E-commerce, sumem en prevenció

És un fet innegable que el creixement exponencial de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) ha tingut un efecte directe en el nostre estil de vida. El seu gran impacte ha fet que adquirim noves formes de comunicar-nos, ha modificat els nostres hàbits de consum i fins i tot algunes empreses han trobat noves oportunitats de negoci: l’anomenat e-commerce o comerç electrònic.

QUÈ ENTENEM PER E-COMMERCE O COMERÇ ELECTRÒNIC?

L’e-commerce, comerç electrònic, o comerç on-line es pot definir com l’ús de plataformes digitals per comprar o vendre productes o serveis a través d’internet.

Fa temps que aquest sector està en constant creixement, presentant-se com una bona alternativa per realitzar compres sense necessitat de desplaçar-se, i arribant-se a convertir en una nova oportunitat de negoci per a moltes empreses, sense importar el sector, producte, o servei que ofereixin (restauració, electrònica, etc.).

La fàcil adaptació de les persones a aquest nou consum digital ha fet que la demanda hagi augmentat a passos de gegant, propiciant al mateix temps la creació de nous llocs de treball. Una de les principals ocupacions és la dels repartidors a domicili o “riders”, descrits com aquells treballadors que presten els seus serveis a plataformes digitals.

Les seves principals tasques són el repartiment de menjar o objectes als domicilis particulars dels clients que ho sol·liciten a través d’aplicacions mòbils (en endavant, App). Generalment, els clients realitzen encàrrecs a través de l’App i l’empresa és l’encarregada de gestionar el contacte entre aquest client i el “rider”. La funció principal d’aquest últim és anar a recollir el producte al comerç que se li indiqui i portar-lo al consumidor en un temps establert. El seu mitjà de transport principal són les motocicletes, bicicletes i patinets elèctrics.

e-commerce-riders
 • El Reial Decret llei 9/2021 afavoreix el compliment de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, en el fet que les empreses han de promoure la seguretat i salut dels treballadors, eliminant o disminuint els riscos derivats del seu lloc de treball.

QUÈ S’ESTABLEIX A LA NOVA LEGISLACIÓ?

El 12 de maig es va publicar el Reial decret llei 9/2021, pel qual es modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que té per objecte garantir els drets laborals dels treballadors que es dediquen al repartiment en les plataformes digitals.

El Reial Decret llei, que entrarà en vigor el 12 d’agost de 2021, regula «la precisió del dret d’informació de la representació de persones treballadores en l’entorn laboral personalitzat», i «la regulació de la relació treball per compte aliè en l’àmbit de les plataformes digitals de repartiment ». En ell s’introdueixen les novetats legislatives:

 • S’inclou un nou supòsit (d) en l’article 64.4 de l’Estatut relatiu als drets d’informació i consulta i competències, on s’especifica: «Ser informat per l’empresa dels paràmetres, regles i instruccions en els quals es basen els algoritmes o sistemes d’intel·ligència artificial que afecten la presa de decisions que poden incidir en les condicions de treball, l’accés i manteniment de l’ocupació, inclosa l’elaboració de perfils».

 • Així mateix, s’introdueix una nova disposició addicional vint, que regula la presumpció de laboralitat en l’àmbit de les plataformes digitals de repartiment establint que «es presumeix inclosa en l’àmbit d’aquesta llei l’activitat de les persones que prestin serveis retribuïts consistents en el repartiment o distribució de qualsevol producte de consum o mercaderia, per part de ocupadores que exerceixen les facultats empresarials d’organització, direcció i control de forma directa, indirecta o implícita, mitjançant la gestió algorísmica del servei o de les condicions de treball, a través d’una plataforma digital».

