Mesures per promoure la inclusió laboral de persones amb capacitat intel·lectual límit

El Reial decret llei 368/2021, de 25 de maig, amb entrada en vigor l’1 de juny de 2021, estableix un conjunt de mesures d’acció positiva dirigides a promoure l’accés a l’ocupació ordinària de les persones amb capacitat intel·lectual límit.

L’objectiu de la norma és múltiple:

 • Definir el que, a efectes laborals d’accedir a les mesures d’acció positiva previstes, ha d’entendre’s com a persona amb capacitat intel·lectual límit utilitzant els barems de valoració de la situació de discapacitat vigent.
 • Establir la relació concreta de mesures d’acció positiva que millor s’adeqüin al perfil personal i professional del col·lectiu amb l’objectiu de promoure el seu accés a l’ocupació i afavorir la seva integració laboral en el mercat ordinari de treball.

Persones amb capacitat intel·lectual límit han de:

 • Constar inscrites en els Serveis Públics d’Ocupació com a demandants d’ocupació no ocupats.
 • Acreditar oficialment, segons els barems vigents de valoració de la situació de discapacitat, almenys un 20% de discapacitat intel·lectual i que no arribin al 33%.

Empleadors beneficiaris

Els ocupadors tindran la possibilitat de sol·licitar subvencions amb càrrec als serveis públics d’ocupació competents, amb l’objectiu d’introduir les adaptacions necessàries en el lloc de treball i eliminar barreres o obstacles que impedeixin o dificultin el treball de les persones amb capacitat intel·lectual límit.

Podran accedir als beneficis previstos:

 • Empreses i treballadors autònoms que contractin persones amb capacitat intel·lectual límit.
 • Societats laborals i cooperatives a les quals s’incorporin com a socis de treball les persones amb capacitat intel·lectual límit.
 • En el cas de les cooperatives, seran condició necessària que la cooperativa hagi optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri, a l’efecte de la Seguretat Social.
 • No s’aplicaran aquestes mesures en el sector públic.

Quantia de la subvenció

 • Subvenció de 2.000 euros per cada contracte de treball indefinit celebrat a temps complet.

Contractes per a la formació i l’aprenentatge

 • Els contractes per a la formació i l’aprenentatge concertats amb persones amb capacitat intel·lectual límit podran ampliar-se fins a un termini màxim que no podrà excedir de quatre anys.
 • Serà necessari un informe favorable del Servei Públic d’Ocupació competent, que a aquest efecte podrà recaptar informe dels equips tècnics de valoració i orientació de la discapacitat competents, quan, a causa del tipus i grau de discapacitat i altres circumstàncies individuals i professionals, i de les característiques del procés formatiu a realitzar, la persona treballadora no hagués aconseguit el nivell mínim de coneixements requerits per exercir les funcions del lloc de treball.

Modificacions normatives

 • Reial decret-llei 1451/1983, d’11 de maig, pel qual en compliment del que es preveu en la Llei 13/1982, de 7 d’abril, es regula l’ocupació selectiva o les mesures de foment de l’ocupació dels treballadors minusvàlids, per a aplicar el règim de la subvenció per al foment de l’ocupació prevista en el seu article 7.
 • Reial decret-llei 870/2007, de 2 de juliol, pel qual es regula el programa d’ocupació amb suport com a mesura de foment d’ocupació de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball, per a establir que les persones amb capacitat intel·lectual límit que siguin contractades pels ocupadors seran destinatàries finals d’aquest programa d’ocupació amb suport.
 • Reial decret-llei 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual, per establir unes certes peculiaritats aplicables als contractes per a la formació i l’aprenentatge celebrats amb persones amb capacitat intel·lectual límit.

La seva entrada en vigor suposa el compliment de la meta 8.5 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, és a dir, aconseguir l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

Si t’ha agradat la lectura, et recomanem els següents articles relacionats: