Prevenció de Riscos Laborals

Potenciem i impulsem la PRL a través de l'assessorament personalitzat i l'acompanyament a les nostres empreses mutualistes.

Arrel del Reial Decret 860/2018, de 13 de juliol i de diverses normes de vigència anual que estableixen els criteris en els quals les activitats preventives de l’acció protectora de la Seguretat Social s’han de dur a terme, realitzem una sèrie d’accions per a la prevenció dels accidents de treball i malalties professionals a favor de les empreses associades i els seus treballadors protegits, així com dels treballadors per compte propi adherits.

Aquestes activitats, que per tractar-se de serveis finançats per un percentatge de les quotes de la Seguretat Social no tenen cap cost per als seus destinataris, no inclouen aquelles que els empresaris hagin de desenvolupar a través d’alguna de les modalitats d’organització de l’activitat preventiva que preveu la Llei 31/1995 de 9 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, sinó que constitueixen un complement de les mateixes.

La nostra activitat preventiva està orientada preferentment a col·laborar amb els plans i programes impulsats des de les diferents administracions competents i que van dirigits a les petites empreses i a les empreses i sectors amb majors indicadors de sinistralitat.

Col·laborem amb l'Administració en la divulgació, educació i sensibilització en Seguretat Laboral

Assessorament

Com a complement a l’acompanyament realitzat amb el nostre Pla de Prevenció de la Sinistralitat, des d’egarsat assessorem a les empreses associades en la implantació del sistema de gestió preventiva més idoni a les seves característiques empresarials, mitjançant visites realitzades per Tècnics de Prevenció.

Empreses amb menys de 25 treballadors

Ja que la nostra activitat està enfocada preferentment a assessorar petites empreses, realitzem visites a empreses de fins a 25 treballadors en que l’empresari assumeixi personalment l’activitat preventiva.

Investigacions d'accidents de treball

Duem a terme activitats d’assessorament en la realització d’investigacions d’accidents laborals, cooperant amb les empreses mutualistes en les seves investigacions internes. En concret, es capacita el personal d’una empresa associada per al desenvolupament d’aquesta activitat sota la tutela dels Tècnics de Prevenció d’egarsat.

Assistència tècnica i legal

Valorem les activitats preventives realitzades per l’empresa, el grau d’integració de la prevenció, els accidents de treball i malalties professionals. En general resolem consultes legals i d’ordre tècnic així com qualsevol dubte sobre qüestions relatives a la PRL.

Assessorament a Treballadors Autònoms

Assessorem als treballadors autònoms que tenen contractada la cobertura de riscos professionals respecte de les obligacions derivades de l’article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, així com del Reial Decret 171/2004 que el desenvolupa, relatius a la coordinació d’activitats empresarials.

Centrem la nostra activitat en visites i consultes d’assessorament en relació a les responsabilitats i obligacions en PRL.

Jornades de sensibilització en PRL

 • Oops! No hay eventos programados próximamente

Publicacions

Per a la implementació de conductes tendents a l’adopció de bones pràctiques, portem a terme l’elaboració i difusió entre les empreses mutualistes de documentació tècnica, publicacions, fulletons, cartells, etc.

Les publicacions inclouen cartells divulgatius sobre la PRL, monografies informatives sobre els riscos presents en determinades activitats laborals, monografies sobre legislació de prevenció i codis de bones pràctiques.

Estudis Comparatius

Dins el marc de col·laboració amb el Ministeri de Treball i Immigració, realitzem estudis comparatius sobre aquells aspectes més rellevants en PRL a partir dels informes que cumplimenten les empreses mutualistes, la informació obtinguda del sistema públic de salut i les dades provinents del seguiment realitzat durant el període considerat.

Aquests informes també es basen en les investigacions de camp d’accidents de treball i de malalties professionals realitzades per egarsat amb la finalitat d’identificar les patologies més significatives i vincular-les a les activitats professionals de les que se’n deriven.

Amb aquestes investigacions s’obtenen les dades necessàries per tal de proposar millores preventives reals i aplicables a les nostres empreses mutualistes mitjançant la difusió de les conclusions obtingudes.

Per a l’obtenció dels resultats s’analitzen diversos criteris, entre els quals es troben:

 • El nombre de processos per a l’estudi
 • Si l’origen de la contingència és un accident de treball o malaltia professional
 • Períodes d’observació.
 • Edat i Gènere.
 • Temporalitat
 • Comunitats autònomes.
 • Part del cos afectada.
 • CNO
 • CNAE
 • Grup i Agent causant de les malalties professionals.
 • Si es tracta d’un treballador per compte propi o per compte d’altri.

Consultes tècniques i legals

Posa’t en contacte amb el nostre equip de Gestió Preventiva per resoldre qualsevol dubte que tinguis relativa a la PRL.