RECOMANACIONS PREVENTIVES

El creixement accelerat dels llocs de treball de repartidors a domicili o “riders” va de la mà amb la preocupació per la seva seguretat i salut laboral. El mitjà per dur a terme aquesta activitat laboral sol ser mitjançant bicicletes, motocicletes i patinets elèctrics, la qual cosa pot comportar un augment significatiu del risc de patir accidents laborals viaris. Per això, des de mútua egarsat volem oferir una sèrie de recomanacions destinades a garantir la salut i el benestar d’aquests treballadors:

Recomanacions generals

 • Avaluar i escollir la ruta més segura per arribar a la destinació corresponent.
 • Organitzar amb temps el nombre de repartiments per evitar anar amb presses.
 • Prestar màxima atenció a les zones on freqüentment hi hagi molt trànsit o afluència de persones: semàfors, cruïlles, rotondes, passos de vianants, etc.
 • Està prohibit utilitzar el telèfon mòbil, així com auriculars connectats a dispositius d’àudio.
 • No ingerir alcohol o medicaments que puguin influir en la percepció i/o concentració.
 • No conduir davant la falta de son o sensació de fatiga.
 • Intentar descansar adequadament, i mantenir una bona postura al circular.
 • Abans de sortir, informar-se de la previsió meteorològica.

Bicicleta

 • Abans del seu ús, cal assegurar que tots els seus components estan en òptimes condicions (frens, canvis, rodes, cadenes, etc.).
 • Es recomana utilitzar sempre el casc, encara que només és obligatori en vies interurbanes.
 • Fer servir el carril bici sempre que sigui possible. És recomanable buscar rutes on es circuli per aquesta via, encara que es trigui més a arribar a la destinació.
 • En cas de circular de nit, utilitzar l’armilla i els senyals reflectants perquè la resta de vehicles puguin visualitzar a la persona correctament.
 • Circular en línia recta, i no fer-ho entre vehicles o fent “esses”.
 • Subjectar el manillar amb les dues mans.
 • Utilitzar els llocs reservats per aparcar la bicicleta.
 • Extremar les precaucions en cas de pluja: encendre els llums intermitents, portar una peça reflectant de color groc, disminuir la velocitat, evitar els bassals o bosses d’aigua i vestir amb roba impermeable.

Motocicletes

 • Fer servir una vestimenta visible i adequada per reduir l’abrasió amb l’asfalt en cas de caiguda.
 • L’ús de casc, si pot ser amb visera.
 • Portar els llums encesos en qualsevol tipus de via.-       Indicar adequadament i amb antelació les maniobres que es van a realitzar, utilitzant els intermitents.
 • Circular pel carril dret i en línia recta, evitant fer “esses”.
 • En cas de realitzar avançaments, fer-ho de forma segura i pel carril esquerre.
 • En cas de trobar embussos de trànsit, respectar el torn i no avançar entre els vehicles.
 • El més recomanable és evitar desplaçar-se en dies de pluja, i escollir altres alternatives, com ara el transport públic, l’automòbil o anar caminant. En cas de no tenir una altra opció, s’han d’extremar les precaucions: reduir la velocitat i circular a poc a poc, evitar realitzar maniobres brusques, mantenir més distància de seguretat amb altres vehicles, evitar passar per bassals o bosses d’aigua (aquaplaning) i posar-se una vestimenta adequada.

