no contributiva per invalidesaBeneficis fiscals, laborals i socialsPrestacions econòmiques
Criteris de valoracióLimitacions funcionals (no diagnòstics): rellevància, transcendència, determinació certa i objectiva, relacionat amb el seu potencial per disminuir o anul·lar la capacitat laboralEs valora les limitacions de l’activitat personal i les restriccions de la participació en aquestes.Jurídicament s’han fusionat els conceptes minusvalidesa i discapacitat a l’efecte de beneficis, prestacions i criteris de valoració.En la valoració de dependència es té en compte el nivell d’acompliment en relació a les activitats bàsiques de la vida diària el grau de suport que es necessita per a la realització d’aquestes. És un estat de caràcter permanent.
Compatibilitat amb vida laboralEn funció del gradoNo impossibilita per treballar en qualsevol casNo impossibilita per treballar en qualsevol casNo impossibilita per treballar en qualsevol cas
Demandes del lloc de treballEs tenen en compte els requeriments del lloc de treballNo es tenen en compteNo es tenen en compteNo es tenen en compte

Ramón Matabosch Grifoll
Anàlisi i Estudis
Direcció Gestió del Mutualista

Si t’ha agradat la lectura, et recomanem els nostres següents articles relacionats: