Cessament d’Activitat dels Treballadors Autònoms

- | Prestacions | Cessament d’Activitat dels Treballadors Autònoms

En què consisteix

D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, els treballadors autònoms compten amb un sistema específic de protecció per cessament d’activitat.

Aquesta protecció comprèn l’abonament d’una prestació econòmica mensual per cessament d’activitat i la cotització a la Seguretat Social.

La prestació econòmica per cessament d’activitat es complementa amb accions de formació i inserció laboral per facilitar la seva reincorporació al mercat de treball, gestionades pels Serveis Públics d’Ocupació de les comunitats autònomes o per l’Institut Social de la Marina.

Per tenir dret a la prestació econòmica es requereix un període mínim de cotització per cessament d’activitat de dotze mesos continuats i immediatament anteriors al cessament, sent computable el mes en què es produeixi el fet causant del cessament d’activitat.

Documentació Prestació Especial COVID-19

Si el que desitges és descarregar-te al formulari de sol·licitud per a la tramitació de la prestació extraordinària per cessament d’activitat destinada als autònoms afectats per la declaració de l’estat d’alarma ocasionada per COVID-19, accedeix a la nostra secció “Documentació“.