Patinets elèctrics

 • Encara que no sigui obligatori, utilitzar el casc és totalment recomanable, amb la finalitat d’evitar lesions al cap en cas de xoc o caiguda.
 • Valorar l’ús d’altres proteccions, com són les genolleres, colzeres i guants.
 • Recordar que un patinet és menys visible que un cotxe i, a més, tot just fa soroll. Per això, és recomanable portar armilla reflectant, especialment en hores amb poca llum com a l’alba o al capvespre o per una zona de poca visibilitat. D’aquesta manera, es facilita la visibilitat tant per a altres vehicles com per a vianants.
 • Evitar conduir per zones mal il·luminades i, si és inevitable, utilitzar per exemple un focus frontal que il·lumini el trajecte.
 • Circular a una velocitat adequada i permesa.
 • Tenir sempre present per quina zona és possible moure’s amb el patinet i qui té preferència. Respectar als vianants, ja que la prioritat sempre és seva. Així mateix, respectar a la resta de vehicles, ja que tot i tenir preferència, cal evitar situacions perilloses.
 • No perdre de vista l’asfalt, prestar atenció a les irregularitats de la via, evitar sots i anar amb compte amb les vorades i les bandes reductores de velocitat.-       Planificar la ruta, per assegurar-se circular únicament per llocs autoritzats.
 • Circular preferentment pel carril bici o carrils autoritzats.
 • Senyalitzar les maniobres a realitzar, principalment els girs a dreta o esquerra.
 • Estacionar el patinet de forma adequada buscant algun punt d’aparcament reservat per a tal fi.
 • Evitar exposar al patinet a temperatures extremes ja que pot presentar problemes amb la bateria, i mantenir-lo sempre en bon estat prestant especial atenció a les rodes.
 • Recordar seguir la normativa específica que hi hagi al municipi o ciutat.
 • A l’hivern, utilitzar roba d’abric que no impedeixi la mobilitat i guants que permetin agafar-se bé al patinet.
 • En zones molt fredes, anar amb compte amb les plaques de gel, evitant-les tot el possible. En cas de pluja, evitar utilitzar el patinet i, en cas de no poder prescindir-ne, fer-ho de forma segura: circular més a poc a poc del que és habitual, augmentar la distància de seguretat i tenir especial cura al passar per zones que rellisquin (com clavegueres o passos de vianants).

Els “riders” realitzen el seu treball principalment en vies urbanes, interurbanes i travessies, fet que comporta realitzar el repartiment de forma solitària i mantenir majoritàriament contacte via telemàtica o telefònica amb l’organització, l’establiment i el client. Això pot comportar amb si el risc de patir estrès laboral. L’estrès pot comportar efectes negatius sobre la salut, a nivell físic, mental i emocional, que es poden veure agreujats per les condicions psicosocials del lloc de treball. Alguns dels factors perquè es generi són els següents:

 • Quan la càrrega de treball supera la capacitat dels treballadors per dur-lo a terme de manera saludable: l’empresa i el treballador han de tenir en compte que la càrrega de treball ha de ser equivalent als temps de repartiment. Han de fixar-se objectius assolibles i organitzar la jornada laboral acord amb els temps, tenint en compte les demandes dels clients a la zona corresponent, els itineraris o rutes per arribar a la destinació i el mitjà de transport que es utilitzat pel treballador.

 • Ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (en endavant, TIC): a causa que els treballadors han d’estar connectats de manera contínua a les TIC per rebre les comandes dels clients, es pot acabar generant una situació de tecnoestrès. Per exemple, com a conseqüència de la manca d’habilitat per al seu ús o d’una sobrecàrrega de treball. El tecnoestrès s’entén com un estat mental on la persona té percepcions negatives cap a les TIC. Per evitar-ho, és recomanable formar els treballadors en el seu ús, utilitzar-les quan sigui estrictament necessari, fomentar activitats que no requereixin sempre l’ús de les mateixes, prioritzar la comunicació entre persones (quan sigui possible), i formar i informar la plantilla sobre el seu ús correcte i els riscos que poden comportar.

El principal risc ergonòmic amb el qual es poden trobar els “riders” són els associats amb la manipulació de càrregues de les comandes que cal portar als clients, afegint més o menys esforç segons el mitjà de transport utilitzat.

L’organització ha de tenir en compte:

 • Les particularitats de la càrrega i l’esforç físic necessari al manipular-la.
 • El mitjà de transport utilitzat pels treballadors.
 • La demanda de l’activitat (itinerari, distància del lliurament, ritme, etc.).
 • Formació i informació dels riscos als quals estan exposats i les mesures preventives corresponents.

Es recomana que els treballadors:

 • No manipulin càrregues pesades o que siguin difícils de manejar.
 • No carreguin amb productes voluminosos o de difícil adherència, ja que poden provocar desequilibris en la conducció.
 • No posin el cos en una posició inestable.

En resum, es pot concloure que arran de la globalització i les noves tecnologies van sorgint nous llocs i oportunitats de treball, que requereixen noves mesures que garanteixin la salut, seguretat i benestar de les persones amb l’objectiu de reduir la sinistralitat laboral i posant especial atenció als accidents viaris.

Si t’ha agradat la lectura, et recomanem els següents articles relacionats: