Novetats en matèria laboral i de Seguretat Social per l'any 2021

El passat 31 de desembre es va publicar la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2021, i que conté un seguit de novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social. Les mesures més destacades agrupades per matèries són:

Cotització
  • S’estableixen les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, Desocupació i Protecció per Cessament d’Activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional, mantenint-se el topall màxim de la base de cotització per a 2021 en 4.070,10 euros mensuals.
  • Pel que fa als tipus de cotització del Règim General de la Seguretat Social, no existeixen modificacions respecte dels aplicables en 2020.
  • Es preveu el 50% de bonificació de l’aportació empresarial en la cotització per contingències comunes en els casos en què, per raó de risc durant l’embaràs o la lactància, la treballadora sigui destinada a un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat, i en aquells casos en els quals, per malaltia professional, en els terminis legalment previstos, es produeixi un canvi de lloc en la mateixa empresa o l’acompliment, en una altra diferent, d’un lloc de treball compatible amb l’estat del treballador.
  • Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposaran d’un crèdit de formació, en funció del nombre de treballadors, podent beneficiar-se aquelles empreses que durant 2021 obrin nous centres de treball i empreses de nova creació, quan incorporin a la seva plantilla a nous treballadors. Les empreses que durant l’any 2021 concedeixin permisos individuals de formació als seus treballadors disposaran d’un crèdit de bonificacions per a formació addicional.
Treballadors autònoms
  • S’ajorna l’entrada en vigor d’alguns preceptes de la Llei 20/2007 de l’Estatut de treball autònom en tot el relatiu als treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial.
  • Cotització en supòsits de compatibilitat de jubilació i treball per compte propi:
    • Cotitzaran solament per incapacitat temporal i contingències professionals.
    • Incrementa la cotització especial de solidaritat que serà del 9% de la base per contingències comunes.
    • També s’aplicarà en els supòsits de mutualitat alternativa.
Indicadors monetaris
  • Interès legal dels diners: 3%.
  • Interès de demora: 3,75%.
  • IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).
    • Diari: 18,83 euros.
    • Mensual: 564,90 euros.
    • Anual: 6778,80 euros.
Pagament de les quotes de la Seguretat Social
  • Les empreses i els treballadors per compte propi al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i que no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar la moratòria, mitjançant el Sistema Red, del pagament de les quotes amb la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta la meritació de la qual tingui lloc entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021, en el cas d’empreses, i entre els mesos de gener a març de 2021 en el cas de treballadors autònoms. L’interès a aplicar serà del 0,5%.
Plans de previsió
 • Modificació del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions:
   • El total de les aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions no podrà excedir de 2.000 euros.
   • Aquest límit s’incrementarà en 8.000 euros, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials.
   • Les aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions d’ús dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip, es consideraran com a contribucions empresarials, a l’efecte del còmput d’aquest límit.
Contractació
 • S’introdueix un nou apartat 3 a l’article 11 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, que contempla el contracte per a la formació dual universitària.
   • Aquest contracte es formalitzarà en el marc dels convenis de cooperació educativa subscrits per les universitats amb les entitats col·laboradores i tindrà per objecte la qualificació professional dels estudiants universitaris a través d’un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc de la seva formació universitària.
   • Es preveu el desenvolupament reglamentari del sistema d’impartició i les característiques de la formació i dels aspectes relacionats amb el finançament de l’activitat formativa i amb la retribució del treballador contractat.
 • Com a mesura de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística, amb efectes de l’1 de gener, aquelles empreses dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes fixos discontinus, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquests treballadors.
Fons de Garantia Salarial
 • S’introdueixen modificacions en l’article 33 de l’Estatut dels Treballadors en relació amb FOGASA:
   • Aquest organisme assumirà les indemnitzacions reconegudes per sentència, acte de conciliació judicial o resolució administrativa a causa d’acomiadament o extinció dels contractes de treball conforme els articles 50, 51, 52, 40.1 i 41.3 d’aquesta llei, i d’extinció de contractes segons els articles 181 i 182 del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Concursal.
   • També assumirà les indemnitzacions per extinció de contractes temporals o de durada determinada en els casos que legalment procedeixin, amb els límits establerts.
Pensions
  • S’estableix una cotització especial de solidaritat en casos de compatibilitat de jubilació i treball per compte d’altri del 9% sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a l’efecte de prestacions, que es distribuirà entre ells, sent a càrrec de l’empresari el 7% i del treballador el 2%.
  • Incompatibilitat de pensions en el Règim General: regula el supòsit de causar dret a una nova pensió que resulti incompatible amb la qual es vingués percebent a l’efecte del pagament i possibilitat d’optar per percebre la pensió suspesa.

