Novetats en matèria laboral i de Seguretat Social per l'any 2020

L’inici d’any acostuma a ser el punt de partida de novetats en l’àmbit laboral i de Seguretat Social. El recentment estrenat any 2020 no ha estat una excepció i ha començat amb novetats en l’ordre social.

No és objecte d’aquest escrit fer una relació exhaustiva de totes, sinó fer esment a les més rellevants des del punt de vista de la gestió d’una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social en relació als seus grups d’interès. Tanmateix, s’esmentaran possibles novetats en l’ordre social pendent de confirmació i desenvolupament.

Mesures efectives a partir de l’1 de gener de 2020
1 | Revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques del sistema de la Seguretat Social: RD-Llei 1/2020, de 14 de gener.

INCAPACITAT PERMANENT

GRAN INVALIDESA                                                                   QUANTIES MENSUALSQUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec1.265,1017.711,40
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal)1.025,3014.354,20
Amb cònjuge NO a càrrec973,1013.623,40
ABSOLUTA, O TOTAL AMB 65 ANYS D’EDAT                      QUANTIES MENSUALSQUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec843,4011.807,60
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal)683,509.569,00
Amb cònjuge NO a càrrec648,709.081,80
TOTAL AMB EDAT ENTRE 60 I 64 ANYS                              QUANTIES MENSUALSQUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec790,7011.069,80
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal)639,508.953,00
Amb cònjuge NO a càrrec604,408.461,60
TOTAL DERIVADA MALALTIA COMÚ MENOR 60 ANYS   QUANTIES MENSUALSQUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec503,907.054,60
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal)503,907.054,60
Amb cònjuge NO a càrrec499,506.993,00

VIDUÏTAT

 QUANTIES MENSUALSQUANTIES ANUALS
Amb càrregues familiars                                                       790,7011.069,80
Amb 65 anys o amb discapacitat = 65%683,509.569,00
Entre 60 i 64 anys639,508.953,00
Menor de 60 anys517,807.249,20

ORFANDAT

 QUANTIES MENSUALSQUANTIES ANUALS
Per beneficiari                                                         208,902.924,60
Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat > = 65%411,005.754,00
Orfandat absoluta  
Un únic beneficiari726,7010.173,80
Diversos beneficiaris (N)208,90 + 517,80 / N2.924,60 + 7.249,20 / N

FAVOR DE FAMILIARS

 QUANTIES MENSUALSQUANTIES ANUALS
Per beneficiari208,902.924,60
Si no existeix vídua ni orfe pensionistes                               
  
Un únic beneficiari amb 65 anys504,807.067,20
Un únic beneficiari menor de 65 anys475,806.661,20
Diversos beneficiaris (N)208,90 + 308,90 / N2.924,60 + 4.324,60 / N
2 | Salari Mínim Interprofessional
  • En base al RD-Llei 1462/2018, de 21 de desembre, el Salari Mínim Interprofessional per a 2020 quedava prorrogat temporalment en 900€/mes, fins que s’adoptés un nou reial decret que fixés la seva quantia pel 2020. No obstant això, el passat dimecres 22 de gener, es va acordar entre Govern, patronal i sindicats una pujada moderada del SMI fins als 950€/mes.
3 | Permís de paternitat
  • El RD-Llei 6/2019, de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i va establir una equiparació progressiva dels anteriors permisos de paternitat i maternitat aconseguint les 16 setmanes en 2021, sota la denominació de naixement i cura de menor.
  • Aquest RD-Llei 6/2019 introdueix a partir de 2020 un període obligatori de 4 setmanes ininterrompudes a jornada completa, immediates posteriors al part. A partir de llavors, el pare podrà gaudir de les 8 setmanes restants, continuades o interrompudes per períodes setmanals, en règim de jornada completa o parcial, durant el primer any de vida del menor.
  • La prestació pública per paternitat (com la de maternitat) estarà exempta de tributar en l’IRPF, sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018.
Possibles novetats per l’any 2020
Plans d’igualtat
  • El RD-Llei 6/2019, d’1 de març estableix que a partir del 7 de març de 2020 serà obligatori per a les empreses d’entre 151 a 250 treballadors l’elaboració i aplicació d’un Pla d’Igualtat; s’estableix un període transitori perquè aquesta obligació s’aconsegueixi en totes les empreses de més de 50 treballadors en 2022.
  • Està previst que al llarg de l’any 2020 entri en vigor el Reglament que reguli la inscripció dels plans d’igualtat en el registre públic que es va establir en el RD-Llei 6/2019, d’1 de març, de Mesures Urgents per a la Garantia de la Igualtat de Tracte i d’Oportunitats entre Homes i Dones en l’Ocupació.
Becaris
  • Està pendent el desenvolupament reglamentari del RD-Llei 28/2018, pel qual empreses, institucions i entitats tindran l’obligació de donar d’alta als becaris en la Seguretat Social, independentment de si existeix o no contraprestació econòmica.
Extinció del contracte de treball per absències injustificades
  • L’acomiadament objectiu per absències mèdiques justificades avalat per la Sentència del Tribunal Constitucional sobre la base de l’article 52.d de l’Estatut dels Treballadors, tema que ha generat controvèrsia a tots els nivells a la fi del passat any 2019, probablement derivarà en una modificació en l’Estatut dels Treballadors.

Ramón Matabosch Grifoll
Productes i Serveis
Direcció Gestió del Mutualista