L'alcohol i altres drogues en l'àmbit laboral

[printfriendly]

 

Tots els estudis que analitzen la repercussió de les addiccions, alcohol i drogues coincideixen, bàsicament, en l’impacte negatiu que tenen sobre la sinistralitat i l’absentisme laboral:

  • Un de cada tres  accidents laborals mortals estan relacionats amb el consum de substàncies.
  • L’absentisme dels treballadors que consumeixen alcohol i altres drogues és de dues a tres vegades superior que la resta dels treballadors.
  • Entre un 15% i un 30% d’accidents estan relacionats amb la ingesta d’alcohol.

Hi ha múltiples estudis, però tots conclouen en la mateixa línia. No es tracta de debatre sobre el percentatge concret, perquè cada anàlisi té la seva metodologia però, la qual cosa és indubtable, és l’impacte negatiu que tenen sobre l’absentisme laboral.

Una realitat que afrontar a nivell organitzacional

 

Davant aquesta situació, hi ha dues postures des del punt de vista empresarial: gestionar-ho com un problema individual del treballador i/o gestionar-ho com un factor de risc global dins l’empresa.

Com gairebé tot en la vida, en el terme mig està la postura més adequada. Si bé és un problema individual del treballador, difícilment podrà ser resolt sense la col·laboració del seu entorn, en el qual l’empresa té paper fonamental. No obstant això, si l’empresari ho gestiona de manera global i igual per a tothom, tampoc podrà ser resolt donades les particularitats de cada cas.

Política d’actuació: prevenció, intervenció i reincorporació

 

La clau està en la gestió global amb intervenció individualitzada. Es tracta d’un model de gestió denominat PAE (Programa d’Ajuda a l’Empleat).

Existeixen diversos models, però tots han de permetre:

PREVENCIÓ

Sensibilització, detecció i anticipació davant possibles casos. Crear els mecanismes per a legitimar la intervenció (pacte amb representants dels treballadors).

INTERVENCIÓ

Personalitzada i no discriminatòria, que garanteixi la confidencialitat de dades.

REINCORPORACIÓ

Flexible, adaptativa i col·laborativa

No és l’objectiu d’aquest article concretar les diferents possibilitats d’un PAE, sinó reflexionar sobre el seu abast. Abans parlàvem de l’entorn, i dèiem que el treball formava part d’aquest. I, per descomptat, també de l’àmbit personal del treballador.

La gestió d’un problema d’addicció d’un treballador hauria de comptar o tenir en compte també l’esfera privada d’aquest, i treballar conjuntament. Evidentment no resulta senzill per a l’empresa impactar positivament en l’esfera privada del treballador per molt ben intencionada que sigui; hi ha impediments legals, desconfiances i dubtes per part d’aquesta esfera.

PAE: eina efectiva en entorns de treball saludables

 

Una manera de dissipar aquests impedients és la transparència del PAE; que sigui conegut, comunicat, acceptat tàcita o expressament i que, abans de res, quedi clar que l’opció de l’empresa en aquest assumpte és “ajudar” al treballador per sobre de fiscalitzar o penalitzar.

No podem oblidar que el PAE  en una empresa, per si mateix, no té sentit. Ha d’estar dins d’un concepte d’empresa saludable. El PAE ha d’actuar com una de les eines que garanteixi als treballadors que realment la salut és important per a l’empresa. Un instrument clau, que ha de ser operatiu i contribuir al fet que tant l’empresa com els seus treballadors juguin a favor de la cultura de la salut.

En definitiva, el consum d’alcohol i drogues en l’àmbit laboral comporta greus perills: augment de les possibilitats de tenir un accident laboral, perjudicis per a l’empresa i companys de feina i disminució del rendiment del treballador en el seu lloc de treball. Per això, és important prendre mesures tant de prevenció com d’actuació per a una adequada gestió.

 

Ramón Matabosch Grifoll
Productes i Serveis
Direcció Gestió del Mutualista