Altres novetats en matèria laboral més enllà de la LPGE

Ertos:
  • Tràmits relacionats amb els Ertos que hauran de ser comunicats a través del Sistema Red entre octubre de 2020 i gener de 2021. Butlletí 19/2020 Notícies Red
  • Habilitació de les declaracions responsables en el Sistema Red. Butlletí 19/2020 Notícies Red.
Plans d’igualtat:
  • Elaboració i implantació de Plans d’Igualtat per a les empreses de més de 50 treballadors seguint un calendari fins al 7 març 2022. RDL 901/2020 de 13 octubre.
  • Obligació de les empreses de portar un registre retributiu de la plantilla per verificar la igualtat de gènere en aquest sentit.
Cessament d’Activitat Autònoms:
  • Pròrroga de les prestacions fins a 31 gener 2021. RDL 30/2020 de 29 setembre.
Teletreball i entorn digital:
  • Com s’han de prestar serveis en modalitat de teletreball. RDL 18/2020 de 22 de setembre.
  • Les juntes de socis podran celebrar-se de manera telemàtica també el 2021. RDL 34/2020 de 17 de novembre.
Relacions laborals i Covid-19:
  • Extincions de contractes a causa de la Covid-19. RDL 9/2020 de 27 de març.
  • Acomiadaments objectius per l’estat d’alarma. RDL 9/2020 de 27 març.
Relacions laborals i Brexit:
  • Mesures per a treballadors espanyols a l’estranger afectats pel Brexit. RDL 38/2020 de 29 de desembre.

Tendències en Recursos Humans 2021

 • Onboarding digital: experiències virtuals per facilitar la incorporació de nous treballadors en un entorn de teletreball.
 • Desconnexió digital: dret dels treballadors a no estar connectats fora d’horari laboral.
 • Lideratge remot: identificar les claus del lideratge en entorns VIM (virtuals, internacionals i multiculturals) que permetin crear equips capaços de donar una resposta efectiva als objectius de l’empresa i del mercat. Tot això en una etapa de transformació digital.
 • Espais de treball en el núvol: traslladar els processos de gestió al “núvol”.
 • Consolidació del “employee experience” com a eix tangencial de tota organització: establir vincles emocionals empresa / treballador. El benestar de l’empleat com a eix estratègic de la gestió de recursos humans.
 • Ús de xarxes socials internes en les empreses com a eina col·laborativa a nivell professional.
 • Consolidació del Big Data com a eina de gestió: acumulació d’enormes volums d’informació que són processats amb la finalitat de trobar patrons repetitius que puguin servir per entendre i interpretar valors qualitatius o quantitatius.
 • Treball líquid: emprar una varietat de recursos diferents (interns i externs) per satisfer les necessitats del negoci, ajustant aquests recursos segons les necessitats canviants.
 • Jornades laborals de quatre dies com a mesura per millorar la productivitat i facilitar la conciliació.
 • Models de treball híbrids autogesionables: combinar teletreball amb treball presencial empoderant als empleats per a la seva gestió.

Bases i tipus de cotització recollits en la nova LPGE 2021

Informació relacionada

L'article 119 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2021 recull informació en matèria de bases i tipus de cotització, d'aplicació amb efectes de l'1 de gener de 2021. T'expliquem el més destacat.  

Click aquí