Quina és la durada màxima de la Incapacitat Temporal?

[printfriendly]

Durada

La situació d’incapacitat temporal (IT), tindrà una durada de:

  • En cas d’accident o malaltia, qualsevol que sigui la seva causa, 365 dies prorrogables per altres 180 dies quan es presumeixi que, durant ells, el treballador pugui ser donat d’alta mèdica per curació.
  • En cas de períodes d’observació per malaltia professional, 6 mesos prorrogables per altres 6 quan s’estimi necessari per a l’estudi i diagnòstic de la malaltia.

A l’efecte del període màxim de durada i de la seva possible pròrroga, es computaran els de recaiguda i els períodes d’observació.

Pròrroga

 
Competència per al seu reconeixement

El reconeixement de la pròrroga d’IT per contingències comunes des del dia 365 d’incapacitat temporal d’ara endavant (fins a un màxim de 180 dies) serà competència exclusiva de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, si escau, de l’Institut Social de la Marina (ISM).

El reconeixement de la pròrroga d’IT per contingències professionals des del dia 365 de la incapacitat temporal d’ara endavant (fins a un màxim de 180 dies) serà competència exclusiva de l’INSS, excepte els supòsits en els que la cobertura correspongui a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, i en aquest cas, haurà d’haver-hi proposta de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social i pronunciament de l’INSS abans dels 5 dies. Si no s’efectua en aquest termini, s’entén acceptada la proposta.

La resolució de pròrroga serà preceptiva per a continuar percebent la prestació econòmica per incapacitat temporal, excepte en el supòsit de l’apartat anterior.

PRESTACIÓN CC
Durada de la pròrroga

La pròrroga es reconeixerà exclusivament pel temps que l’EVI (Equip de Valoració d’Incapacitats) estimi que pot produir-se la curació, amb un màxim de 180 dies. Si el termini estimat de curació supera els 180 dies, no procedirà la pròrroga i sí la iniciació de l’expedient d’incapacitat permanent, encara que les seqüeles invalidants no siguin definitives.

Control durant la situació de pròrroga

Durant la pròrroga, el treballador és controlat mèdicament per l’INSS. Com a conseqüència d’aquest control, es poden adoptar les següents decisions:

  • Alta mèdica: Després d’un nou reconeixement mèdic, si el treballador pot ser donat d’alta mèdica prèvia proposada per l’EVI o l’ICAMS (Institut Català d´Avaluacions Mèdiques i Sanitàries) a Catalunya, l’INSS dictarà resolució declarant l’alta mèdica del treballador. L’alta mèdica emesa per l’INSS, des de la pròrroga de la IT, suposa l’extinció de la mateixa sense que se suspengui la seva efectivitat arrel la presentació d’una reclamació prèvia.
  • Continuació de la pròrroga fins a un màxim de 180 dies i inici d’un expedient d’Incapacitat Permanent.
  • Proposta d’Incapacitat Permanent

En el cas que transcorrin 545 dies d’IT (365 dies més la pròrroga de 180 dies), l’INSS examinarà necessàriament al treballador en el termini de 3 mesos, mantenint-se el dret a percebre la prestació d’incapacitat temporal abonada per la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social en concepte de pagament directe.

Tot i així, en aquells casos en els que continuant la necessitat de tractament mèdic per l’expectativa de recuperació o la millora de l’estat del treballador, amb vista a la seva reincorporació laboral, la situació clínica de l’interessat recomanés demorar la qualificació d’incapacitat permanent, aquesta podrà demorar-se pel període precís, que en cap cas podrà superar els 730 dies naturals, sumats els d’incapacitat temporal i els de prolongació dels seus efectes.

 

Ramón Matabosch Grifoll
Productes i Serveis
Direcció Gestió del Mutualista

Si t’ha agradat la lectura, et recomanem els següents articles relacionats: